Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Çocuklar için ve heceyle yazdığı “Haluk’un Defteri” adlı kitabını sade bir dille yazdı.
II. Türkçeyi aruza ustalıkla uyguladı.
III. Batı edebiyatlarında görülen sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.
IV. Romanlarında realizmin etkisi görülür.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “Tevfik Fikret” ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 2

Avrupa Mektupları, ___________ gezi hatıralarını topladığı bir kitabıdır. Bu kitapta yazarın çeşitli Avrupa ülkelerine ait duyguları, düşünceleri yer almaktadır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Ahmet Haşim’in
 • Reşat Nuri Güntekin’in
 • Halit Ziya Uşaklıgil’in
 • Cenap Şahabettin’in
Soru 3

Servetifünun Dönemi içerisinde şair olarak sanatçının edebî görüşlerini ifade eden eleştiri yazıları bu dönemde önemli bir yer tutar. “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı uzun makalesinde topluluğun sanat anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir.
Bu parçanında hakkında kısa bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süleyman Nazif
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Tevfik Fikret
Soru 4

• Romanlarında ağır bir dil kullanmıştır.
• Olayları, gerçekten uzak bir bakış açısıyla işlemiştir.
• Roman ve hikâyeden başka bir türde eser vermemiştir.
“Halit Ziya” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – D – Y
Soru 5

Sözcüklerle resim yapma amacında olan sanatçı, Fransız parnasyenlerinden etkilenmiştir. Şair tıpkı onlar gibi şiirinde bir tabloyu anlatır. Okuyucunun gözünün önünde bir manzara, bir resim gibi canlanır. “Elhân-ı Şita”da bu isteğinin başarılı bir örneğini verir.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cenap Şahabettin
 • Tevfik Fikret
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Mehmet Âkif Ersoy
REKLAM
Soru 6

• 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra parnasizme tepki olarak doğdu.
• Bu akımda doğa değil, onun insan ruhunda bıraktığı izlenimler anlatılır.
• Anlamda kapalılığı sağlamak için mecaz ve çağrışımlardan yararlanılır.
Bazı özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Kübizm
 • Fütürizm
 • Sembolizm
Soru 7

Firdevs Hanım biraz doğruldu: Adnan Bey’in zihnine bu düşünceyi koymak için pek çok sebep buldum fakat onu çıkarmak için bir sebep görmüyorum.
Bihter cevap vermeden evvel acı bir tebessümle baktı, sonra gözleri annesinin gözlerinde: Pekâlâ, siz bilirsiniz ki bu evlilik mümkün değil, dedi
Bu parçanın aşağıdaki romanların hangisinden alınmıştır?

 • Eylül’den
 • Mai ve Siyah’tan
 • Çalıkuşu’ndan
 • Aşk-ı Memnu’dan
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisi FecriatiTopluluğu’nun edebiyatta ger çekleştirmek istediklerinden biri değildir?

 • Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
 • Konuşma diliyle yazı dili arasında farkı ortadan kaldırmak
 • Topluluk üyelerinin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak
 • Toplantılar düzenleyerek halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Soru 9

Türklüğün vicdanı bir;
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir

Bu dörtlük şekil ve içerik açısından incelendiğinde dizelerin aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olduğu söylenir?

 • Ziya Gökalp
 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin
 • Ali Ekrem Bolayır
Soru 10

___________; Osmanlı Devleti içinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımı olmaksızın herkesin eşit haklara sahip olmasını savunan akımdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Türkçülük
 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Batıcılık
Soru 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuat Köprülü’ye aittir?

 • Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 • Kaşağı
 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
 • Millî Savaş Hikâyeleri
Soru 12

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ilk romanı ___________ kuşaklar arasındaki çatışma işlenmiştir. Eserde Batılılaşmayı yanlış anlayanların sorumsuz davranışları eleştirilmektedir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Nur Baba’da
 • Hüküm Gecesi’nde
 • Yaban’da
 • Kiralık Konak’ta
Soru 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Tevfik Fikret
 • Halide Edip Adıvar
 • Mehmet Rauf
REKLAM
Soru 14

I. Dilde sadeleşme anlayışı savunulmuş ve uygulanmıştır.
II. Divan edebiyatı nazım biçimleri tercih edilmiştir.
III. Ulusal ölçümüz olan hece kullanılmıştır.
IV. Romanlarda mekân İstanbul’la sınırlı kalmıştır.
Numaralanmış özelliklerin hangisi Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde klasik olay hikâyesiyle ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulur.
 • Hikâyelerde merak unsuruna yer verilmez.
 • Yazar, rastlantılardan kaçınır.
 • Edebiyatımızda Ömer Seyfettin bu türün temsilcisidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 17

• Hikâyelerinin konularını günlük yaşam, çocukluk anıları ve tarihten almıştır.
• Hikâyelerinde hep olaya önem verdi.
• Öykülerini oldukça sanatlı ve gösterişli bir dille kaleme aldı.
“Ömer Seyfettin” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – D – D
 • Y – D – Y
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul’a aittir?

 • Türkçülüğün Esasları
 • Türk Sazı
 • Yeni Turan
 • Primo Türk Çocuğu
Soru 19

Sanat anlayışını “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim/ İnan her ne demişsem görüp de söylemişim”dizeleriyle dile getiren sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Ahmet Haşim
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Cenap Şahabettin
Soru 20

Ahmet Haşim aşağıdaki edebî türlerin hangisinde eser vermemiştir?

 • Roman
 • Şiir
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCCBADBACCDBDBDABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler