Seçmeli Kimya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisinin birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir?
( 1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl, 35Br )

 • H2O – CCI4
 • Br2 –H2O
 • C6H6 – H2O
 • H2O – NH3
Soru 2

40 g NaOH kullanılarak kütlece %20 lik sulu çözelti hazırlanıyor.
Buna göre bu çözelti için kullanılan su kaç gramdır?

 • 50
 • 100
 • 160
 • 200
Soru 3

0,5 M 800 mL KOH çözeltisi hazırlamak için kaç gram KOH gereklidir?
(K: 39 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)

 • 0,4
 • 0,8
 • 18,4
 • 22,4
Soru 4

5,5 gram CaCI2 ile 50 gram su karıştırılarak çözelti hazırlanıyor.
(CaCI2: 110 g/mol)
Hazırlanan çözeltinin molalitesi kaç mol/kg’dır?

 • 10
 • 1
 • 0,1
 • 0,01
Soru 5

KNO3 tuzunun 25 °C’taki çözünürlüğü 40 g/100 g su’dur.
Buna göre yukarıdakilerden hangileri doygun çözelti örneğidir?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Gazların çözünürlükleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Bütün gazların çözünürlüğü ekzotermiktir.
 • Gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.
 • Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça azalır.
 • Karıştırmak gazların çözünürlüğünü arttırır.
Soru 7

X tuzunun çözünürlük - sıcaklık grafiğine göre 40°C sıcaklıkta 200 g su ile hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 20°C’a düşürüldüğünde kaç gram tuz kristallenir(çöker)?

 • 120
 • 70
 • 50
 • 35
Soru 8

Bir gazın sıkıştırılması sırasında sisteme 350 J’lük iş yapılırken sistem çevreye 270 J’lük ısı veriyor.
Buna göre;
I. Sistemin iç enerjisi artar.
II. Sistem çevreye ısı verdiğine göre ısının işareti negatiftir.
III. Sistemin iç enerji değişimi (ΔU) –80 J’dür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 9

“Elementlerin 25 °C, 1 atm koşullarında en kararlı hallerinin standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir.”
Buna göre aşağıda verilen elementlerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır?

 • O(g)
 • H2(g)
 • N2(g)
 • O2(g)
Soru 10

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin standart şartlardaki ΔH° değeri, ΔH°ol değerine eşittir?

 • N2(g)+3H2(g) → 2NH3(g)
 • 2SO2(g)+O2(g) → 2SO3(g)
 • PCl3(g)+Cl2(g) → PCl5(g)
 • C(grafit)+O2(g) → CO2(g)
Soru 11

Yukarıda verilen tepkimelere göre; Mg(k)+ CO2(g) → MgO(k)+ CO(g) tepkimesinin ΔH° değeri kJ/mol dür?

 • 491,8
 • 246,5
 • – 246,5
 • – 491,8
Soru 12

CH4(g)+2O2(g) → CO2(g)+2H2O(g)
tepkimesinin standart entalpi değişimini hesaplayabilmek için;
I. CH4(g) ve CO2(g)’in standart oluşum entalpileri
II. CO(g) + (1/2).O2(g) → CO2(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi
III. H2O(g)’un standart oluşum entalpisi
değerlerinden hangilerinin bilinmesi gerekir?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde zamanla entropi azalmıştır?

 • C2H5OH(g) → C2H5OH(s)
 • H2O(s) → H2O(g)
 • NaCI(k)+ H2O(s) → Na+(suda)+ CI-(suda)
 • 2CO2(g) → 2CO(g)+ O2(g)
REKLAM
Soru 14

N2(g)+ 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesinde N2 gazının harcanma hızı 2.10-3 M/s olduğuna göre H2 gazının harcanma hızı kaç M/s’dir?

 • 1.10-3
 • 2.10-3
 • 4.10-3
 • 6.10-3
Soru 15

H2(g)+2NO(g) → N2O(g)+H2O(g)
tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir.
Buna göre;
I. Hız bağıntısı k.[H2][NO]2 şeklindedir.
II. Tepkime derecesi 3’tür.
III. NO derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı da 2 katına çıkar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 16

Mg(OH)2(k) ⇌ Mg2+(suda) + 2OH(suda) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kc = [Mg2+] [ OH]2
 • Kc = [Mg2+] [ 2OH]
 • Kc = [Mg(OH)2]
 • Kc = [OH] 2
Soru 17

I. KCIO3(k) ⇌ KCI(k)+(3/2).O2(g)
II. 2NOCl(g) ⇌ 2NO(g)+Cl2(g)
III. S(k) + O2(g) ⇌ SO2(g)
Verilen denge tepkimelerinden hangileri heterojen denge tepkimesidir?

 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

N2(g)+ 2O2(g) ⇌ N2O4(g)
tepkimesi sabit sıcaklıkta ve sabit hacimli bir kapta dengede iken kaba bir miktar N2 gazı gönderiliyor.
Bu durumda;
I. Denge ürünler yönüne kayar.
II. N2O4 derişimi azalır.
III. O2 derişimi artar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

25 °C’ta 0,1 M NaOH çözeltisinin pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1
 • 2
 • 13
 • 14
Soru 20

HgS katısının 25 °C sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı 4.10-54’tür.
Buna göre, aynı sıcaklıkta HgS katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç mol/L’dir?

 • 2.10-27
 • 2.10-54
 • 4.10-27
 • 4.10-54
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDBDABBADDBADCACACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?