Tarih 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda Main, Seba, Himyeri, Gassani gibi birbirinden bağımsız devletçiklerin bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 • Araplar arasında dinsel birliğin sağlandığına
 • Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin olmadığına
 • Araplar arasında putperestlik inanışının yaygın olduğuna
 • Arap Yarımadası’nda bağımsız İslam Devleti’nin kurulduğuna
Soru 2

İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda,
I. köle ticaretinin yapılması,
II. kadının miras hakkından mahrum olması,
III. Mekke civarında panayırların haram aylarda kurulması
durumlarından hangileri sosyal adaletin olmadığını gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Bedir Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
I. İslam tarihinin ilk savaşıdır.
II. Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
III. Şam Ticaret Yolu’nun kontrolü Müslümanların eline geçmiştir.
IV. Savaş alanındaki ganimetler Müslümanlar arasında paylaştırılmıştır.
Bu sonuçlardan hangileri Müslümanların ekonomik kazanç sağladığını gösterir?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. ÖmerDönemi’nde İslam Devleti’nin sı nırlarının genişlemesiyle birlikte görülen bir gelişme değildir?

 • Halifeliğin saltanat hâline getirilmesi
 • Ordugâh şehirlerinin kurulması
 • Ülkenin büyük eyaletlere ayrılması
 • Adli teşkilatın kurularak illere kadı ların tayin edilmesi
Soru 5

Aşağıdaki olaylardan hangisiEmeviler Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?

 • İstanbul’un kuşatılması
 • İspanya’nın fethi
 • Mevali sorunu
 • Deve Olayı
REKLAM
Soru 6

Avrupa’da;
• İslam ilerleyişinin durması,
• Afrika ve İspanya’da karışıklıkların çıkması
gibi olaylar, aşağıdakilerin hangisi sonucunda gerçekleşmiştir?

 • Köprü Savaşı
 • Hz. Muhammed’in vefatı
 • Puvatya Savaşı
 • Kavimler Göçü
Soru 7

Aşağıdaki İslami bilimlerden hangisiyle uğraşanlara “müfessir” denir?

 • Hadis
 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Kelam
Soru 8

Aşağıdaki savaşlardan hangi ikisi iki Türk devleti arasında yapılmıştır?

 • Yassı Çimen - Dandanakan
 • Miryokefalon - Malazgirt
 • Dandanakan - Katvan
 • Ankara - Talas
Soru 9

İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılmaya başlamasının nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Gök Tanrı inancında tanrının tek olması
 • İlk Türklerde devletin ikili teşkilatla yönetilmesi
 • Hırsızlık, yalancılık ve adaletsizlik anlayışlarının Türklerde yasak olması
 • İlk Türklerin temizliği önemsemelerine karşılık İslamiyet’te de “Temizlik imandandır.” anlayışının bulunması
Soru 10

Hıttin Savaşı sonunda Kudüs’ün haçlılardan geri alınmasını sağlayarak III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesineneden olan devlet, aşağı dakilerden hangisidir?

 • Fatimî
 • Gazne
 • Eyyubi
 • Tolunoğulları
Soru 11

Divan-ı İstifanın görev alanı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Mali işler
 • Askeri işler
 • Eğitim işleri
 • İç ve dış yazışmalar
Soru 12

Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilen yazılı eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Atabetü’l Hakayık
 • Danişmentname
 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerindeki saray görevlilerinden değildir?

 • Kapucubaşı
 • Yargucı
 • Emir-i alem
 • Emir-i ahur
REKLAM
Soru 14

• Sultan Alp Arslan’ın komutanlarından Ahmet Gazi tarafından 1080 yılında kurulmuştur.
• Beylik kuruluş yıllarında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarına hâkim olmuş, hükümdarlarından İshak Bey’in ölümünden sonra “Erzincan – Kemah” ve “Divriği” olmak üzere iki kola ayrılmıştır.
• Türkiye Selçukluları her iki beyliğin hâkimiyetine son vermiştir.
Bazı özellikleri verilen Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saltuklular
 • Artuklular
 • Mengücekliler
 • Danişmentliler
Soru 15

Türkiye Selçuklu Devleti’nde denizcilik alanındaki asıl gelişmeler Yükselme Dönemi’nde yaşanmıştır. Bu dönemin sultanları, ülkelerindedenizcilik ve deniz ticaretini geliş tirmek amacıyla önemli çalışmalar yapmışlar ve bir takım önlemler almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalış maların sonucunda ortaya çıkan gelişmelerden biri olamaz?

 • Kıyıların güvenliğinin sağlanması
 • Sinop ve Alanya tersanelerinin kurulması
 • Üretilen malların limanlardan ihraç edilmesi
 • Ülkenin yönetim bakımında idari bölümlere ayrılması
Soru 16

Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurulduğu coğrafya, diğerlerinden farklıdır?

 • İhşidler
 • Akhunlar
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Türk – İslam devletlerinde toprak sistemini oluşturan bölümlerden biri değildir?

 • has
 • İkta
 • Tezhip
 • Mülk
Soru 18

I. Miryokefalon Savaşı - I. İzzeddin Keykavus
II. Kösedağ Savaşı - II. Gıyaseddin Keyhüsrev
III. Yassı Çimen Savaşı - I. Alâeddin Keykubat
IV. I. Haçlı Seferi - II. Kılıç Arslan
Yukarıda verilen “savaş - hükümdar”eşleştirmelerinden hangileri doğ rudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 19

Selçukluların, Anadolu’daki şehirler arasında kervansaraylar inşa etmelerinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ticareti geliştirmek
 • Şehirleri güzelleştirmek
 • Yoksullara yardım etmek
 • Sınır güvenliğini sağlamak
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türkiye Selçuklularından kalmadır?

 • Divriği Ulu Cami
 • Erzurum Üç Kümbetler
 • Mardin Hatuniye Medresesi
 • Aksaray - Kayseri yolu üzerindeki Alay Hanı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCADCBABCABBCDACCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?