Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed (sav.)’in hanımı ve annesinin isimleri hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Hatice - Meryem
 • Halime - Amine
 • Hatice - Amine
 • Ayşe - Halime
Soru 2

Hz. Muhammed (sav.)’in peygamber olmadan önce Hılfü’l-Fudul’da yer alması onun hangi özelliğinin bir yansımasıdır?

 • Adaletli oluşu
 • Sabırlı oluşu
 • Cömertliği
 • Alçak gönüllülüğü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in doğduğu toplum için söylenemez?

 • Kız çocuklarına değer verilmezdi.
 • Kabileler arasında üstünlük yarışı vardı.
 • Toplumda insanlar sınıflara ayrılmıştı.
 • Köleler hiçbir şekilde azat edilemezdi.
Soru 4

Mekke halkının, yeni doğan çocuklarını Arapçayı daha iyi öğrenmeleri ve sağlıklı gelişmeleri için yaptıkları uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sütanneye vermek
 • Kutsal bir mekâna emanet etmek
 • Dede ve ninesinin gözetimine vermek
 • Anne ve çocuğa ayrı bir mekân sağlamak
Soru 5

“Ey örtüye bürünen (Peygamber!) Kalk ve ( insanları) uyar. Rabb’ini yücelt. Giysini temiz tut. Günahtan uzak dur.”
(Müddessir suresi, 1-5 ayetler.)
Bu ayette Hz. Peygamber’e emredilen davranışlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Tebliğde bulunmak
 • Müşriklerden yüz çevirmek
 • Temiz olmak
 • Günah işlememek
REKLAM
Soru 6

Hz. Muhammed (sav)’in Arap toplumu geleneklerine göre ismiyle künyelendirildiği çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zeyd
 • Abdullah
 • İbrahim
 • Kasım
Soru 7

Müslümanların Medine’ye hicreti aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda başlamıştır?

 • I. Akabe Biatı
 • II. Akabe Biatı
 • Taif Yolculuğu
 • İsra ve Miraç
Soru 8

Medine’ye hicreti esnasında Hz. Muhammed (sav.)’in yol arkadaşı aşağıdaki sahabelerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşmiştir?

 • Hüzün Yılı
 • İsra ve Miraç
 • Boykot uygulaması
 • Kardeşleşme
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisi mesajı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • “Rabb’inin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…”
  (Nahl suresi, 125. ayet)
 • “Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler…”
  (İsra suresi, 53. ayet)
 • “Allah, … size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır...”
  (Mü’min suresi, 64. ayet)
 • “… O’na ancak güzel sözler yükselir. Bu güzel sözleri de Allah’a amel-i salih ulaştırır…”
  (Fâtır suresi, 10. ayet)
Soru 11

I. Taif yolculuğu
II. Hendek savaşı
III. Habeşistan’a hicret
IV. Mekke’nin fethi
Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • III, I, II, IV
 • I, III, II, IV
 • III, II, I, IV
 • II, IV, I, III
Soru 12

I. Kur’an’ı yalnızca anlaşılır biçimde değil, aynı zamanda ahenkli bir şekilde okumak gerekir.
II. İslam’ın emrettiği davranış güzelliği, bazen kötü söze kötü söz ile karşılık vermeyi gerektirir.
III. Hz Muhammed (sav.) insan için manevi temizliğin yeterli olduğunu buyurmuştur.
IV. Hz Muhammed (sav.) kıyafette ihtiyacı karşılamasının yanında estetiğine ve temizliğine de dikkat etmiştir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 13

Bir cenaze kabre konurken, Hz Muhammed (sav.) kabrin bir tarafında eğrilik olduğunu fark etti ve bunun düzeltilmesini istedi. Oradaki sahabeler, “
Bu durum ölüyü rahatsız mı eder?” diye sordular. Hz Muhammed (sav.) “Hayır, böyle şeyler ölüyü ne sıkar, ne de rahatlık verir, fakat sağ olanların gözüne güzel görünmesi için düzeltilmelidir.” diye cevap verdi.
Hz. Muhammed (sav.)’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Alçakgönüllülüğe
 • İşleri güzel yapmaya
 • Danışarak iş yapmaya
 • Cenazeye karşı metanete
REKLAM
Soru 14

Allah inancı ve bu inançtan kaynaklanan sorumluluk duygusu sebebiyle kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmaktır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoşgörü
 • Vefa
 • Hayâ
 • Tevazu
Soru 15

“Edep bir tac imiş nur-u Hüda’dan Giy ol tacı emin ol her beladan”
Bu beyitte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Temizlik
 • Takva
 • Sabır
 • Terbiye
Soru 16

• Ahlâken temiz olmak, ar ve namuslu olmak
• Allah’ın yasakladığı şeylerden nefsi alıkoymak
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu verilenlerle ilişkilendirilemez?

 • Gıpta
 • Hayâ
 • İffet
 • Edep
Soru 17

İhsan sahibi bir insandan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 • Başkalarına kendisinin iyi bir kul olduğunu anlatır.
 • Allah’ın görüp gözettiği bilinciyle hareket eder.
 • Her zaman iyi ve güzel davranışlar sergiler.
 • Söz ve davranışlarında tutarlı davranır.
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.) cuma günlerinde ve kendisiyle görüşmeye gelen elçileri karşılayacağı zaman daha da güzel giyinmeye özen göstermiştir.
Buna göre Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

 • Gösteriş
 • Estetik
 • Cömertlik
 • İstişare
Soru 19

Hudeybiye Barış Antlaşması aşağıdaki tarihlerin hangisinde yapılmıştır?

 • 622
 • 625
 • 628
 • 630
Soru 20

“Evlere girmek için izin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.”
Hz. Muhammed (sav.)’in bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

 • Yaşama hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Seyahat özgürlüğü
 • Özel hayatın gizliliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADABDBCDCABBCDAABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?