Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ne kadar toplum varsa, o kadar kültür vardır.
 • Kültür sürekli bir değişim ve geli şim içindedir.
 • Toplumların kültürel değerleri birbirinin aynısıdır.
 • Kültür geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü gibidir.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi manevi kültür öğeleri arasında yer alır?

 • Dil
 • Konut
 • Kıyafetler
 • Otomobiller
Soru 3

Kültürün maddi unsurlarının hızla değişmesine rağmen, manevi unsurların yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan dengesizlik durumudur.
Yukarıda kültürle ilgili kavramlardan hangisi tanımlanmıştır?

 • Alt kültür
 • Kültürleşme
 • Kültürel çatışma
 • Kültürel gecikme
Soru 4

Toplumsal grupların uzmanlaşmasıyla oluşan, üyelerinin resmi statülere sahip olduğu, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için etkinlik gösteren bürokratik yapılanmalardır.
Yukarıda hangi kavram açıklanmıştır?

 • Örgüt
 • Toplumsal rol
 • Toplumsal yapı
 • Toplumsal Statü
Soru 5

I. Toplumsal kurumlar birbirleriyle ilişki içine girmezler.
II. Toplumsal kurumlar bir bütün olarak toplumsal sistemi oluştururlar.
III. Her kurumdan beklenen kural, değer ve davranış örüntüleri farklıdır.
Toplumsal kurumlarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ailenin ekonomik işlevleri arasında yer alır?

 • Neslin devamını sağlama
 • Üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılama
 • Çocuğa içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğretme
 • Üyelerinin beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını giderme
Soru 7

Günümüzde yaygın olarak görülen, eşlerin anne ve babasından ayrı bir evde oturması aşağıdaki aile türlerinden hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • Geniş aile
 • Çekirdek aile
 • Ataerkil aile
 • Anaerkil aile
Soru 8

Erkek ya da kadının birden fazla eşle evlenmesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 • Neolokal
 • Poligami
 • Endogami
 • Egzogami
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden değildir?

 • İnananları korkularından uzaklaş tırması
 • Toplumsal düzeni sağlamaya çalışması
 • İnananlar arasında dayanışmayı artırması
 • Toplumsal bütünleşmeye katkı sağlaması
Soru 10

Totem adını alan bitki ya da hayvanın bir resmi ya da heykeline tapınmadır.
Yukarıda hangi dini inanış şeklinden söz edilmiştir?

 • Natürizm
 • Fetişizm
 • Politeizm
 • Monoteizm
Soru 11

Elde edilmesi emek ve maliyet gerektiren mallara “ekonomik mal” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik mal değildir?

 • Güneş
 • Petrol
 • Kömür
 • Çimento
Soru 12

I. İhtiyaç duyulan mal ve hizmetleri elde etmek için gerçekleştirilen etkinliklerdir.
II. Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmasıdır.
Tanımlanan bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Üretim - Emek
 • Emek- Bölüşüm
 • Üretim -Tüketim
 • Tüketim - Bölüşüm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomik sisteminin özelliklerinden biri değildir?

 • Üretilecek malların miktarını devlet belirler.
 • Üretimde temel amaç kar elde etmektir.
 • Üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir.
 • Mallar satın alma gücüne sahip olanlar için üretilir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin alt kurumları arasında yer almaz?

 • Meclis
 • Sermaye
 • Hükümet
 • Sivil toplum kuruluşları
Soru 15

Egemenliğin kaynağını Tanrı’dan alan ve yönetimin dinsel kurallara göre düzenlendiği yönetim şeklidir.
Tanımı verilen bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Monarşi
 • Oligarşi
 • Teokrasi
 • Aristokrasi
Soru 16

Dikey yapılı partiler, farklı toplumsal grup ya da sınıftan insanı içine alan partilerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey yapılı partilere örnektir?

 • İşçi partileri
 • Çiftçi partileri
 • İşveren partiler
 • Sosyal demokrat partiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Değişim süreklilik arz eder.
 • Değişme doğal bir olgu ve zorunluluktur.
 • Değişmenin hızı her toplumda aynıdır.
 • Değişme planlı olabileceği gibi baskıyla da olabilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi baskı yolu ile gerçekleşen toplumsal değişmenin özellikleri arasında yer alır?

 • Demokratik yollarla gerçekleştirilen değişmelerdir.
 • Evrensel hukuk normları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Toplumun bütün kesimlerinin onayı alınarak gerçekleştirilir.
 • Toplumun kendi iç dinamikleri tarafından uygulanabileceği gibi dış etkiler tarafından da uygulanabilir.
Soru 19

I. Fiziki çevre
II. Bilim ve teknoloji
III. Kitle iletişim araçları
Yukarıdakilerin hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Toplumsal gelişmenin göstergelerinden biri orta tabakanın genişlemesidir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi orta tabakanın genişlemesine katkı sağlamaz?

 • Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
 • Adil vergi politikalarının uygulanması
 • Kişi başına düşen milli gelirin azalması
 • Kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADACDBBABACABCDCDDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?