GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

İlahi dinlerin sonuncusu ve Hz. Muhammed’in peygamber olarak tebliğ ettiği din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamiyet
 • B) Hristiyanlık
 • C) Musevilik
 • D) Budizm
SORU 2

Aşağıdaki dönemlerden hangisine aynı zamanda “Hülafa-i Raşidin” de denir?

 • A) Hz. Muhammed Dönemi’ne
 • B) Dört Halife Dönemi’ne
 • C) Emeviler Dönemi’ne
 • D) Abbasiler Dönemi’ne
SORU 3

Hazarlar, Kıpçaklarla miladi 718 yılında birleşerek Kür – Aras boyunda, kimleri bozguna uğratmışlardır?

 • A) İranlıları
 • B) Moğolları
 • C) Abbasileri
 • D) Emevileri
SORU 4

• Cemel ve Sıffın savaşları yapıldı.
• Müslümanlar arasında bölünmeler oldu.
Yukarıda verilenler, İslam halifelerinden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 5

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırgızlar
 • B) Kimekler
 • C) Karluklar
 • D) Kumanlar
SORU 6

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindeMısır’da kurulan ilk Türk İslam devletleri birlikte verilmiştir?

 • A) Tolunoğulları - Akkoyunlular
 • B) Fatımîler - İhşidoğulları
 • C) Tolunoğulları - İhşidoğulları
 • D) Timurlular - Eyyubiler
SORU 7

Gazne Devleti’nin son başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • A) Kaşgar
 • B) Şiraz
 • C) Gazne
 • D) Lahor
SORU 8

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Memluk Devleti ile İlhanlılar arasında yapılmıştır?

 • A) Ayn-ı Calûd
 • B) Mercidabık
 • C) Ridaniye
 • D) Katvan
SORU 9

Halifelik makamı, aşağıdaki hangi olay sonrasında Bağdat’tan Mısır’a geçmiştir?

 • A) I. Haçlı Seferi
 • B) Şii Fatımi Devleti’nin baskısı
 • C) Hülagü’nün Abbasi Devleti’ne son vermesi
 • D) Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
SORU 10

Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Türkiye Selçukluları
 • B) Kirman Selçukluları
 • C) Salgurlu Selçukluları
 • D) Suriye Selçukluları
SORU 11

Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak kabul edilen Ali Şir Nevaî’nin, Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu ispatlamak amacıyla yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kitabü’l Cebr ve’l- Mukabele
 • B) Muhakemet’ül Lûgateyn
 • C) Divan-ı Lügat-it-Türk
 • D) Şehname
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti’nin özelliklerinden biridir?

 • A) Gazneliler tarafından yıkılması
 • B) Anadolu’yu Türk yurdu yapmaları
 • C) Hakanlarının “Sultan” unvanını taşımaları
 • D) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
SORU 13

Aşağıdaki topluluklardan hangisi, Karahanlı Devleti’nin kurucu unsurlarından değildir?

 • A) Çiğil
 • B) Kırgız
 • C) Karluk
 • D) Yağma
SORU 14

Moğolların, Tebriz - Tahran şehirleri arasında kurdukları kent, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hemedan
 • B) Sultaniye
 • C) Herat
 • D) Rey
SORU 15

Cengiz Han Döneminde Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sabar
 • B) Karluk
 • C) Kırgız
 • D) Avar
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da kurulan Türk devletlerinden biridir?

 • A) Babür Devleti
 • B) Safevi Devleti
 • C) Memlûk Devleti
 • D) Karahanlı Devleti
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesini kullanmamıştır?

 • A) Moğollar
 • B) Babürlüler
 • C) Timurlular
 • D) Karahanlılar
SORU 18

Hindistan’da kendi adıyla anılacak bir devlet kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cihangir
 • B) Babür
 • C) Alemgir
 • D) Bahadır
SORU 19

Aşağıdaki hangi devlette sosyal yapının kumanda zinciri “Kağan Köbegün - Noyan - Nöker” şeklinde oluşmuştur?

 • A) Moğollarda
 • B) Timurlularda
 • C) Memluklerde
 • D) Babürlülerde
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisi İngilizler tarafından ortadan kaldırılmıştır?

 • A) Akkoyunlu Devleti
 • B) Karakoyunlu Devleti
 • C) Timur Devleti
 • D) Babür Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDACCDACCBDBBCADBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?