Tarih 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin saldırı gücünün sona erdiği ve ilk toprak kaybettiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Uşi Antlaşması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir özellik değildir?

 • Osmanlı’da anayasal hareketlerin başlaması
 • İstanbul’da saray bahçeleri ve parklarının lale çiçekleriyle donatılması
 • Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkelerinin açık pazarı durumuna gelmesi
 • Avrupa’dan bilim, teknik ve askerlik alanlarında geri olunduğunun kabul edilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca ve Yaş antlaşmalarında değinilen ortak konulardan biridir?

 • Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
 • Fransa’ya verilecek kapitülasyonlar
 • Boğazlar Sorunu
 • Kırım Sorunu
Soru 4

Kanuni Dönemi’nde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, 18. yüzyılın sonunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda bozulmuştur?

 • Fransız İhtilali’nin çıkması
 • Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
 • Osmanlı yöneticilerinin Ruslara yaklaşması
 • Fransa’nın kapitülasyonların artı rılmasını istemesi
Soru 5

Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi Antlaşması’nı imzalayıp Rusya’nın yanında girdiği savaştan çekilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rusya’nın güçlenmesi
 • Fransa’nın Mehmet Ali Paşa isyanını desteklemesi
 • Osmanlı’nın, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu onaylaması
 • Fransız İhtilali’nin kendi ülkesini etkilemesinden çekinmesi
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti, Fransa ile 1535 yılında imzaladığı antlaşmanın “Kapitülasyonlar, antlaşmayı imzalayan hükümdarın dönemi için geçerli olacaktır.” hükmünü, hangi yıl “Kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir.” şeklinde değiştirerek Fransa’ya tanıdığı kapitülasyonları sürekli yapmıştır?

 • 1740
 • 1774
 • 1779
 • 1801
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler arasında yoktur?

 • Kişi özgürlüğü
 • Emperyalizm
 • İnsanların eşitliği
 • Milliyetçi düşünce
Soru 8

Aşağıdaki okullardan hangisinin adı Cumhuriyet Dönemi’nde “Deniz Harp Okulu” olarak değiştirilmiştir?

 • Darülfünun
 • Mektebimülkiye
 • Mühendishaneibahrihümayun
 • Mühendishaneiberrihümayun
Soru 9

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 1720’de Lehistan’a, 1725’te de Rusya’ya mehter takımı göndermiştir?

 • I. Mahmut
 • III. Ahmet
 • II. Mahmut
 • I. Abdülmecit
Soru 10

İstanbul’daki Selimiye Kışlası’nıyaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Selim
 • II. Selim
 • III. Selim
 • I. Süleyman
Soru 11

Osmanlı egemenliğindeki Balkanmilletlerini kendi çıkarları için ba ğımsızlık mücadelesine kışkırtan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avusturya
 • İspanya
 • Fransa
 • Rusya
Soru 12

1804 yılında Sırplar, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde ayaklanmışlardır?

 • Kara Yorgi
 • Gürcü Nebi
 • I. Nikola
 • Picasso
Soru 13

Rusya, aşağıdaki hangi antlaşmaile hem Karadeniz’deki güvenli ğini artırmış hem de Akdeniz’e donanmasını geçirme hakkını elde etmiştir?

 • Versay Antlaşması
 • Belgrad Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere, aşağıdakilerden hangisiyle devlet memuru olma hakkı tanınmıştır?

 • Senediittifak
 • Islahat Fermanı
 • Tanzimat Fermanı
 • İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
Soru 15

Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar sarf eden grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hürriyet ve İtilafçılar
 • Müdafaa-i Hukukçular
 • Yeni Osmanlılar
 • Yeniçeriler
Soru 16

Osmanlılar, aşağıdaki topluluklardan hangisini “Milletisadıka” olarak adlandırmışlardır?

 • Arnavutları
 • Ermenileri
 • Rumları
 • Sırpları
Soru 17

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, aşağıdaki hangi olaydan olumsuz etkilendiği için ilk kez İngiltere’den dış borç alınmıştır?

 • Kırım Savaşı
 • 93 Harbi
 • Şark meselesi
 • Boğazlar sorununun ortaya çıkması
Soru 18

Mustafa Kemal’in tanınması ve Millî Mücadele’de önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin payı en çoktur?

 • Hareket Ordusu ile Selanik’ten İstanbul’a gelerek 31 Mart İsyanı’nı bastırmasının
 • Muş’u ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtarmasının
 • Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının
 • Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarının
Soru 19

“Milletler Cemiyeti adına bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesine ___________ yönetimi denir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Ortak
 • Manda
 • Özerk
 • Federal
Soru 20

I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaş malar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Atina Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
 • Versay Antlaşması
 • Triyanon Antlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDABCBCDADBCBADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?