Seçmeli Kimya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Hidrojen atomunda yer alan elektronüst enerji seviyelerinden n = 2 yö rüngesine inerse görünür bölgedeışık yayınlar. Bu ışıma serisine denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Lyman serisi
 • Balmer serisi
 • Brackett serisi
 • Paschen serisi
Soru 2

Aşağıda verilen orbitallerden hangisinin enerjisi daha fazladır?

 • 3p
 • 4f
 • 5s
 • 6s
Soru 3

I. 10Ne II. 12Mg2+ III. 19K+
Yukarıda verilen atom ve iyonlardan hangilerinin elektron dizilimleri aynıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

9F elementi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Halojendir.
 • p bloğu elementidir.
 • Bir tane dolu orbitali vardır.
 • Yedi tane değerlik elektronu vardır.
Soru 5

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?

 • 7N3
 • 8O2
 • 11Na+
 • 13Al3+
REKLAM
Soru 6

Aşağıda periyodik sistemde bulunan bazı grupların özel adları verilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır? Grup numarası -- > Özel adı

 • 1A -- > Alkali metaller
 • 2A -- > Toprak metalleri
 • 7A -- > Halojenler
 • 8A -- > Asal gazlar (soygazlar)
Soru 7

Yukarıda X elementinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (İ.E) kj/mol olarak verilmiştir.
Buna göre X elementinin grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1A
 • 2A
 • 3A
 • 4A
Soru 8

Bakır (II) oksit bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • CuO
 • Cu2O
 • Cu2O2
 • CuO2
Soru 9

0,2 mol SO3 bileşiği kaç gramdır?
(S: 32 g/mol, O: 16 g/mol)

 • 16
 • 48
 • 64
 • 80
Soru 10

Bir bileşiğin en basit formülü CH2O olarak biliniyor.
Kütle spektrometresi yöntemi ile bileşiğin mol kütlesi 180 gram olarak ölçüldüğüne göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

 • C2H6O
 • C3H8O
 • C3H6O3
 • C6H12O6
Soru 11

H3PO4+Ba(OH)2→ Ba3(PO4)2 + H2O
Tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde ürünlerdeki maddelerin katsayıları toplamı kaç olur?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
Soru 12

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi asit-baz tepkimesidir?

 • C(k)+O2(g)→CO2(g)
 • HBr(suda)+KOH(suda)→KBr(suda)+H2O(s)
 • Fe2O3(k)+3CO(g)→2Fe(k)+3CO2(g)
 • 6HCI(suda)+2Al(k)→2AlCI3(suda)+3H2(g)
Soru 13

228 mm Hg’lık basınç kaç atm basınca eşittir?

 • 30
 • 3
 • 0,3
 • 0,03
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Uluslararası birim sistemine (SI) göre basınç birimi Newton’dur.
 • 0°C sıcaklık ve 1 atm basınç ko şulları normal koşullardır.
 • Normal koşullarda 1 mol gaz 11,2 L hacim kaplar.
 • 273,15 °C mutlak sıfır olarak tanımlanmıştır.
Soru 15

Kapalı bir kapta sabit basınç ve sı caklıkta 0,5 mol CH4 gazı 2 L hacim kaplamaktadır. Aynı koşullarda 10 L hacim kaplayan CH4 gazı kaç mol’dür?

 • 0,1
 • 1
 • 1,5
 • 2,5
Soru 16

0°C’ta 2 litrelik bir kapta bulunan 0,2 mol NH3 gazının basıncı kaç atm olur?

 • 22,4
 • 11,2
 • 2,24
 • 1,12
Soru 17

Normal koşullarda 0,3 mol CO2 gazı kaç litre hacim kaplar?

 • 11,2
 • 6,72
 • 5,6
 • 4,48
Soru 18

Aynı koşullarda X gazının yayılma hızı,Y gazının yayılma hızının 2 katıdır.
X gazının mol kütlesi 16 g/mol olduğuna göre Y gazının mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4
 • 8
 • 32
 • 64
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi bir gaz karışımı değildir?

 • Metan gazı
 • Doğal gaz
 • Dünya atmosferi
 • LPG(Sıvılaştırılmış petrol gazı)
Soru 20

Sabit hacimli bir kapta, 1 mol H2 gazı ile 3 mol He gazının yaptığı toplam basınç 2 atm’dir.
Buna göre He gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?

 • 0,5
 • 1,2
 • 1,5
 • 3,2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBACDBCAADCBCBDCBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?