GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 8 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Makale türü aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışıyla başlamıştır?

 • A) İnternet
 • B) Televizyon
 • C) Radyo
 • D) Gazete ve dergi
SORU 2

“Bilimsel yazı” larla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 • A) Buluşları iletmek için yazılır.
 • B) Kapalı bir anlama sahiptir.
 • C) Gerekli donanıma sahip kişiler tarafından yazılır.
 • D) Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
SORU 3

Bu tartışma türünde bir konunun iki farklı yönü ele alınır. Amaç bir tarafın diğerine üstün gelmesi değil, bir fikrinetkili bir şekilde savunulmasını sağ lamaktır.
Bu parçanında bahsedilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sempozyum
 • B) Konferans
 • C) Münazara
 • D) Forum
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden biri değildir?

 • A) Tartışmanın konu dışına çıkmasını önlemek
 • B) Belirtilen yöntem gereğince ortaya çıkan düşünceleri eleştirmek
 • C) Tartışmanın gereksiz yere uzamasını ve kişiselleşmesini engellemek
 • D) Tartışmacıların, düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam hazırlamak
SORU 5

Sempozyum bildirisiyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Sunulabilecek yansı sayısı 5-6 civarında olmalıdır.
 • B) Hazırlanacak bildiri on sayfadan az olmamalıdır.
 • C) Cümleler kolay anlaşılır şekilde düzenlenmelidir.
 • D) Yayımlanmaya uygun bir biçimde hazırlanmalıdır.
SORU 6

I. Konuşmaları özetlemek
II. Açık oturumun yapılış nedeni
III. Açık oturumu sonuca bağlamak
Numaralanmış ifadelerin açık oturum planına göre doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) II – I - III
 • B) III – I – II
 • C) II – III – I
 • D) I – III – II
SORU 7

Aşağıdakilerin hangisinde grup tartışması yoktur?

 • A) Konferans
 • B) Açık oturum
 • C) Münazara
 • D) Forum
SORU 8

Ülkemizde ilk özel gazeteyi kuran Şinasi ve Agâh Efendi’nin çıkardıkları ___________ makale türünde yazılara yer verilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • A) Tasvir-i Efkâr’da
 • B) Takvim-i Vakayi’de
 • C) Ceride-yi Havadis’te
 • D) Tecüman-ı Ahval’de
SORU 9

Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan, aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • A) Kaynakça
 • B) Dipnot
 • C) İndeks
 • D) Bibliyografya
SORU 10

I. Aynı konuda sürekli söz almaya çalışmak
II. Konuşmaları ilgiyle dinlemek
III. Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak
IV. Sağlam fikirlerden çok, süslü ve sanatlı söyleyişe önem vermek
Numaralanmış ifadelerden hangisi münazaraya katılanların dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 11

“Karşıt görüşlerin savunulduğu söz yarışı” nitelendirmesi aşağıdakilerin hangisi için en uygundur?

 • A) Sempozyum
 • B) Forum
 • C) Münazara
 • D) Açık oturum
SORU 12

Yeni bulduğu bir elementle ilgili bilim dünyasını bilgilendirmek isteyen bir kimya profesörünün aşağıdakilerden hangisini tercih etmesi beklenir?

 • A) Sempozyum
 • B) Açık oturum
 • C) Münazara
 • D) Konferans
SORU 13

Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi yapısı ve özellikleri itibarıyla okullarda uygulanmaya elverişlidir?

 • A) Münazara
 • B) Sempozyum
 • C) Açık oturum
 • D) Forum
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?

 • A) Başlangıçta konuyla ilgili kısa bir giriş yapmalı.
 • B) Konuşmacıların salonda hazır bulunmalarını sağlamalı.
 • C) Sempozyum bildirisinin basım ve dağıtımını yapmalı.
 • D) Konuşmalar bittikten sonra konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmalı.
SORU 15

___________, alanında uzman bir kişinin herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla topluluk önünde yaptığı konuşmalardan oluşan sözlü anlatım türüdür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Sempozyum
 • B) Münazara
 • C) Konferans
 • D) Forum
SORU 16

• Forumda dinleyiciler tartışmaya aktif olarak katılamazlar.
• Konferansta dil ağırlıklı olarak sanatsal işleviyle kullanılır.
• Sempozyumlarda, sempozyum düzenleme kurulu bulunur.
Bu cümleler doğru yanlış bakı mından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) Y – D – D
 • C) D – Y – D
 • D) Y – Y – D
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında yazdığı makalelerle dikkat çeken isimlerden biridir?

 • A) Oğuz Atay
 • B) Orhan Pamuk
 • C) Falih Rıfkı Atay
 • D) İsmet Özel
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların türlerinden biri değildir?

 • A) Bilimsel makaleler
 • B) Hikâye özetleri
 • C) Tarama ve değerlendirme makaleleri
 • D) Konferans raporları
SORU 19

Bilimsel metinlerin ___________ bölümünde araştırma sonucu elde edilen bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur, tartışılıp genelleştirilir, başka çalışmalarla ilişkilendirilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Başlık
 • B) Giriş
 • C) Asıl metin
 • D) tartışma ve sonuç
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi münazarada tartışmaya elverişli bir konu değildir?

 • A) Akıllı tahta, eğitime önemli bir katkı sunmuştur.
 • B) Akıllı telefonlar günlük hayatımızı kolaylaştırmaktadır.
 • C) Türkçede yapım ekleri yoluyla yeni kelimeler türetilir.
 • D) Yabancı dille eğitim ilkokuldan itibaren verilmelidir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCBBAADBBCDACCDCBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?