Seçmeli Fizik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atom ile ilgili bazı teoriler aşağıda verilmiştir.
I. Democritus bütün maddelerin aynı taneciklerden meydana geldiğini
II. Aristo bütün maddeler hava, su, toprak ve ateş gibi elementlerin birleşiminden meydana geldiğini
III. John Dalton bir element, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerdiğini
Bu teorilerden hangileri atomun tarihsel gelişim sürecinde yer almıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 2

Dalton atom modelinin ortaya koyduğu varsayımlara göre;
I. Element, atom adı verilen küçük bölünemeyen taneciklerden oluş muştur.
II. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır.
III. Bir element ile diğer bir elementin tüm atomlarının özellikleri aynıdır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 3

Modern Atom fiziğine göre;
I. Bir kuark ile anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.
II. Atomlar, elektron, foton, ısı ve çarpışma ile uyarılır.
III. Bozonlar ve mezonlar fermiyonları oluşturur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 4

Evrenin % 90’lık kısmını kaplayan, bilinen hiçbir fiziksel tanıma uymayan ve tamamen görünmez olan bu maddeye ne ad verilir?

 • Saydam madde
 • Karanlık madde
 • Birleşik madde
 • Manyetik madde
Soru 5

Civa atomunun enerji seviyeleri (n) şekildeki gibidir.
Temel halde bulunan civa atomu 7eV enerjili elektronlarla bombardıman edilirse elektron
I. 0,33 eV
II. 2,14 eV
III. 7,00 eV
enerjilerden hangileri ile yoluna devam eder?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Modern fizikte parçacıklar arasındaki etkileşmeler genelde alan parçacığı veya değiş tokuş parçacığı denilen büyüklüklerin etkileşimi ile ifade edilir.
Buna göre;
I. Kütle çekim kuvveti → Graviton
II. Elektromanyetik kuvvet → Foton
III. Güçlü kuvvet → Bozon
verilen temel kuvvetler ile bu kuvvetlere aracılık eden parçacıklar arasındaki eşleştirme aşağıdakilerin hangilerinde doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 7

Civa atomunun enerji seviyeleri aşa ğıda verilmiştir.
n = 1 için 0 (eV)
n = 2 için 4,86 (eV)
n = 3 için 6,67 (eV)
n = 4 için 8,84 (eV)
n = ∞ için 10,40 (eV)
Buna göre; temel halde bulunan civa atomu aşağıda verilen enerjili fotonlardan hangisi ile uyarılabilir?

 • 4, 86 eV
 • 6, 86 eV
 • 8, 82 eV
 • 10, 00 eV
Soru 8

Nötron bombardımanıyla kararsız hale gelen büyük kütleli atom çekirdekleri, parçalanarak daha küçük atom çekirdeklerine dönüşmesi olayına ne ad verilir?

 • Fisyon
 • Füzyon
 • Big Bang
 • X - ışını
Soru 9

Compton olayında foton ve elektron esnek olarak çarpışır.
Buna göre;
I. Gelen fotonun enerjisi, çarpışmadan sonra saçılan foton ve elektronun enerjileri toplamına eşittir.
II. Gelen fotonun momentumu, çarpışmadan sonra saçılan fotonun ve elektronun momentumlarının vektörel toplamına eşittir.
III. Gelen fotonun hızı ile, çarpışmadan sonra saçılan fotonun hızı birbirine eşit değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 10

Newton mekaniği, atom ve atom altı parçacıkların davranışlarını açıklamakta yetersiz kalınca yeni bir fizik dalı ortaya çıkmıştır.
Bu fizik dalına ne ad verilir?

 • Kuantum fiziği
 • Katı hâl fiziği
 • Nükleer fizik
 • Klasik fizik
Soru 11

Şekildeki gibi silindir olan uzay aracı +x ekseni boyunca ışık hızına yakın hızda hareket ettiği varsayılıyor.
Buna göre uzay aracı içindeki gözlemcinin ölçtüğü aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez?

