GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmenin gerekliliğini vurgulamaktadır?

 • A) “(Resulüm!) De ki: eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…”
  (Al-i İmran suresi, 31. ayet)
 • B) “Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır…”
  (Al-i İmran suresi, 97. ayet)
 • C) “…Ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?”
  (Bakara suresi, 170. ayet)
 • D) “Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır, ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder.”
  (Casiye suresi, 24. ayet)
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmede öncelikli kaynaklardan biri değildir?

 • A) Siyer kitapları
 • B) Hadis kitapları
 • C) Kur’an-ı Kerim
 • D) Fıkıh usulü
SORU 3

Hicaz bölgesindedir. “Güvenli şehir” ve “şehirlerin anası (ümmü’l-kura)” diye de isimlendirilir.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medine
 • B) Taif
 • C) Mekke
 • D) Yemen
SORU 4

İslam öncesi Arap Yarımadası ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • A) Çölde göçebe olarak yaşayanlara bedevî denir.
 • B) Kanunlar, atalardan kalma örflerden oluşur.
 • C) Yerleşik hayat yaşayanlarına hadarî denir.
 • D) Edebiyatta yazılı kültür gelişmiştir.
SORU 5

“Lat ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz? Erkek size de, dişi O’na mı? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığı isimlerdir...” (Necm suresi, 19 - 23. ayetler)
Bu ayette İslam öncesi Arapların hangi adet ve uygulamalarına bir eleştiri yapılmıştır?

 • A) Kendilerinin ve atalarının putlara tapmaları
 • B) Asabiyet nedeniyle kan davası gütmeleri
 • C) Doğan kız çocuklarını diri diri gömmeleri
 • D) Köleleri panayırlarda alıp satmaları
SORU 6

Hz. Peygamber’in çocukluğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • A) Babası onun doğumundan önce vefat etmiştir.
 • B) Evleninceye kadar dayısının yanında kalmıştır.
 • C) Annesi o altı yaşındayken vefat etmiştir.
 • D) Muhammed ismini dedesi vermiştir.
SORU 7

Hz. Peygamber’in gençliğiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • A) Yirmi beş yaşında evlenmiştir.
 • B) Erdemliler Birliği’ne katılmıştır.
 • C) Alış - veriş usullerini öğrenmiştir.
 • D) Marangoz ve demircilikle uğraşmıştır.
SORU 8

“Bu Kur’an, iki şehrin (Mekke ve Taif) ileri gelenlerinden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? dediler.” (Zuhruf suresi, 31. ayet)
Bu ayette müşrikler Hz. Peygamber’in hangi yönünü eleştirmektedirler?

 • A) Emin kişi olmasını
 • B) Ticaretle uğraşmasını
 • C) Fakir ve kimsesiz olmasını
 • D) Hak ve adaleti savunmasını
SORU 9

Hz. Peygamber’e ilk vahiy geldi ğinde, Hz. Hatice’nin akrabası olan ve kendisiyle istişare edilen bilge kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zeyd b. Harise
 • B) Varaka b. Nevfel
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Utbe b. Rebia
SORU 10

“Fetretü’lvahiy” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vahyin kesintiye uğraması
 • B) Vahyin parça parça gelmesi
 • C) Vahyin derilere yazılması
 • D) Vahyin ezberlenmesi
SORU 11


Tablodaki isimlerden hangileri birbirleri ile yer değiştirirse yanlışlık giderilmiş olur?

 • A) PVC
 • B) Zeyd b. Harise - Hz. Ebu Bekir
 • C) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali
 • D) Hz. Hatice - Zeyd B. Harise
SORU 12

Mekkeli müşriklerce ağır işkence görüp şehit olan ilk kadın kimdir?

 • A) Hz. Hatice
 • B) Hz. Fatıma
 • C) Hz. Sümeyye
 • D) Hz. Hacer
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’ı kabul etmeme nedenlerinden biri değildir?

 • A) Ahiret inancının olmayışı
 • B) Atalarının dinine bağlılıkları
 • C) Hz. Peygamber’in güvenilir olması
 • D) Toplumsal yapının değişmesini istememeleri
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların hicret için Habeşistan’ı seçme sebeplerinden biri değildir?

 • A) Müşriklerin baskısından uzak bir konumda olması
 • B) Bereketli topraklara sahip olması
 • C) Halkının Hristiyan olması
 • D) Hükümdarının adil olması
SORU 15

• Darü’l- Erkam’da Müslüman olan son kişidir.
• Onun İslam’ı kabul etmesi ile birlikte Müslümanlar açıktan ibadet etmeye başlamışlardır.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Hz. Hamza
 • D) Hz Osman
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara boykot uygulama nedenlerinden biri değildir?

 • A) Müslümanların sayılarının giderek artması
 • B) Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları
 • C) Habeşistan kralının Müslümanları iyi karşılaması
 • D) Müslümanlar ile müşriklerin farklı kabilelerden olmaları
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara karşı aldığı boykot kararlarından biri değildir?

 • A) Alışveriş yapılmayacak
 • B) Kız alınıp verilmeyecek
 • C) Mallarına el konulmayacak
 • D) Merhamet gösterilmeyecek
SORU 18

Hüzün Yılı’da denilen 620 yılında Hz. Peygamber aşağıdaki yakınlarından hangilerini kaybetmiştir?

 • A) Ebu Talip - Hz. Hamza
 • B) Hz. Hamza - Hz. Zeynep
 • C) Ebu Talip - Hz. Hatice
 • D) Hz. Zeynep - Hz. Hatice
SORU 19

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir...”
(İsra suresi, 1. ayet)
Bu ayette hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsra
 • B) Hicret
 • C) Biat
 • D) Mevlit
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin nazil olmasıyla “yakın çevreye davet dönemi” başlamıştır?

 • A) Ankebut suresi, 1-5. ayetler
 • B) Müddessir suresi, 1-5. ayetler
 • C) Yâsîn suresi, 1-5. ayetler
 • D) Bakara suresi, 1-5. ayetler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCDABDCBABCCBADCCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?