Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguların özellikleri arasında yer alır?

 • Tekil ve özel olaylardır.
 • Sayılarla ifade edilebilirler.
 • Yeri ve zamanı belli olan değişimlerdir.
 • Tek bir kişiye ya da topluma özgü değildir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

 • İnsan davranışları
 • Toplumsal olgular
 • Toplumsal olaylar
 • Toplumsal değişimler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji bilimine ait bir özelliktir?

 • Bireysel sorunlarla ilgilenir.
 • Olanı değil, olması gerekeni inceler.
 • Laboratuvar ortamında deney yapabilen bir bilimdir.
 • Bilimsel yöntemden ve veri toplama tekniklerinden faydalanır.
Soru 4

Toplumsal kategori, aynı fiziksel mekanı paylaşmayan ancak ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır. Yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim gibi özelliklere göre oluşturulurlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kategoriye örnek değildir?

 • Okul öncesi çocuklar
 • Sokakta gezen insanlar
 • Aynı meslekten olan insanlar
 • Üniversite çağına gelen gençler
Soru 5

Sosyoloji toplumsal ilişkileri ele alırken, algılayan, düşünen ve öğrenen bireyi hesaba katmak zorundadır.
Buna göre sosyoloji aşağıdaki bilimlerin hangisiyle ilişki kurmalıdır?

 • Tarih
 • Hukuk
 • Psikoloji
 • Siyaset bilimi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda uyulması gereken ilkelerden değildir?

 • Taraflılık ilkesi
 • Somutluk ilkesi
 • Nedensellik ilkesi
 • Bilmediğini varsaymak ilkesi
Soru 7

Sınırları belirlenmiş tek bir konunun derinlemesine incelenmesidir. Tek bir konu, kişi veya bir sorun üzerinde yazılı sorularla ya da görüşme yoluyla uygulanır.
Bu veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anket
 • Monografi
 • Sosyometri
 • İstatistiki analiz
Soru 8

En az iki kişi arasında belirli bir zaman sürecinde ve bir amacayönelik olarak kurulan bağ aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Toplumsal grup
 • Toplumsal yapı
 • Toplumsal ilişki
 • Toplumsal kurum
Soru 9

Bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinin hangisine örnektir?

 • Birincil ilişki
 • Periyodik ilişki
 • Kısa süreli ilişki
 • Uzun süreli ilişki
Soru 10

Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadın, evde çocuğuna anne gibi davranması gerekirken öğretmen gibi davranmaktadır.
Bu davranış aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Rol çatışması
 • Anahtar rol
 • Toplumsal rol
 • Rol pekiştirmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yazılı normlar arasında yer alır?

 • Örfler
 • Adetler
 • Gelenekler
 • Hukuk kuralları
Soru 12

Köyden kente göç eden bir kişi, alış tığından tamamıyla farklı olan kentin değerlerine uyum sağlayamamış ve işsizliğin de etkisiyle suça yönelmiştir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Toplumsal değer
 • Toplumsal norm
 • Toplumsal kontrol
 • Olumsuz toplumsal sapma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grupların özeliklerinden biri değildir?

 • Gruplar göreli bir sürekliliğe sahiptir.
 • Üyelerinin arasında iş bölümü vardır.
 • Bireylerde yalnızlık duygusu oluş turur.
 • Her grubun kendine has ortak değerleri ve amaçları vardır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi özgür iradesiyle katıldığı gruplardan değildir?

 • Aile
 • Dernek
 • Arkadaşlık
 • Siyasi parti
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumlarda toprağa yerleşme ile birlikte meydana gelen bir değişim değildir?

 • Özel mülkiyet gelişmiştir.
 • Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 • Toplayıcılık ve avcılıkla uğraşmaya başlamışlardır.
 • Tarımsal faaliyetler görülmeye başlamıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kentleri çekici kılan faktörlerdendir?

 • Çevre kirliliğinin yaşanması
 • İş bulma olanaklarının fazlalığı
 • Nüfus yoğunluğunun fazla olması
 • Çıkara dayalı ilişkilerin hakim olması
Soru 17

I. Dil birliği
II. Din birliği
III. Toprak birliği
Yukarıdakilerden hangileri milleti oluşturan unsurlar arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık, üretim araçlarına sahip oluş gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir kategoridir.
Yukarıda hangi kavram açıklanmıştır?

 • Kalabalık
 • Toplumsal sınıf
 • Toplumsal yığın
 • Toplumsal yapı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yarı kapalı tabakalaşmanın özellikleri arasında yer alır?

 • Demokrasi ile yönetilen toplumlarda görülür.
 • Sanayileşmenin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.
 • Sınıflar arası geçiş yapmak kısmen serbesttir.
 • Tabakalar arası geçiş yapmak olanaklı değildir.
Soru 20

Bir patronun iflas ederek işçi olması aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

 • Dikey hareketlilik
 • Yatay hareketlilik
 • Toplumsal sapma
 • Kapalı tabakalaşma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBCABCBADDCACBDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?