Seçmeli İşletme 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 • Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • Kendini geliştirme ihtiyacı
 • Ait olma ihtiyacı
 • Güvenlik ihtiyacı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 • Ticari bir işletmenin var olması
 • Ticari bir işletmenin kendine ait olması
 • Ticari bir işletmenin işletilmesi
 • Ticari bir işletmenin kendi adına işletilmesi
Soru 3

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 • Lider, işi doğru yapar, yönetici doğru işi yapar.
 • Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
 • Lider denetime güvenir, yönetici insana güvenir.
 • Yönetici yenilik getirir, lider kuralları izler ve uygular.
Soru 4

I- Tüketici
II- Fayda
III- Üretim
IV- Emek
V- Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?

 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
 • IV ve V
Soru 5

I. Su içmek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Yemek yemek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • I ve II
 • II, III ve IV
 • I, III ve V
 • III, IV ve V
REKLAM
Soru 6

Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Girdi seçimini doğru yapmak
 • Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • Girdilerin fayda-maliyet analizini yapmak
 • Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?

 • Kâr elde etmek
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin varlığını devam ettirmek
 • Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek
Soru 8

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • Avrupaya Uygunluk
Soru 9

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mallar -- > Hizmetler

 • Devredilebilir. -- > Devredilemez.
 • Müşteri sürecin bir parçasıdır. -- > Müşteri süreçten ayrıdır.
 • Sermaye yoğundur. -- > Emek yoğundur.
 • Tekniktir. --- > İnsan odaklıdır.
Soru 10

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

Üretim faktörleri -- > Aldığı pay

 • Emek -- > Kâr
 • Girişimci -- > Faiz
 • Sermaye -- > Ücret
 • Doğa -- > Rant
Soru 11

Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmenin varlığını devam ettirme sürecinde uzun vadede iflasla karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir?

 • İşletmenin kârlılığı tercih etmesi
 • Topluma hizmet etmeye ağırlık vermesi
 • Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesi
 • Kaliteli mal ve hizmet üretmesi
Soru 12

Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Devlet Malzeme Ofisi aşağıda verilen bakanlıklardan hangisine bağlıdır?

 • Maliye Bakanlığı
 • Millî Savunma Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 13

İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için, işletme çalışanlarının ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanması işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhasebe
 • Üretim
 • Pazarlama
 • Yönetim
REKLAM
Soru 14

Sermaye şirketlerinin üstünlüklerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Yönetim etkindir.
 • Büyüme imkânları fazladır.
 • Kredi bulma imkânları fazladır.
 • Ortaklığın süresi zamanla sınırlandırılmıştır.
Soru 15

Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek veya tüzel kişi gerekir?

 • 4
 • 5
 • 8
 • 12
Soru 16

İnşaat alanlarında işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?

 • İşe başlatılmadan önce
 • İşe başlatıldığı gün
 • 10 gün içinde
 • 1 ay içinde
Soru 17

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 • İş gücünün miktarı
 • İş gücünün niteliği
 • İş gücünün maliyeti
 • İş gücünün yönetimi
Soru 18

Bir işletmenin kuruluş işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi işletmenin belediyeye karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma
 • Hafta sonu çalışma ruhsatı alma
 • Çevre temizlik vergisi ödeme
 • İşe başlama bildirimi verme
Soru 19

Tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir evrak değildir?

 • Fotoğraf
 • İlan gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Ana sözleşme
Soru 20

Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki farklar hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

Şahıs Şirketleri -- > Sermaye Şirketleri

 • Sözleşme oy birliği ile değiştirilebilir. -- > Sözleşme oy çokluğu ile değiştirilebilir.
 • Sermaye paylara bölünebilir. -- > Sermaye paylara bölünemez.
 • Ortaklığın devri güçtür. -- > Ortaklığın devri kolaydır.
 • Eşit oy hakkı vardır. -- > Oy hakkı sermaye payı ile orantılıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABBDCCDABDBADDBBDDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?