GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ana yurdunu belirleyen sınırlardan biri değildir?

 • A) Aral Gölü’nün çevresi
 • B) Tanrı Dağları’nın kuzeyi
 • C) Mezopotamya’nın kuzeyi
 • D) Altay - Sayan Dağları’nın kuzeybatısı
SORU 2

“___________ kültürü, geniş bir bölgeyi etkileyerek Orta Asya uygarlığının temelini oluşturmuştur.”
Verilen cümlede boş bırakılan yeregelmesi gereken uygun ifade, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Afanasyevo
 • B) Andronova
 • C) Karasuk
 • D) Anav
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

 • A) Tabii afetler
 • B) Nüfus artışı
 • C) Otlak yetersizliği
 • D) Coğrafi Keşifler
SORU 4

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, milattan sonraki tarihlerde Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin özellikleriyle ilgilidir?

 • A) İlk Çağ’da Yakut ve Çuvaşlar, Sibirya’ya doğru göç etmişlerdir.
 • B) Göçler bu dönemde daha çok gü neye ve batıya doğru yapılmıştır.
 • C) Türk boylarının ilk göçleri daha çok Çin’in Kansu ve Ordos bölgelerine olmuştur.
 • D) MÖ 1000 yılı başlarında Türk boylarından bazıları Hindistan’ın İndus – Pencap bölgesine doğru yayılmıştır.
SORU 5

Asya Hunlarının yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Dış baskıların
 • B) Çin entrikalarının
 • C) Taht kavgalarının
 • D) Kürşad ayaklanmasının
SORU 6

Mete Han;
I. Onluk sistemi oluşturmak
II. Orta Asya Türk siyasi birliğini sağlamak
III. İpek Yolu’nu denetim altına almak
gibi faaliyetlerinden hangileriyle doğrudan devletinin ekonomik gücünü artırmayı hedeflemiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Aşağıdaki devletlerden hangileri arasında Anatolyos Antlaşması imzalanmıştır?

 • A) Peçeneklerle Türkiye Selçukluları
 • B) Avrupa Hunları ile Bizanslılar
 • C) Avrupa Hunları ile Sasaniler
 • D) II. Kök Türklerle Çinliler
SORU 8

Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Kök Türk - Sasani ittifakı sonucunda yıkılmıştır?

 • A) Kırgız
 • B) Kıpçak
 • C) Avar
 • D) Akhun
SORU 9

Sarı Uygurlar günümüzde varlıklarını hangi bölgede sürdürmektedirler?

 • A) Gürcistan
 • B) Güney İran
 • C) Doğu Türkistan
 • D) Kuzey Hindistan
SORU 10

Aşağıdaki Türk boylarından hangisi,II. Kök Türk Devleti’nin yıkılışında ve Karahanlıların kuruluşunda etkili olmuştur?

 • A) Karluklar
 • B) Kırgızlar
 • C) Kıpçaklar
 • D) Kimekler
SORU 11

• Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmidir.
• Bayan Han zamanında Macaristan’a yerleşmişlerdir.
• Hristiyanlığı benimmseyerek millî benliklerini kaybetmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bulgar
 • B) Avar
 • C) Avrupa Hun
 • D) Hazar
SORU 12

İlk Türk devletlerinde toplumun oluşumunda etkili olan unsurlar, aşağıdakilerin hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

 • A) Oguş - Urug - Boy - Budun
 • B) Boy - Urug - Oguş - Budun
 • C) Budun - Boy - Urug - Oguş
 • D) Urug - Budun - Boy - Oguş
SORU 13

I. Uygurlar
II. Kök Türkler
III. Hunlar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kendilerine özgü alfabe kullanmışlardır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun savaş taktiklerinden olan Turan Taktiği’ne verilen isimlerden biridir?

 • A) Hücum
 • B) Çevirme
 • C) Hendek
 • D) Kurt kapanı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerin sözlü edebiyat ürünlerindendir?

 • A) Anıtlar
 • B) Efsaneler
 • C) Kitabeler
 • D) İlahiler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türklerin ölümden sonraki hayatın varlığına inandıklarına kanıt olarak gösterilemez?

 • A) Mezarların çevresine balbal taşlarının dikilmesi
 • B) Ölen kişinin atı, silahları ve sevdi ği eşyalarla gömülmesi
 • C) Ölünün hatırası için “yuğ” adı verilen cenaze törenlerinin yapılması
 • D) İyi insanların “uçmag” dedikleri cennete, kötülerin ise “tamu” adını verdikleri cehenneme gideceklerine inanmaları
SORU 17

Hazarlarla Müslüman Araplar arasında ilk ciddi mücadeleler, aşağıdaki hangi İslam halifesi döneminde başlamıştır?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 18

Orta Asya Türklerinin;
I. atı evcilleştirmeleri,
II. tekerlekli arabalar kullanmaları,
III. konar - göçer hayatı benimsemeleri
özelliklerinden hangilerinin Orta Asya Türk göçlerini kolaylaştırdığı söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Orhun Nehri civarında devlet adamları Bilge Kağan ve Kültigin ile vezir Tonyukuk adına diktirdikleri anıtlarla kendi tarihlerini anlatan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kutluk
 • B) Uygur
 • C) I. Kök Türk
 • D) Asya Hun
SORU 20

“Fezâilül-Etrâk” adlı eserinde Türklerin askerî özelliklerinden övgüyle söz eden Arap edebiyatçısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Müslim
 • B) Tirmizi
 • C) Ebu Talip
 • D) El Cahiz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBDCBDCABABDBCBDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?