Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zekânın tanımları arasında yer almaz?

 • Zekâ, soyut düşünme gücüdür.
 • Zekâ, çevreye uyum sağlama gücüdür
 • Zekâ, iyi düşünme, iyi anlama, iyi muhakeme gücüdür.
 • Zekâ, insanı etkileyen nesne, güç ve uyaranların hepsidir.
Soru 2

Zihinsel gelişim kuramına göre, çocuğun adalet, eşitlik gibi kavramları anladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşlem öncesi dönem
 • Somut işlemler dönemi
 • Soyut işlemler dönemi
 • Duyusal devimsel dönem
Soru 3

• Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.
• Ayrı çevrelerde yaşayan eşit ikizlerin, çevresel etkenlere bağlı olarak zekâ düzeylerinin az da olsa farklı olduğu görülmüştür.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Kalıtım zekâyı belirleyen tek unsurdur.
 • Zekâ üzerinde kalıtımla birlikte çevre de etkilidir.
 • Zekâ sadece çevresel etkenler tarafından belirlenir.
 • Çevrenin zekâ üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Soru 4

Zekâ bölümü “90 - 110” değerleri arasında olan bireyin zekâ durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Normal zekâlı
 • Üstün zekâlı
 • Zekâca geri
 • Düşük zekâlı
Soru 5

I. Testler, kişiliği de ölçecek şekilde hazırlanmalıdır.
II. Testlerin uygulanacağı yaş grupları dikkate alınmalıdır.
III. Kültürün etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, büyük ölçüde kültürden bağımsız testler hazırlanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri zekâ testleri oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
REKLAM
Soru 6

19.yy’da ilkel toplumlar üzerinde araştırma yapan antropologlar, kabilelerin genel anlayışı ile yaygın davranış özellikleri arasında bir paralellik görmüşlerdir. Örneğin; Çambuli kabilesinde erkek evde çocuklarla ilgilenirken, kadının ava gitmesi ve erkek kişiliğinde görülen özellikleri taşıması, yaygın olarak görülen kadın erkek davranışlarına aykırı bir durumdur.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kişilik toplum ve kültürden etkilenmez.
 • Kalıtım kişiliğin temel yapı taşlarını oluşturur.
 • Çevre kişilik üzerinde etkisi olan faktörlerdendir.
 • Kişilik sadece biyolojik etmenlerle açıklanabilir.
Soru 7

Temel eğilim kuramlarına göre kişiliği belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bireyin aile yapısı
 • Bireyin beden yapısı
 • Bireyin geçmiş yaşantıları
 • Toplumun değer yargıları
Soru 8

I. Kişilik, öğrenilmiş davranışlardan meydana gelir.
II. Kişilik, “uyarıcı-organizma-tepki” ilişkisiyle açıklanabilir.
III. Bilinçaltına itilen duygu ve düşünceler insanın kişiliğini oluşturur.
Yukarıdakilerden hangileri öğrenme kuramlarının kişilik konusundaki görüşleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği ölçmek için hazırlanan projektif testler arasında yer almaz?

 • Mürekkep lekesi testi
 • Değerlendirme ölçekleri
 • Resim yorumlama testleri
 • Hikaye tamamlama testleri
Soru 10

Kişinin yaşama uyumda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumda uzlaşacak biçimde karşılayabilme halidir.
Yukarıda hangi kavramın tanımı verilmiştir?

 • Libido
 • Kötü stres
 • Ruh sağlığı
 • Dengelenme
Soru 11

Boyunun yetmemesi nedeniyle masaya ulaşıp istediğini alamayan çocuğun yaşadığı durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Çatışmaya
 • Engellenmeye
 • Anormal davranışa
 • Yaratıcı düşünmeye
Soru 12

Hem ağrı çekmeyi, hem de ilaç içmeyi istemeyen kişinin durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Dengelenmeye
 • Yaklaşma – yaklaşma çatışmasına
 • Kaçınma – Kaçınma çatışmasına
 • Yaklaşma – Kaçınma çatışmasına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iyi stresin özellikleri arasında yer almaz?

 • Yaşama enerjisi verir.
 • Uyanıklık düzeyini yükseltir.
 • Vücudun direnme gücünü artırır.
 • Düşüncelerde tutarsızlığa yol açar.
REKLAM
Soru 14

Toplumsal açıdan baskı altında tutulan bazı güdüler doğrudan doyuma ulaşamazlar. Ancak toplumca benimsenebilecek ve onay kazanacak şekilde ortaya çıkarak doyum bulabilirler. Birey, kendinde meydana gelen hayal kırıklığını, toplumun onayını alan davranışlarla giderebilir.
Yukarıdaki bilgiler hangi savunma mekanizmasına aittir?

 • Ödünleme
 • Yansıtma
 • Yüceltme
 • Yön değiştirme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şizofreni hastalarında görülen davranışlar arasında yer alır?

 • Halüsinasyonlar görme
 • Tutarlı davranışlar sergileme
 • Kurallara uymada titizlik gösterme
 • Kişilik özelliklerinin farkında olma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi anormal davranışların tedavi yöntemlerinden değildir?

 • Psikanaliz
 • Psikodrama
 • Grup terapisi
 • İnkar etme
Soru 17

Evdeyken dış görünüşüne özen göstermeyen bir kadının, dışarıya çıkarken makyaj yaparak, en güzel kıyafetlerini giyinmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

 • Yansıtma
 • İkna olma
 • Sosyal etki
 • Mantığa bürünme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir gruba üye olmanın birey üzerindeki etkilerinden değildir?

 • Bireye güven verir.
 • Bireyin verimliliğini artırır.
 • Bireyde tutum değişikliğine neden olur.
 • Bireyde yalnızlık duygusu oluş turur.
Soru 19

Kimlik oluşumunun aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde meydana gelmesi gerekir?

 • Çocukluk dönemi
 • Gençlik dönemi
 • Olgunluk dönemi
 • Yaşlılık dönemi
Soru 20

I. İnsanlara ve olaylara önyargılı yaklaşılmasına neden olur.
II. Bireyin psikolojik bütünlüğünü ve varlığını korur.
III. Bireyin üyesi olduğu gruba uyumunu kolaylaştırır.
Yukarıdakilerden hangileri tutumların işlevleri arasında yer almaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBADCBABCBCDCADCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?