Seçmeli Kimya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. O2
II. H2O
III. OH
Yukarıda verilenlerin hangilerinde oksijen (-2) yükseltgenme basamağında bulunur?
( 1H, 8O)

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi redoks tepkimesi değildir?

Soru 3

Bazik ortamda gerçekleşen yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde tepkimeye girenlerin katsayıları toplamı kaç olur?

 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
Soru 4

Al3+ + 3e- → Al(k) E0= -1,662V
Pb2+ + 2e- → Pb(k) E0= -0,126V
Ca2+ + 2e- → Ca(k) E0= -2,866V
Buna göre; AI, Pb, Ca metallerinin aktifliklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Pb > Al > Ca
 • Ca > Al > Pb
 • Al > Ca > Pb
 • Ca > Pb > Al
Soru 5

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Yukarıda verilen yarı reaksiyonlar ve standart indirgenme potansiyellerine göre bir galvanik hücre oluşturduğunuzda hücre gerilimi (E0Hücre) kaç V olur?

 • -1,166 V
 • -0,360 V
 • +0,360 V
 • +1,166 V
Soru 7

Verilen hücre diyagramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Tuz köprüsü ile iki yarı hücre arasındaki yük dengesi sağlanır.
 • Anotta Mg metali Mg2+ iyonuna yükseltgenir.
 • Katotta Ag+ iyonları Ag metaline indirgenir.
 • Mg metali yükseltgen maddedir.
Soru 8

Farklı derişimlerde anot ve katot çözeltileri bulunan şekildeki derişim hücresinin hücre gerilimi (Ehücre ) kaç V olur?

 • 0,0592
 • 0,0296
 • –0,0296
 • –0,0592
Soru 9

Ag+ + e- → Ah(k) E0 = +0,799V
Ni2+ + 2e- → Ni(k) E0 = -0,250V
Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal hücre için verilen; I. Nikel elektrot anottur.
II. Ag elektrodun kütlesinde azalma olur.
III. Ni elektrodun kütlesinde artma olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 10

Lityum - iyon pilleri için verilen;
I. Çok kez yükleme (şarj) yapılarak tekrar kullanılabilir.
II. Cep telefonlarında kullanılmaktadır.
III. Birincil hücreden oluşan pillerdir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi anorganik bileşik olarak bilinir?

 • CH3COOH
 • CH3NH2
 • C6H12O6
 • CaCO3
Soru 12

H - C ≡ C - H bileşiğinde bulunan sigma ve pi bağlarının sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
sigma bağı -- > pi bağı

 • 3 -- > 2
 • 2 -- > 3
 • 4 -- > 1
 • 1 -- > -
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi karbonun allotroplarından birisi değildir?

 • Elmas
 • Grafit
 • Toluen
 • Fulleren
REKLAM
Soru 14

Molekülündeki karbon atomunun hibrit türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)

 • sp
 • sp2
 • sp3
 • sp4
Soru 15

I. Anorganik yapılı bileşiktir.
II. Ortaklanmamış 6 elektron çifti vardır.
III. Molekülde hibritleşen atom yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur? ( 1H, 9F)

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisinin molekül geometrisi diğerlerinden farklıdır? ( 1H, 6C, 7N, 8O, 17CI)

 • HCI
 • CO2
 • HCN
 • H2O
Soru 17

NH3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 7N)

 • AX3
 • AX4
 • AX3E
 • AX2E2
Soru 18

–NH2 fonksiyonel grubunu bulunduran bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nitro alkan
 • Nitril
 • Ester
 • Amin
Soru 19

I. CH4
II. CH3 − CH2 − CH3
III. CH3 − CH2 − CH2 − CH3
Yukarıda verilen hidrokarbonlardan hangilerinin izomeri yoktur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 20

bileşiğinin fonksiyonel grup izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABDCDAABDACCBDCDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?