Türk Edebiyatı 1 – Test 11 2017-2. Dönem

SORU 1

Yıldızlar, gezegenlerden çok daha büyük olan çok sıcak gaz küreleridir. Örneğin bir yıldız olan Güneş’in çapı, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in çapından 10 kat fazladır. Yıldızlar, sıcaklıklarına bağlı olarak mavi, sarı ya da kırmızı ışık saçar.
Bu parçanınyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
 • Sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
 • Yazar, kişisel düşüncelerini dile getirmiştir.
 • Gözlem ve deney sonuçlarından yararlanılmıştır.
SORU 2

Aşağıdaki türlerin hangisi doğrudan bilgi vermek amacıyla yazılır?

 • Roman
 • Makale
 • Tiyatro
 • Hikâye
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özellikleri arasında sayılamaz?

 • İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
 • Kişinin hissettiği ancak ifade edemediği duyguları ortaya koyar.
 • Kişiden kişiye değişebilecek anlamlara sahip olabilir.
 • Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalınarak oluşturulur.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde değerlendirilemez?

 • Millî Edebiyat
 • Tanzimat edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Cumhuriyet edebiyatı
SORU 5

Sahipsiz bahçenin gülünü derme
Düşmanın şehrinde dostunu sorma
Kendini beğenir, sonradan görme
Onu servet bulduğunda göresin.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Dörtlük hâlinde yazılmıştır.
 • Düz uyak şeması vardır.
 • 8’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
 • Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
SORU R
SORU 6

(I) Bir toplumun özellikleri, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim ve sanata katkıları o toplumun diline yansır. (II) Ancak bir milletin söz varlığına bakılarak o milletle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. (III) Kültürel ve sosyal alandaki değişimler kendini dil üzerinde gösterir. (IV) Bu bakımdan dil, bir milletin kültürünün aynasıdır.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

 • Kendinden büyüğe emir buyrulmaz Sudan urgan, taştan iplik eğrilmez
 • Beni aldatıyor dağlar denizler Meçhul bir zamana karıştı izler
 • Adam var, ilimle sırları çözer Adam var, göklerde harita çizer
 • Var mı bu dünyada muradın alan Nefsine hükmeden söylemez yalan
SORU 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde aruz ölçüsü kullanılmıştır?

 • Bir sen ü bir ben ü mutrib-i pâkizeedâ İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
 • Şeref der çalıştım, yapmadım hata Çalışanlar çıkar en yüksek kata
 • Karlı dağların ardından Sahipsizlerin yurdundan
 • Bülbül olan arar kendi gülünü Aşkın bahçesinde ötmek göründü
SORU 9

Gülümsedi sonra. Gülümsedi ve o an kendini bağışladı. Tüm hastalarına yardım eden, hepsinin iyileşmesine vesile olan muhteşem ve kusursuz bir terapist olma hayaline gülümsedi. Ergenlik hayalime ne kadar benziyor, demek ki hâlâ büyümemişim, diye düşündü. Her şeye kadir, her şeyin üstesinden gelen güçlü bir insan olma hayaliydi bu; bu hataya düştüğü için kendini bağışladı.
Bu parçanından yola çıkılarak edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkili olduğu söylenebilir?

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
SORU 10

Yol ver yüce dağlar aşam belinden
Yol bekleyen nazlı yârim var benim.
Kimse bilmez gariplerin hâlinden
Gece gündüz ah ve zârım var benim.

Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Epik
 • Lirik
 • Didaktik
 • Pastoral
SORU 11

Kolları kargıdır, kamış parmağı
Parmağın ucunda tiza tırnağı
Pazunun kuvveti eritir dağı
Nice miskin cana nan verdi Arslan.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

 • Teşbih – Abartma
 • Kişileştirme – Cinas
 • İstiare – İntak
 • Telmih – Tekrir
SORU 12

Duygu, düşünce ve istekler dil ile aktarılır. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi “kaynak”, söylenen söz “ileti”, iletilen sözü alan “alıcı” ve bir de iletişimin gerçekleştiği “ortam” vardır. Bu unsurların tamamına “___________” denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • iletişim sistemi
 • iletişimin gücü
 • etkili iletişim
 • Bağlam
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisinde klasik Türk şiiri nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

 • Koşma – Gazel – Kaside
 • Mesnevi – Türkü – Sone
 • Şarkı – Rubai – Gazel
 • Mâni – Tuyuğ – Murabba
SORU 14

Kavga günü namert sapa yer arar
Er olan düşmana göğsünü gerer
Cemi ervah bizlen meydana girer
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana!

Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Didaktik şiire
 • Pastoral şiire
 • Epik şiire
 • Lirik şiire
SORU 15

Allah sevgisini, Allah’ın varlığını ve birliğini dile getiren şiirlerdir. Genellikle ezgi eşliğinde söylenen bu şiirler hecenin 7, 8 veya 11’li kalıbıyla oluşturulur. Tasavvuf edebiyatının en yaygın türüdür.
Bu parçanında tanıtılan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mâni
 • İlahi
 • Türkü
 • Şathiye
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerindendir?

 • Genellikle aruz ölçüsü tercih edilmiştir.
 • Halkın anlayabileceği, sade bir dille söylenmiştir.
 • Tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
 • Nazım birimi beyittir.
SORU 17

I. Halk edebiyatı nazım türlerindendir.
II. Anonim olabileceği gibi söyleyeni belli olanlar da vardır.
III. Didaktik yönü ağır basan şiirlerdir.
IV. Her birimden sonra tekrarlanan dize veya dizeler bulunur.
Numaralanmış özelliklerden hangisi türkü türü için söylenemez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi mâni tü rüne örnek olarak gösterilebilir?

 • Sözü geri alma, verdikten sonra Kıymet düşer, yere serdikten sonra Yaralayıp gönül kırdıktan sonra Sarsan neye yarar, sarmasan neye?
 • Demem, işlemedim hata Türküleri seksen kıta Çalışan yeter fırsata Tarihte, yılda söylenir.
 • Yârim ceylan bakışlıdır Göğsü keklik nakışlıdır Anamın gözü yaşlıdır Belki babam çıkar yola
 • Ya deli Ya divane ya deli Mezarda ruhum titrer Yâra değse yad eli
SORU 19

Dizelerinin ortalarında uyak bulunan gazellere ___________ gazel denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Musammat
 • yek avaz
 • yek ahenk
 • taç
SORU 20

Ayrı düştüm vatanımdan uzağa
Anam ağlar, babam ağlar, el ağlar.
Baykuşlar konarmış virane bağa
Bahçe ağlar, bağban ağlar, gül ağlar.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaybetme korkusu
 • Gurbet acısı
 • Yalnızlık
 • Aile sevgisi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDCCBDADBAACCBBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 1 Online Test 11

Açık lise Test çöz 2017 Türk Edebiyatı 1 testimiz 18 - 19 mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 18 - 19 mart 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 18 - 19 mart 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 1 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 18 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 1 2017 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 1 soruları toplamda 20 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 1 testinin başarı yüzdesi %58. Sınava katılan 20 öğrenci arasından sadece 12 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 8.68 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler