Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kelime olarak gizli konuşma, ima, telkin, işaret etme gibi anlamlara gelir. Cebrail (as.)’ın peygamberlere getirdiği ilahi bilginin adıdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Vahiy
 • Telkin
 • Kelam
Soru 2

Aşağıda verilen peygamber – sahife eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Âdem- 10 sahife
 • Hz. Şit- 50 sahife
 • Hz. İdris- 20 sahife
 • Hz. İbrahim- 10 sahife
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in bozulmadan günümüze kadar gelme nedenlerinden biri değildir?

 • Sahabiler tarafından ezberlenmesi
 • Kur’an’ın bir benzerinin ortaya konulamamış olması
 • İnen ayetlerin Hz. Peygamber tarafından yazdırılması
 • Allah’ın Kur’an-ı koruyacağını vahiyle bildirmiş olması
Soru 4

Kur’an-ı Kerim hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kur’an’ın her otuz sayfasına bir cüz denilir.
 • Sadece Tevbe suresinin başında besmele yoktur.
 • En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser suresidir.
 • Kur’an’ın her beş sayfadan oluşan bölümüne hizb denir.
Soru 5

Aşağıda eşleştirilen kavramlardan hangisi diğerlerine göre farklıdır?

 • Tecvit - Tertil
 • Aşir - Mukabele
 • Sünnet - Hadis
 • Tefsir - Meal
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın eğitici özelliklerinden biri değildir?

 • İyiye yönlendirir.
 • Öğrenmeyi teşvik eder.
 • Aklı kullanmayı öğütler.
 • Güzel yazmayı öğretir.
Soru 7

“...Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz.”
(İsra suresi, 15. ayet)
“Hiçbir ümmet yoktur ki, onların içinden bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmemiş olsun.”
(Fatır suresi, 2 4. ayet)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.
 • Peygamberler dine davet için gönderilmişlerdir.
 • Herkes kendi yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.
 • İnsanlar bilgilendirilmeden hesaba çekilmeyeceklerdir.
Soru 8

Allah peygamberlerin bazılarını yeni bir şeriat ve kitapla göndermiştir. Bu peygamberlere resul denilir. Kendisinden önce gelen resulün şeriatını uygulamakla görevli peygamberlere de nebi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece nebi olan peygamberlerdendir?

 • Hz. İsa
 • Hz. Davut
 • Hz. Musa
 • Hz. Yusuf
Soru 9

“..sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol!...”
(Hûd suresi, 112. ayet)
Bu ayet peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine işaret etmektedir?

 • Sıdk
 • Emanet
 • Fetanet
 • İsmet
Soru 10

Hudeybiye Barış Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi yanlış yazılmıştır?

 • Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapabilecekler.
 • Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeyecekler gelecek yıl umre yapacaklar.
 • Müslümanlar müşriklerle on yıl savaşmayacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar.
 • Mekke’den biri Müslüman olarak Medine’ye sığındığı zaman iade edilmeyecek fakat Medine’den Mekke’ye sığınanlar iade edilecekler.
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin Kur’an’dan sonra ikinci kaynak olmasına en fazla örnek teşkil eder?

 • “Allah’a ve Peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız.” (Âl-i İmrân suresi, 132. ayet)
 • “Peygamber ve müminler Rablerinden indirilene iman ettiler…” (Bakara suresi, 285. ayet)
 • “… Ben de sizin gibi bir insanım. Bana tanrınızın tek tanrı olduğu vahyedilmiştir…” (Fussilet suresi, 6. ayet)
 • “Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol, dünyadan da nasibini unutma!..’’ (Kasas suresi, 77.ayet)
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam Bilimleri’ndendir?

 • Dinler Tarihi
 • Fıkıh
 • Sanat Tarihi
 • Felsefe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?

 • İslam dininin inanç esaslarını kavratmak
 • İnsana özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu öğretmek
 • Olaylara Kur’an çerçevesinden bakma alışkanlığı kazandırmak
 • Fâni olandan yüz çevirip, baki olana bağlanmanın önemini kavratmak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hadislerden hangisi çevre bilinci ile ilgili değildir?

 • Kim bir ağaç keserse onun yerine mutlaka bir ağaç diksin.
 • Sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi, sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek satması, dilenmesinden daha hayırlıdır.
 • Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı var ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin.
 • Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman bilginlerin tıp alanında yazmış oldukları eserlerden biri değildir?

 • el- Hâvi
 • Kitabu’t - Tasrîf
 • el- Kanûn fi’t- Tıp
 • Kitabu’l – Cevahir
Soru 16

Matematikte cebir konularını ele alan ve sıfırı ilk keşfeden İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn Sina
 • Ali Kuşçu
 • Harezmî
 • İbn Batuta
Soru 17

“...Hıra mağarasından yükselen ses.. İnsanlara, en temiz, en doğru dini talim ediyordu.”
(Dr. Morris) < br>İslam dini hakkındaki bu söz aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Hıra Mağarası’nda gelen vahyin gerçek olduğunu
 • Diğer dinlerin de İslam ile benzer hükümler içerdiğini
 • Hz. Muhammed (sav.)’in son peygamber olduğunu
 • Kur’an-ı Kerim’in kutsal kitapların sonuncusu olduğunu
Soru 18

Temel ahlak ilkeleri düşünüldüğünde aşağıdaki beyitlerden hangisi diğerlerinden farklı bir konuyla ilgilidir?

 • Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek Sözüm odun gibi olsun doğru olsun tek
 • Bir damla gözyaşı, bin bir günahı yıkar Oturmuş nazlı aşık Kabe’ye aşkla bakar
 • Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah
Soru 19

İnsanın başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunması ve en ufak bir olayı tam araştırmadan birilerini suçlamasıdır.
İslam ahlakına aykırı olan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilir?

 • Hile ve dolandırıcılık
 • Kibir ve haset
 • Kötü zanda bulunmak
 • Başkasının özel hayatını araştırmak
Soru 20

“Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.”
(Ra’d suresi, 25. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Bozgunculuk çıkaranlar, Allah’ın rahmetinden mahrum kalacaklardır.
 • Toplumun huzurunu bozanları kötü bir son beklemektedir.
 • İslam akrabalık bağlarını güçlendirmeyi teşvik eder.
 • Namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBACDCDADABDBDCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?