Tarih 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Anadolu’da, önce Türkiye Selçuklu Devleti’ni, daha sonra da Osmanlı Devleti’ni kuran Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz
 • Kuman
 • Kıpçak
 • Moğol
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvandır?

 • Tekfur
 • Despot
 • Voyvoda
 • Şövalye
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesine neden olan siyasi olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murat’ın bir Sırplı tarafından şehit edilmesi
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması
 • Kösedağ Savaşı
 • Ankara Savaşı
Soru 4

İslam halifesi Yıldırım Bayezit’e, aşağıdaki hangi başarısından dolayı “Sultanıiklimirum” unvanını vermiştir?

 • Niğbolu Savaşı’nı kazanması
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olması
 • Büyük ölçüde Anadolu Türk birliğini sağlaması
 • İstanbul’u fethetmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırması
Soru 5

I. Taht kavgalarını önlemek
II. Yönetim deneyimi kazanmak
III. Ülkeyi ve halkı yakından tanımak
Verilenlerden hangileri, Osmanlı şehzadelerinin sancaklara gönderilme nedenleri arasında yoktur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

“Osmanlılarda esnafa, zanaatlarını uygulayabilmeleri için verilen bir tür ayrıcalıktır.” şeklinde tanımlayabileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dirlik
 • Gedik
 • Çıkma
 • Risale
Soru 7

I. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
II. Hz. Muhammed’in İstanbul’u fetheden komutanı ve askerleri övmesi
III. Bölge ticaret yollarının ve kazançlarının ele geçirilmek istenmesi
İstanbul’un fethinin yukarıdaki nedenlerinin “dinî”, “siyasi” ve “ekonomik” olarak sınıflandırılması, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? Dinî -- > Siyasi -- > Ekonomik

 • I -- > II -- > III
 • III -- > II -- > I
 • II -- > I -- > III
 • II -- > III -- > I
Soru 8

Amasra’daki Ceneviz egemenliğine son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Murat
 • II. Mehmet
 • II. Bayezıt
 • I. Süleyman
Soru 9

Osmanlı yönetici sınıfının “Seyfiye”, “İlmiye” ve “Kalemiye” adıyla bölümlere ayrılmasında esas alınan öge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinî inanç
 • Etnik köken
 • Gelir durumları
 • Görevlerin niteliği
Soru 10

Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Kütahya
 • Manisa
 • Kayseri
 • Konya
Soru 11

Aşağıdaki gelişmelerden hangisini, “Coğrafi keşifleri hızlandırmıştır.” iddiasında öncelikli olarak kullanamayız?

 • Coğrafya bilgisinin gelişmesini
 • Gemicilik sanatının ilerlemesini
 • Modern matbaanın kullanılmasını
 • Pusulanın daha hassas hâle getirilmesini
Soru 12

XVI. yüzyıl Avrupasında doğan ve gelişen hümanizm akımı, aşağıdakilerden hangisine karşıdır?

 • Ticari faaliyetlere
 • Evrensel değerlere
 • Bilimsel çalışmalara
 • Skolastik düşünceye
Soru 13

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde ülkede bozulan düzeni, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi, kuvvete başvurarak yeniden kurmaya çalışmıştır?

 • III. Murat
 • IV. Murat
 • II. Osman
 • I. Süleyman
REKLAM
Soru 14

• Nasuh Paşa Antlaşması
• Amasya Antlaşması
• Serav Antlaşması
Verilen antlaşmaların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran ile imzalanmış olmaları
 • Haçlı Seferleri’ni bitirmeleri
 • Osmanlı’nın batı sınırını belirlemeleri
 • Kuruluş Dönemi siyasi olayları olmaları
Soru 15

Aşağıdaki görevlilerden hangisi, Osmanlı toprak yönetimiyle ilişkilendirilebilir?

 • Vakanüvis
 • Sipahi
 • Serasker
 • Levent
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının özelliklerinden değildir?

 • Yargılama yaparlar.
 • Arapça bilirler.
 • Müslümandırlar.
 • Askerî eğitim alırlar.
Soru 17

Osmanlı Devleti’nin en önemli sorununun gelir – gider dengesizliği olduğunu düşünerek ilk kez bütçe çalışması yapan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • Köprülü Mehmet Paşa
 • Tarhuncu Ahmet Paşa
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı – Rus antlaşmasıdır?

 • Bucaş Antlaşması
 • Çehrin Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Zitvatorok Antlaşması
Soru 19

“Akçe” adı verilen ilk Osmanlı parası, aşağıdaki hangi padişah döneminde basılmıştır?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Bayezit
 • I. Murat
Soru 20

Aşağıdaki İstanbul camilerinden hangisi Avrupalılarca “Mavi Cami” olarak adlandırılmaktadır?

 • Dolmabahçe Camisi
 • Süleymaniye Camisi
 • Sultan Ahmet Camisi
 • Mihrişah Valide Sultan Camisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDAABCBDACDBABDDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?