Seçmeli Tarih 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İlahi dinlerin sonuncusu ve Hz. Muhammed’in peygamber olarak tebliğ ettiği din aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet
 • Hristiyanlık
 • Musevilik
 • Budizm
Soru 2

Aşağıdaki dönemlerden hangisine aynı zamanda “Hülafa-i Raşidin” de denir?

 • Hz. Muhammed Dönemi’ne
 • Dört Halife Dönemi’ne
 • Emeviler Dönemi’ne
 • Abbasiler Dönemi’ne
Soru 3

Hazarlar, Kıpçaklarla miladi 718 yılında birleşerek Kür – Aras boyunda, kimleri bozguna uğratmışlardır?

 • İranlıları
 • Moğolları
 • Abbasileri
 • Emevileri
Soru 4

• Cemel ve Sıffın savaşları yapıldı.
• Müslümanlar arasında bölünmeler oldu.
Yukarıda verilenler, İslam halifelerinden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 5

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırgızlar
 • Kimekler
 • Karluklar
 • Kumanlar
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindeMısır’da kurulan ilk Türk İslam devletleri birlikte verilmiştir?

 • Tolunoğulları - Akkoyunlular
 • Fatımîler - İhşidoğulları
 • Tolunoğulları - İhşidoğulları
 • Timurlular - Eyyubiler
Soru 7

Gazne Devleti’nin son başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Kaşgar
 • Şiraz
 • Gazne
 • Lahor
Soru 8

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Memluk Devleti ile İlhanlılar arasında yapılmıştır?

 • Ayn-ı Calûd
 • Mercidabık
 • Ridaniye
 • Katvan
Soru 9

Halifelik makamı, aşağıdaki hangi olay sonrasında Bağdat’tan Mısır’a geçmiştir?

 • I. Haçlı Seferi
 • Şii Fatımi Devleti’nin baskısı
 • Hülagü’nün Abbasi Devleti’ne son vermesi
 • Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
Soru 10

Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Türkiye Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Salgurlu Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
Soru 11

Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak kabul edilen Ali Şir Nevaî’nin, Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu ispatlamak amacıyla yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kitabü’l Cebr ve’l- Mukabele
 • Muhakemet’ül Lûgateyn
 • Divan-ı Lügat-it-Türk
 • Şehname
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti’nin özelliklerinden biridir?

 • Gazneliler tarafından yıkılması
 • Anadolu’yu Türk yurdu yapmaları
 • Hakanlarının “Sultan” unvanını taşımaları
 • Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
Soru 13

Aşağıdaki topluluklardan hangisi, Karahanlı Devleti’nin kurucu unsurlarından değildir?

 • Çiğil
 • Kırgız
 • Karluk
 • Yağma
REKLAM
Soru 14

Moğolların, Tebriz - Tahran şehirleri arasında kurdukları kent, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hemedan
 • Sultaniye
 • Herat
 • Rey
Soru 15

Cengiz Han Döneminde Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabar
 • Karluk
 • Kırgız
 • Avar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da kurulan Türk devletlerinden biridir?

 • Babür Devleti
 • Safevi Devleti
 • Memlûk Devleti
 • Karahanlı Devleti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesini kullanmamıştır?

 • Moğollar
 • Babürlüler
 • Timurlular
 • Karahanlılar
Soru 18

Hindistan’da kendi adıyla anılacak bir devlet kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cihangir
 • Babür
 • Alemgir
 • Bahadır
Soru 19

Aşağıdaki hangi devlette sosyal yapının kumanda zinciri “Kağan Köbegün - Noyan - Nöker” şeklinde oluşmuştur?

 • Moğollarda
 • Timurlularda
 • Memluklerde
 • Babürlülerde
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisi İngilizler tarafından ortadan kaldırılmıştır?

 • Akkoyunlu Devleti
 • Karakoyunlu Devleti
 • Timur Devleti
 • Babür Devleti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDACCDACCBDBBCADBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?