Tarih 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çizili, sesli ve görüntülü tarih kaynakları sınıfına girer?

 • Kronikler
 • Şecereler
 • Menkıbeler
 • Taş plaklar
Soru 2

“Bakır Çağı” ile “Demir Çağı” arasındaki tarih öncesi dönem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Tunç Çağı
 • Yeni Taş Çağı
Soru 3

Büyük Selçuklu sultanı Melikşah adına hazırlanan takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miladi Takvim
 • Celali Takvim
 • Rumi Takvim
 • Hicri Takvim
Soru 4

Tarih biliminin aşağıdaki yöntemlerinden hangisinde çözümlenen kaynakların özelliklerinin belirlenmesi, verdikleri bilgilerin güvenilir ve doğru olup olmadığının araştırılması yapılır?

 • Tasnif
 • Tahlil
 • Tenkit
 • Terkip
Soru 5

Orhun Anıtlarını okumak isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanmak zorundadır?

 • Heraldik
 • Epigrafi
 • Ekoloji
 • Antropoloji
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Friglerin gelişme gösterdiği alanlardan biri değildir?

 • Mumyacılık
 • Hayvancılık
 • Dokumacılık
 • Kaya mimarisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Pers uygarlığı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • İbadethanelerine ziggurat denir.
 • Kralları için büyük saraylar inşa etmişlerdir.
 • Eyaletlerle haberleşmek amacıyla düzenli bir posta örgütü oluşturmuşlardır.
 • Ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla “satraplık” denilen eyalet sistemini kurmuşlardır.
Soru 8

Tarihte bilinen ilk imparatorluğu, aşağıdaki uygarlıklardan hangisi kurmuştur?

 • Sümerler
 • Amurrular
 • Elamlar
 • Akadlar
Soru 9

Mezopotamya’dan aldıkları kanunlara eklemeler ve düzeltmeler yaparak Anadolu’da ilk kanunları oluşturan İlk Çağ Anadolu uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hattiler
 • Hititler
 • Frigler
 • Urartular
Soru 10

Sümerlerin bulduğu çivi yazısını Anadolu’ya getirilmesini sağlayan İlk Çağ kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elamlar
 • Akadlar
 • Asurlular
 • Babiller
Soru 11

Bumin Kağan, aşağıdaki hangi Türk devletini kurmuş olmasından dolayı kendisine “İl Kağan” unvanı verilmiştir?

 • Uygur
 • I. Kök Türk
 • II. Kök Türk
 • Avrupa Hun
Soru 12

Orta Çağ Avrupası’nda kasaba ve şehirlerde oturup ticaret ve sanayi ile uğraşan sosyal sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asiller
 • Rahipler
 • Köylüler
 • Burjuvalar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü ile ilişkilendirilemez?

 • Merkezî krallıkların güçlenmesi
 • Derebeylik rejiminin ortaya çıkması
 • Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
 • Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi
REKLAM
Soru 14

Hazarlar ile Müslüman Araplar arasında ilk savaş, aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde meydana gelmiştir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 15

Asya Hun hükümdarı Mete, Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını egemenliği altına almakla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamış olabilir?

 • Anadolu’yu fethetmeyi
 • İpek Yolu’na egemen olmayı
 • Çin topraklarını ele geçirmeyi
 • Türk siyasi birliğini kurmayı
Soru 16

İlk Türklerde hükümdarın bile töreye uymak zorunda olması, aşağıdaki değerlerden hangisinin benimsendiğine kanıtıdır?

 • Laik devlet anlayışının
 • Güçler ayrılığı ilkesinin
 • Kanun üstünlüğünün
 • Ulusal egemenliğin
Soru 17

Avrupa Hunları, Avrupalıların ordularını Türk ordu sistemine göre yeniden yapılandırmalarında rol oynamışlardır. Hükümdarlarından Attila yaptığı faaliyetleriyle Avrupa’da romancılara, ressamlara, heykeltıraşlara konu olmuştur.
Verilen paragrafta Hunların, Avrupa’yı hangi alanda etkilediğinden söz edilmemiştir?

 • Sanat
 • Edebiyat
 • Askeri
 • Din
Soru 18

Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati-t Türk adlı eserinde “Türk” kelimesine, aşağıdaki hangi anlamı yüklediğini yazmaktadır?

 • Kudret
 • Olgunluk Çağı
 • Türemek, çoğalmak
 • Kanun, nizam sahibi
Soru 19

619 ve 626 yıllarında Sasanilerle birlikte İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti, aşağıdakilerde hangisidir?

 • Avarlar
 • Macarlar
 • Bulgarlar
 • Hazarlar
Soru 20

İlk Türk devletlerinde konargöçerbir yaşamın sürdürülmesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde herhangi bir etkiye yol açmaz?

 • Dokumacılık
 • Ekonomi
 • Mimari
 • Din
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBCBAADBCBDACDCDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?