GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Türk Edebiyatı 5 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Her yazar, içinde bulunduğu çağın ve toplumun aynasıdır.
Bu cümlede yazarlar ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yaşadıkları toplumun özelliklerini eserlerinde yansıtırlar.
 • B) Gerçeği kendi hayal dünyalarına göre yorumlarlar.
 • C) İçinde yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm getirmelidir.
 • D) Eserleriyle kendi kişisel düşüncelerini yansıtırlar.
SORU 2

Osmanlı Devleti, 18. yüzyıldan itibaren gerilemeye ve parçalanmaya başlanmıştır. Bu çöküşü önlemek amacıyla 18 ve 19. yüzyıllarda birçok alanda düzenlemeler yapılmıştır.
Bu yüzyıllarda aşağıdaki alanlardan hangisinde düzenlemeler yapılmamıştır?

 • A) Eğitim
 • B) Ekonomi
 • C) Askeri
 • D) Dinî
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının oluşumunda etkili olmamıştır?

 • A) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
 • B) Resmî ve özel gazetelerin çıkması
 • C) İlk yerli romanın yayımlanması
 • D) Sosyal alanda Batı’nın örnek alınmaya başlanması
SORU 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat I. Dönem sanatçılarından değildir?

 • A) Namık Kemal
 • B) İbrahim Şinasi
 • C) Abdülhak Hamit Tarhan
 • D) Ahmet Mithat Efendi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerindendir?

 • A) Bireysel konular ele alınmıştır.
 • B) Dili sadeleştirmek amaçlanmıştır.
 • C) Realizm ve natüralizmin etkileri görülür.
 • D) Şiirde ölçü ve uyak anlayışı terk edilmiştir.
SORU 6

Sanatçı Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Ahmet Mithat Efendi ile tanıştıktan sonra ve onun yönlendirmesiyle öğrendiği Fransızca ile Batı edebiyatının önemini kavramıştır. Bundan sonra hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’a karşı edebî düşüncelerini savunmuştur.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muallim Naci
 • B) Namık Kemal
 • C) Ziya Paşa
 • D) İbrahim Şinasi
SORU 7

Divan edebiyatında ölen bir kişinin arkasından üzüntüyü dile getiren, onun kahramanlıklarını, yiğitliklerini anlatan şiirlere ___________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Mesnevi
 • B) Mersiye
 • C) Koçaklama
 • D) Terzarima
SORU 8

Sanatçı “Terkib-i Bend” adlı eserinde eski edebiyatımızda olmayan düşünceleri ele almıştır. Bu eseriyle toplumu bilinçlendirmeye çalışmış, toplum sorunlarına çare aramış, sosyal konular ile kader-kaza inanışı çerçevesinde görüşlerini dile getirmiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muallim Naci
 • B) Recaizade Mahmut Ekrem
 • C) Ziya Paşa
 • D) Abdülhak Hamit Tarhan
SORU 9

Sanatçı sadece şiir ve tiyatro alanlarında eser vermiştir. Türk şiirini geleneklerden kurtararak Batılı bir kimlik kazandıran sanatçı şiirlerinde aşk, doğa, ölüm, yurt, sevinç, ümit, feryat gibi epik ve lirik konuları işledi.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Ziya Paşa
 • C) Abdülhak Hamit Tarhan
 • D) İbrahim Şinasi
SORU 10

“İntibah” romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Edebiyatımızdaki ilk edebî romandır.
 • B) Romantizm akımının etkileri görülür.
 • C) Orijinal adı “Son Pişmanlık ”tır.
 • D) Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmıştır.
SORU 11

Edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde de durulmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sergüzeşt
 • B) Cezmi
 • C) Mai ve Siyah
 • D) Araba Sevdası
SORU 12

“Şair Evlenmesi” eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro eseridir.
 • B) Noktalama işaretlerinin kullanıldığı ilk eserdir.
 • C) Görücü usulüyle evlenmenin yanlışlığı konusunu ele almaktadır.
 • D) Tek perdelik komedi türünde yazılmış bir eserdir.
SORU 13

Edebiyatımızda ilk atasözleri kitabı olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müntehabât-ı Eşâr
 • B) Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • C) Eş’ar Ziya
 • D) Bunlar Odur
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özelliklerindendir?

 • A) Şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisi görülür.
 • B) Roman ve hikâye türlerinde bireysel konular ele alınmıştır.
 • C) Batı edebiyatından birçok yeni tür alınmıştır.
 • D) Şiirde aruz ölçüsü yerine hece kullanılmıştır.
SORU 15

Aşağıdaki eserlerin hangisinde realizm akımının etkileri görülmez?

 • A) Araba Sevdası
 • B) Sergüzeşt
 • C) Zehra
 • D) Vatan yahut Silistre
SORU 16

Tanzimat II. Dönem sanatçıları tiyatro, gazete ve dergi ile pek ilgilenmemiştir. Ayrıca I.Dönem’deki dili sadeleştirme çabalarını da terk etmişlerdir.
Bu bilgiden hareketle Tanzimat II. Dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?

 • A) “Sanat, toplum içindir.” anlayışına bağlı kalmışlardır.
 • B) Edebiyat yoluyla toplumu bilinç lendirmeyi amaçlamışlardır.
 • C) Sanatın bireysel olması gerektiğini düşünmüşlerdir.
 • D) Şiir türünde yenilik yapmayı amaçlamışlardır.
SORU 17

Tanzimat Dönemi’nde roman ve tiyatro türlerinde eserler vermiş olmasına rağmen özellikle dil ve sözlük çalışmalarıyla tanınmıştır. “Kamus-ı Türkî” adlı sözlüğü ile “Lisan-ı Türkî” ve “Sarf-ı Türkî” adlı dil bilgisi çalışmalarıyla Türk dilinin gelişmesi yolunda önemli hizmetleri olmuştur.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şemsettin Sami
 • B) Ahmet Mithat Efendi
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem
 • D) Sami Paşazâde Sezâî
SORU 18

Bursa’da valiyken kendi adına tiyatro binası inşa ettirmiş; Moliere’den çeviri ve uyarlamalar yapmıştır. Bu çalışmalarıyla Türk tiyatrosunun gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Recaizade Mahmut Ekrem
 • B) Yusuf Kâmil Paşa
 • C) Şemsettin Sami
 • D) Ahmet Vefik Paşa
SORU 19

Namık Kemal aşağıdaki türlerin hangisinde eser vermemiştir?

 • A) Roman
 • B) Hikâye
 • C) Şiir
 • D) Tiyatro
SORU 20

Tanzimat Dönemi’nde komedilerde ___________, dramlarda ise ___________ akımının etkileri görülür.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) realizm – klasisizm
 • B) klasisizm – romantizm
 • C) romantizm – realizm
 • D) realizm – parnasizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCCBABCCDAABCDCADBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?