Seçmeli İşletme 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Para, fon yada sermaye, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Finans
 • finansman
 • Finansal yönetim
 • Finansman fonksiyonu
Soru 2

Neo-Klasik Yönetim Teorisi, aşağıda verilen kavramlardan hangisi üzerinde durmaz?

 • Tatmin
 • Motivasyon
 • Hiyerarşik yapı
 • Kararlara katılma
Soru 3

İşletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, işletmenin tüm birimlerinin ve çalışanların uyum içinde hareket etmesinin sağlanması, yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?

 • Denetim
 • Yürütme
 • Koordinasyon
 • Organizasyon
Soru 4

Planlamanın işletmeye sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi uygun bir açıklama değildir?

 • İşletmenin etkin bir denetimden korunmasını sağlar.
 • İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • Yöneticilere geleceği tahmin etme yeteneği kazandırır.
 • İşletmenin bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerine uygun bir açıklamadır?

 • Yönetim tek kişi faaliyetidir.
 • Yönetim bir yetki faaliyetidir
 • Yönetim tek yönlü bir faaliyettir.
 • Yönetilenlerin karar verdiği bir süreçtir.
REKLAM
Soru 6

Bir işletmenin öz kaynaklarına yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • Devamlı bir kaynak niteliği taşır.
 • Ortaklarca konan fonlar öz kaynaklardır.
 • Bu kaynaklar, vadeli kaynaklardır.
 • Maddi olmayan kaynaklar şeklinde de olabilir.
Soru 7

Bir tüketicinin çay demlemek üzere çayı marketten satın alması, pazarlamanın faydalarından hangisi ile açıklanabilir?

 • Yer faydası
 • Şekil faydası
 • Zaman faydası
 • Mülkiyet faydası
Soru 8

Reklamın özelliklerine yönelik yapılan açılamalardan hangisi yanlıştır?

 • Reklam yapan kişi bellidir.
 • Reklam kişisel bir sunuştur.
 • Reklam için bir bedel ödenir.
 • Reklam bir kitle iletişimidir.
Soru 9

Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını göstermektedir?

 • Üretici – Acente – Perakendeci – Tüketici
 • Üretici – Toptancı – Perakendeci – Tüketici
 • Üretici – Acente – Toptancı – Tüketici
 • Üretici – Toptancı – Acente – Tüketici
Soru 10

Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir?

 • Üretim hızının tüketim hızından fazla olması
 • Tüketici ya da müşteri sayısının fazla olması
 • Birim fiyatının yüksek olması
 • Üretim - tüketim noktaları arası mesafenin uzak olması
Soru 11

Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?

 • Girdi
 • İşlem
 • Geri Bildirim
 • Çıktı
Soru 12

Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir?

 • Gözle kontrol yöntemi
 • Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • Sabit sipariş süresi yöntemi
 • Stoksuz malzeme yönetim sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?

 • Üretim süresini artırmak
 • Üretimde kaliteyi artırmak
 • Seri üretim yapmak
 • Girdileri uygun fiyattan almak
REKLAM
Soru 14

Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?

 • Yöneltir.
 • Yarıştırır.
 • Motive eder.
 • İşletmeye olan güveni artırır.
Soru 15

Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?

 • İşletmenin tanıtımı
 • İşle ilgili bilgilerin aktarımı
 • Personel haklarının açıklanması
 • Amirlerin siyasi görüşleri
Soru 16

I. Aylık Ödeme
II. İhbar Tazminatı
III. Mağduriyet Aylığı
IV. Kıdem Tazminatı
İşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 17

İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

 • Kentleşme yavaşlar.
 • Tarım arazileri azalır.
 • Doğal kaynaklar kirletilir.
 • Sanayi belli bölgelerde toplanır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?

 • Mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı
 • İşletme kurulduktan sonra çevre sorunları ile ilgilenmeli
 • Zehirli ve kimyasal gazlar için fabrika bacalarına filtre takılmalı
 • Eğitimler yoluyla çalışanlarında çevre sorumluluk bilinci geliştirmeli
Soru 19

Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üreticiler
 • Tüketiciler
 • Satıcılar
 • Komisyoncular
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • Ekonomik sorumluluğu
 • Gönüllü sorumluluğu
 • Hukuksal sorumluluğu
 • Rekabet etme sorumluluğu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCABCDBACDBABDCABBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?