Seçmeli Tarih 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurdunu belirleyen sınırlardan biri değildir?

 • Aral Gölü’nün çevresi
 • Tanrı Dağları’nın kuzeyi
 • Mezopotamya’nın kuzeyi
 • Altay - Sayan Dağları’nın kuzeybatısı
Soru 2

“___________ kültürü, geniş bir bölgeyi etkileyerek Orta Asya uygarlığının temelini oluşturmuştur.”
Verilen cümlede boş bırakılan yeregelmesi gereken uygun ifade, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afanasyevo
 • Andronova
 • Karasuk
 • Anav
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

 • Tabii afetler
 • Nüfus artışı
 • Otlak yetersizliği
 • Coğrafi Keşifler
Soru 4

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, milattan sonraki tarihlerde Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin özellikleriyle ilgilidir?

 • İlk Çağ’da Yakut ve Çuvaşlar, Sibirya’ya doğru göç etmişlerdir.
 • Göçler bu dönemde daha çok gü neye ve batıya doğru yapılmıştır.
 • Türk boylarının ilk göçleri daha çok Çin’in Kansu ve Ordos bölgelerine olmuştur.
 • MÖ 1000 yılı başlarında Türk boylarından bazıları Hindistan’ın İndus – Pencap bölgesine doğru yayılmıştır.
Soru 5

Asya Hunlarının yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Dış baskıların
 • Çin entrikalarının
 • Taht kavgalarının
 • Kürşad ayaklanmasının
REKLAM
Soru 6

Mete Han;
I. Onluk sistemi oluşturmak
II. Orta Asya Türk siyasi birliğini sağlamak
III. İpek Yolu’nu denetim altına almak
gibi faaliyetlerinden hangileriyle doğrudan devletinin ekonomik gücünü artırmayı hedeflemiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki devletlerden hangileri arasında Anatolyos Antlaşması imzalanmıştır?

 • Peçeneklerle Türkiye Selçukluları
 • Avrupa Hunları ile Bizanslılar
 • Avrupa Hunları ile Sasaniler
 • II. Kök Türklerle Çinliler
Soru 8

Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Kök Türk - Sasani ittifakı sonucunda yıkılmıştır?

 • Kırgız
 • Kıpçak
 • Avar
 • Akhun
Soru 9

Sarı Uygurlar günümüzde varlıklarını hangi bölgede sürdürmektedirler?

 • Gürcistan
 • Güney İran
 • Doğu Türkistan
 • Kuzey Hindistan
Soru 10

Aşağıdaki Türk boylarından hangisi,II. Kök Türk Devleti’nin yıkılışında ve Karahanlıların kuruluşunda etkili olmuştur?

 • Karluklar
 • Kırgızlar
 • Kıpçaklar
 • Kimekler
Soru 11

• Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmidir.
• Bayan Han zamanında Macaristan’a yerleşmişlerdir.
• Hristiyanlığı benimmseyerek millî benliklerini kaybetmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bulgar
 • Avar
 • Avrupa Hun
 • Hazar
Soru 12

İlk Türk devletlerinde toplumun oluşumunda etkili olan unsurlar, aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

 • Oguş - Urug - Boy - Budun
 • Boy - Urug - Oguş - Budun
 • Budun - Boy - Urug - Oguş
 • Urug - Budun - Boy - Oguş
Soru 13

I. Uygurlar
II. Kök Türkler
III. Hunlar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kendilerine özgü alfabe kullanmışlardır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun savaş taktiklerinden olan Turan Taktiği’ne verilen isimlerden biridir?

 • Hücum
 • Çevirme
 • Hendek
 • Kurt kapanı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerin sözlü edebiyat ürünlerindendir?

 • Anıtlar
 • Efsaneler
 • Kitabeler
 • İlahiler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türklerin ölümden sonraki hayatın varlığına inandıklarına kanıt olarak gösterilemez?

 • Mezarların çevresine balbal taşlarının dikilmesi
 • Ölen kişinin atı, silahları ve sevdi ği eşyalarla gömülmesi
 • Ölünün hatırası için “yuğ” adı verilen cenaze törenlerinin yapılması
 • İyi insanların “uçmag” dedikleri cennete, kötülerin ise “tamu” adını verdikleri cehenneme gideceklerine inanmaları
Soru 17

Hazarlarla Müslüman Araplar arasında ilk ciddi mücadeleler, aşağıdaki hangi İslam halifesi döneminde başlamıştır?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Soru 18

Orta Asya Türklerinin;
I. atı evcilleştirmeleri,
II. tekerlekli arabalar kullanmaları,
III. konar - göçer hayatı benimsemeleri
özelliklerinden hangilerinin Orta Asya Türk göçlerini kolaylaştırdığı söylenebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Orhun Nehri civarında devlet adamları Bilge Kağan ve Kültigin ile vezir Tonyukuk adına diktirdikleri anıtlarla kendi tarihlerini anlatan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutluk
 • Uygur
 • I. Kök Türk
 • Asya Hun
Soru 20

“Fezâilül-Etrâk” adlı eserinde Türklerin askerî özelliklerinden övgüyle söz eden Arap edebiyatçısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Müslim
 • Tirmizi
 • Ebu Talip
 • El Cahiz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDCBDCABABDBCBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?