Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ibadet özgürlüğüne verdiği öneme örnek oluşturmaz?

 • Bir Yahudi cenazesi geçerken Hz. Peygamber’in ayağa kalkması
 • Hz. Peygamber’in Necranlı Hristiyanların mescitte ibadet etmelerine izin vermesi
 • II. Mehmet’in İstanbul’u fethedince farklı din mensuplarını dinlerinde serbest bırakması
 • Kudüs’ü fetheden Hz. Ömer’in orada yaşayan Hristiyan ve Yahudilerin ibadet özgürlüğünü teminat altına alması
Soru 2

I. İnanç ve ibadet özgürlüğü
II. Düşünce ve ifade özgürlüğü
III. Ekonomik Özgürlük
İslam dinine göre her insanın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükler hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğü için söylenemez?

 • Kişinin doğuştan elde ettiği hak ve özgürlüklerden biridir.
 • İstişare yapmak düşünce özgürlüğüne verilen önemi gösterir.
 • Düşüncelerin her ortamda ve istenilen şekilde ifade edilmesidir.
 • Toplumsal hayatı kolaylaştırır, çeşitli alanlarda gelişmeye katkı sağlar.
Soru 4

İslam dinine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Hak ve özgürlüklerin kullanımı, haramlar işlenmediği ve başkalarının özgürlüklerine zarar verilmediği müddetçe serbesttir.
 • Kamu düzenini bozacak ve insanların temel haklarına zarar verecek türden davranışları açıkça işlemek ve teşvik etmek özgürlük olarak değerlendirilemez.
 • Hakaret etmek, küçümsemek, azarlamak aşağılamak da ifade özgürlüğünün bir sonucudur.
 • Konuşma hürriyeti adı altında haramların reklamını yapmak, insanları teşvik etmek doğru kabul edilmez.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özgürlük kapsamında değerlendirilebilir?

 • Müziğin sesini başka evlerin de duyabileceği kadar açmak
 • Kişinin katılmadığı bir düşünceyi eleştirmesi
 • Trafikte araç hızını istediği kadar artırmak
 • Bireyin dilediği yerde sigara içmesi
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber hicretten sonra Medine pazarını kurdu. Böylece Medine ekonomisini Yahudilerin tekelinden kurtardı. Serbest piyasa şartlarının oluşmasını sağladı. İktisadi hayatta uyulması gereken bazı kurallar koydu. Bu konuda kontrol ve düzenleme işini kendisi üstlendi.
Hz. Peygamber bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

 • Ekonomik özgürlükleri korumayı
 • Yahudilere ticaret öğretmeyi
 • İktisadi hayatı geliştirmeyi
 • Adaleti sağlamayı
Soru 7

İmanın hür iradeye dayalı olması aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

 • İnanç ve ibadet özgürlüğü
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
 • Mülk edinme özgürlüğü
 • Seyahat özgürlüğü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “…Sen öğüt ver çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerine zorlayıcı değilsin.”
  (Gaşiye suresi, 21-22. ayetler)
 • “Eğer inanmayıp yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir.”
  (Şura suresi, 48. ayet)
 • “De ki hakikat Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29.ayet)
 • “Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
  (Zümer suresi, 18. ayet)
Soru 9

• Hz. Hatice -Ticaret
• Hz. Rufeyde, Hz. Ümmü Atiyye Sağlık
• Abdullah bin Mesud’un eşi Hz. Zeynep -El sanatları
Hanım sahabeler ve çalıştıkları alanlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Kadınlar ancak eşlerinin izin verdiği ölçüde çalışabilir.
 • İslam’da kadın sosyal hayatın içindedir.
 • Kadınlar bazı alanlarda çalışmalıdır.
 • Kadınlar erkeklerin destekçisidir.
Soru 10

Bir defasında Hz. Muhammed (sav.) Hz. Ali’ye şöyle dedi: “Sana iki kişi muhakeme olmak için geldiğinde hiçbir zaman ikisini de dinlemeden karar verme. Çünkü doğruyu bulmak her ikisini de dinlediğinde mümkündür.”
Bu metinde Müslüman bir yöneticinin görev ve sorumluluklarından hangisi dile getirilmektedir?

