GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Avrupa karşısında Osmanlı Devleti’nin saldırı gücünün sona erdiği ve ilk toprak kaybettiği antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Küçük Kaynarca Antlaşması
 • B) Pasarofça Antlaşması
 • C) Karlofça Antlaşması
 • D) Uşi Antlaşması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir özellik değildir?

 • A) Osmanlı’da anayasal hareketlerin başlaması
 • B) İstanbul’da saray bahçeleri ve parklarının lale çiçekleriyle donatılması
 • C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkelerinin açık pazarı durumuna gelmesi
 • D) Avrupa’dan bilim, teknik ve askerlik alanlarında geri olunduğunun kabul edilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Küçük Kaynarca ve Yaş antlaşmalarında değinilen ortak konulardan biridir?

 • A) Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
 • B) Fransa’ya verilecek kapitülasyonlar
 • C) Boğazlar Sorunu
 • D) Kırım Sorunu
SORU 4

Kanuni Dönemi’nde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, 18. yüzyılın sonunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda bozulmuştur?

 • A) Fransız İhtilali’nin çıkması
 • B) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
 • C) Osmanlı yöneticilerinin Ruslara yaklaşması
 • D) Fransa’nın kapitülasyonların artı rılmasını istemesi
SORU 5

Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi Antlaşması’nı imzalayıp Rusya’nın yanında girdiği savaştan çekilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rusya’nın güçlenmesi
 • B) Fransa’nın Mehmet Ali Paşa isyanını desteklemesi
 • C) Osmanlı’nın, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu onaylaması
 • D) Fransız İhtilali’nin kendi ülkesini etkilemesinden çekinmesi
SORU 6

Osmanlı Devleti, Fransa ile 1535 yılında imzaladığı antlaşmanın “Kapitülasyonlar, antlaşmayı imzalayan hükümdarın dönemi için geçerli olacaktır.” hükmünü, hangi yıl “Kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir.” şeklinde değiştirerek Fransa’ya tanıdığı kapitülasyonları sürekli yapmıştır?

 • A) 1740
 • B) 1774
 • C) 1779
 • D) 1801
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler arasında yoktur?

 • A) Kişi özgürlüğü
 • B) Emperyalizm
 • C) İnsanların eşitliği
 • D) Milliyetçi düşünce
SORU 8

Aşağıdaki okullardan hangisinin adı Cumhuriyet Dönemi’nde “Deniz Harp Okulu” olarak değiştirilmiştir?

 • A) Darülfünun
 • B) Mektebimülkiye
 • C) Mühendishaneibahrihümayun
 • D) Mühendishaneiberrihümayun
SORU 9

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi 1720’de Lehistan’a, 1725’te de Rusya’ya mehter takımı göndermiştir?

 • A) I. Mahmut
 • B) III. Ahmet
 • C) II. Mahmut
 • D) I. Abdülmecit
SORU 10

İstanbul’daki Selimiye Kışlası’nıyaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Selim
 • B) II. Selim
 • C) III. Selim
 • D) I. Süleyman
SORU 11

Osmanlı egemenliğindeki Balkanmilletlerini kendi çıkarları için ba ğımsızlık mücadelesine kışkırtan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avusturya
 • B) İspanya
 • C) Fransa
 • D) Rusya
SORU 12

1804 yılında Sırplar, aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde ayaklanmışlardır?

 • A) Kara Yorgi
 • B) Gürcü Nebi
 • C) I. Nikola
 • D) Picasso
SORU 13

Rusya, aşağıdaki hangi antlaşmaile hem Karadeniz’deki güvenli ğini artırmış hem de Akdeniz’e donanmasını geçirme hakkını elde etmiştir?

 • A) Versay Antlaşması
 • B) Belgrad Antlaşması
 • C) Karlofça Antlaşması
 • D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere, aşağıdakilerden hangisiyle devlet memuru olma hakkı tanınmıştır?

 • A) Baraj yapmanın
 • B) Islahat Fermanı
 • C) Tanzimat Fermanı
 • D) İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
SORU 15

Osmanlı’nın “Meşrutiyet” yönetimine geçmesi için büyük çabalar sarf eden grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hürriyet ve İtilafçılar
 • B) Müdafaa-i Hukukçular
 • C) Yeni Osmanlılar
 • D) Yeniçeriler
SORU 16

Osmanlılar, aşağıdaki topluluklardan hangisini “Milletisadıka” olarak adlandırmışlardır?

 • A) Arnavutları
 • B) Ermenileri
 • C) Rumları
 • D) Sırpları
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, aşağıdaki hangi olaydan olumsuz etkilendiği için ilk kez İngiltere’den dış borç alınmıştır?

 • A) Kırım Savaşı
 • B) 93 Harbi
 • C) Şark meselesi
 • D) Boğazlar sorununun ortaya çıkması
SORU 18

Mustafa Kemal’in tanınması ve Millî Mücadele’de önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin payı en çoktur?

 • A) Hareket Ordusu ile Selanik’ten İstanbul’a gelerek 31 Mart İsyanı’nı bastırmasının
 • B) Muş’u ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtarmasının
 • C) Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının
 • D) Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarının
SORU 19

“Milletler Cemiyeti adına bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesine ___________ yönetimi denir.”
Verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Ortak
 • B) Manda
 • C) Özerk
 • D) Federal
SORU 20

I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaş malar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Atina Antlaşması
 • B) Nöyyi Antlaşması
 • C) Versay Antlaşması
 • D) Triyanon Antlaşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBDABCBCDADBCBADBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?