 • Kütlesi (m)
 • Yükseklik (h)
 • Çapı (R)
 • Zaman (t)
Soru 12

Bir fotoselde katot metalinde elektronun bağlanma enerjisi 3,5 eV’tur. Katot metaline düşürülen ışığın fotonun enerjisi 6 eV olduğuna göre kopan elektronların kinetik enerjisi kaç eV’tur?

 • 1,5
 • 2,5
 • 3,5
 • 6
Soru 13

Bir fotoelektrik olayda, gelen fotonun frekansı ile fotoelektronların maksimum kinetik enerji grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. A noktası elektronun metale bağlanma enerjisi (Eb) verir.
II. B noktası elektronun metale bağlanma eşik frekansını (f0) verir.
III. tan a, grafiğin eğimi Plank sabitini (h) verir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Louis de Broglie fotonlar hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip oldukları için, maddenin her türlü şeklinin her iki özelliğe de sahip olacağını ortaya koydu.
Buna göre;
I. Fotonun enerjisi E = hc / λ bağıntısı ile bulunur.
II. Fotonun momentumu P = h / λ bağıntısı ile bulunur.
III. Maddesel ortamda hareket eden parçacığın dalga boyu λ = h / m bağıntısı ile bulunur.
verilen bağıntılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 15

Wien Yerdeğiştirme Yasası’na göre, ışıma yapan cisimlerin yaydıkları ışığın dalga boyu ile cismin sıcaklığı arasında λmax · T = Wien sabiti eşitliği vardır.
Güneş’in yüzeyinden yayılan ışı manın maksimum dalga boyu 0,5 m olduğuna göre Güneş yüzey sıcaklığı yaklaşık kaç Kelvin (K) dir?
(Wien sabitini 3000 m • K alınız.)

 • 6000
 • 3000
 • 1000
 • 100
Soru 16

Uyarılmış atom veya moleküllerin yarı kararlı duruma geçenlerinin bir fotonla uyarılmaları sonucunda taban durumuna geçerken yaydıkları, elektromanyetik spekturumun görünür, kızılötesi veya mor ötesi bölgesindeki tek frekanslı ışımaya ne ad verilir?

 • lazer
 • ışın
 • iletken
 • Foton
Soru 17

Herhangi bir iletkenin elektrik direncinin belirli bir sıcaklık değerinin altında yok olmasına süper iletkenlik denir.
Buna göre;
I. Maglev hızlı tren
II. Magnetik rezonans (MR) görüntü leme cihazı
III. Açık hava basıncı ölçen civalı barometre cihazı
verilen teknolojik uygulama alanlarının hangilerinde süper iletkenler kullanılmaktadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Maddenin iyonlaşmış durumdaki gaz hâline plazma denir.
Buna göre;
I. Televizyonlarda
II. Floresan lambalarda
III. Suyun saflaştırılmasında
verilen uygulama alanlarının hangilerinde plazma tektonlojisi kullanılmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 19

X– ışınları yüksek enerjili elektronlarınyavaşlatılması ve atom iç yö rüngelerindeki elektron geçişleri ile meydana gelir.
Buna göre;
I. X– ışınları, tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak kullanılır.
II. X– ışınları, nesnelerin içeriği hakkında bilgi veren gümrük cihazlarında kullanılır.
III. X– ışınları elektrik ve manyetik alanda saptıkları için elektron mikroskoplarında kullanılmaz.
X– ışınlarının teknolojik uygulama kullanım alanları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Maddeler elektrik enerjisine gösterdikleri tepkiye bağlı olarak iletken, yalıtkan ve yarı iletken olarak sınıflandırılır. Yarı iletkenler, P ve N tipi olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki teknolojik aletlerden hangisinde yarı iletken malzemeler kullanılmamıştır?

 • Cep telefonu
 • Tablet ve bilgisayar
 • Güneş pilleri
 • Toriçelli barometresi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBDCAACACBDCAABDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?