 • Adaletli olmak
 • İstişare etmek
 • Liyakate önem vermek
 • Eğitim-öğretimi sağlamak
Soru 11

I. Kadın ile istişare edilir fakat söyledikleri ile karar alınmaz.
II. Kadınlara hoşgörülü ve anlayışlı davranmak tavsiye edilmiştir.
III. Kadınların namazlarını camide cemaatle kılması yasaklanmıştır.
IV. Temel hak ve özgürlüklerde kadın ve erkek eşittir.
Numaralanmış cümlelerden hangisi İslam dinine göre doğrudur?

 • I ve IV.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • II ve III.
Soru 12

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Allah’a karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Kullukta insanların eşit olduğu
 • İnsanın sosyal bir varlık olduğu
 • İnsanın yaratılanların en şereflisi olduğu
 • Allah katında üstünlüğün takvaya bağlı olduğu
Soru 13

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan, günah işlemiş olur.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Seyahat etme özgürlüğü
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • İnanç ve ibadet etme hakkı
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
REKLAM
Soru 14

Veda Haccı için Mekke’ye giden Hz. Peygamber’in kafilesinde kadınlar da vardı. Develerin yürüyüş düzenini sağlayan Enceşe adında bir genç, coşkuyla şiir okuyor, ezgiler söylüyordu.
Bu durum develerin hızlanmasına, üzerindeki kadınların rahatsız olmasına neden oluyordu. Hz. Peygamber müdahale ederek : “Enceşe! Sakin ol. Kristalleri dikkatli taşı!” dedi.
Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özelliği öne çıkmaktadır?

 • Hayvanlara merhametli davranma
 • Kadınlara değer verme
 • Emanete sahip çıkma
 • Şiire önem verme
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.);
• Kendisine ilk vahiy geldiğinde heyecanını ilk olarak Hz. Hatice ile paylaştı.
• Çeşitli hususlarda eşlerine danışıp birlikte karar aldı.
• Cahiliye Araplarının aksine kızlarını sevgi ve şefkatle bağrına bastı.
• İnananları, “Sizin en hayırlınız eşlerine karşı en iyi davrananızdır.” sözüyle eşlerine karşı iyi davranmaya çağırdı.
Hz. Peygamber’in bu uygulamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Kadınların erkeklere göre zayıf olduğunun
 • İslam’ın kadını erkekten üstün tuttuğunun
 • İslam’da kadın erkek eşitliğinin
 • İslam’ın kadına verdiği değerin
Soru 16

“O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel olan şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar…”
(Hac suresi, 41. ayet)
Bu ayette yöneticide bulunması gereken hangi özelliğe değinilmemiştir?

 • Liyakate önem verme
 • İyiliğe teşvik etme
 • İbadete özen gösterme
 • Kötülüğü engelleme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkelerinden biri değildir?

 • İstişare etme
 • Adaleti sağlama
 • Din birliğini sağlama
 • Ehliyet ve liyakate öncelik verme
Soru 18

Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adl-i ilahî sorar Ömer’den onu.

Bu dizede yöneticilerin hangi vasfı vurgulanmaktadır?

 • Sabırlı olmak
 • Merhametli olmak
 • Halka karşı tevazu göstermek
 • Sorumluluklarının bilincinde olmak
Soru 19

• Din ve devlet işlerine kimseyi karıştırmazdı.
• Hem peygamber hem de toplumun yöneticisiydi.
• Her zaman halkın işlerine öncelik verirdi.
• İnsanlara karşı tutamayacağı sözü vermezdi.
Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili verilen bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

“İnkâr edenler de birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.”
(Enfal suresi, 73. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Birlik ve beraberlik içinde olunması
 • İnanmayanlardan uzak durulması
 • Yöneticilerin adil olması
 • Zulme karşı durulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCCBBADBACCBBDACDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?