Türk Edebiyatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yıldızlar, gezegenlerden çok daha büyük olan çok sıcak gaz küreleridir. Örneğin bir yıldız olan Güneş’in çapı, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in çapından 10 kat fazladır. Yıldızlar, sıcaklıklarına bağlı olarak mavi, sarı ya da kırmızı ışık saçar.
Bu parçanınyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
 • Sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
 • Yazar, kişisel düşüncelerini dile getirmiştir.
 • Gözlem ve deney sonuçlarından yararlanılmıştır.
Soru 2

Aşağıdaki türlerin hangisi doğrudan bilgi vermek amacıyla yazılır?

 • Roman
 • Makale
 • Tiyatro
 • Hikâye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özellikleri arasında sayılamaz?

 • İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
 • Kişinin hissettiği ancak ifade edemediği duyguları ortaya koyar.
 • Kişiden kişiye değişebilecek anlamlara sahip olabilir.
 • Gerçeklere sıkı sıkıya bağlı kalınarak oluşturulur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı içinde değerlendirilemez?

 • Millî Edebiyat
 • Tanzimat edebiyatı
 • Divan edebiyatı
 • Cumhuriyet edebiyatı
Soru 5

Sahipsiz bahçenin gülünü derme
Düşmanın şehrinde dostunu sorma
Kendini beğenir, sonradan görme
Onu servet bulduğunda göresin.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Dörtlük hâlinde yazılmıştır.
 • Düz uyak şeması vardır.
 • 8’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
 • Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
REKLAM
Soru 6

(I) Bir toplumun özellikleri, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim ve sanata katkıları o toplumun diline yansır. (II) Ancak bir milletin söz varlığına bakılarak o milletle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. (III) Kültürel ve sosyal alandaki değişimler kendini dil üzerinde gösterir. (IV) Bu bakımdan dil, bir milletin kültürünün aynasıdır.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

 • Kendinden büyüğe emir buyrulmaz Sudan urgan, taştan iplik eğrilmez
 • Beni aldatıyor dağlar denizler Meçhul bir zamana karıştı izler
 • Adam var, ilimle sırları çözer Adam var, göklerde harita çizer
 • Var mı bu dünyada muradın alan Nefsine hükmeden söylemez yalan
Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde aruz ölçüsü kullanılmıştır?

 • Bir sen ü bir ben ü mutrib-i pâkizeedâ İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
 • Şeref der çalıştım, yapmadım hata Çalışanlar çıkar en yüksek kata
 • Karlı dağların ardından Sahipsizlerin yurdundan
 • Bülbül olan arar kendi gülünü Aşkın bahçesinde ötmek göründü
Soru 9

Gülümsedi sonra. Gülümsedi ve o an kendini bağışladı. Tüm hastalarına yardım eden, hepsinin iyileşmesine vesile olan muhteşem ve kusursuz bir terapist olma hayaline gülümsedi. Ergenlik hayalime ne kadar benziyor, demek ki hâlâ büyümemişim, diye düşündü. Her şeye kadir, her şeyin üstesinden gelen güçlü bir insan olma hayaliydi bu; bu hataya düştüğü için kendini bağışladı.
Bu parçanından yola çıkılarak edebiyatın hangi bilim dalı ile ilişkili olduğu söylenebilir?

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
Soru 10

Yol ver yüce dağlar aşam belinden
Yol bekleyen nazlı yârim var benim.
Kimse bilmez gariplerin hâlinden
Gece gündüz ah ve zârım var benim.

Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Epik
 • Lirik
 • Didaktik
 • Pastoral
Soru 11

Kolları kargıdır, kamış parmağı
Parmağın ucunda tiza tırnağı
Pazunun kuvveti eritir dağı
Nice miskin cana nan verdi Arslan.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

 • Teşbih – Abartma
 • Kişileştirme – Cinas
 • İstiare – İntak
 • Telmih – Tekrir
Soru 12

Duygu, düşünce ve istekler dil ile aktarılır. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi “kaynak”, söylenen söz “ileti”, iletilen sözü alan “alıcı” ve bir de iletişimin gerçekleştiği “ortam” vardır. Bu unsurların tamamına “___________” denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • iletişim sistemi
 • iletişimin gücü
 • etkili iletişim
 • Bağlam
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde klasik Türk şiiri nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

 • Koşma – Gazel – Kaside
 • Mesnevi – Türkü – Sone
 • Şarkı – Rubai – Gazel
 • Mâni – Tuyuğ – Murabba
REKLAM
Soru 14

Kavga günü namert sapa yer arar
Er olan düşmana göğsünü gerer
Cemi ervah bizlen meydana girer
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana!

Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Didaktik şiire
 • Pastoral şiire
 • Epik şiire
 • Lirik şiire
Soru 15

Allah sevgisini, Allah’ın varlığını ve birliğini dile getiren şiirlerdir. Genellikle ezgi eşliğinde söylenen bu şiirler hecenin 7, 8 veya 11’li kalıbıyla oluşturulur. Tasavvuf edebiyatının en yaygın türüdür.
Bu parçanında tanıtılan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mâni
 • İlahi
 • Türkü
 • Şathiye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerindendir?

 • Genellikle aruz ölçüsü tercih edilmiştir.
 • Halkın anlayabileceği, sade bir dille söylenmiştir.
 • Tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
 • Nazım birimi beyittir.
Soru 17

I. Halk edebiyatı nazım türlerindendir.
II. Anonim olabileceği gibi söyleyeni belli olanlar da vardır.
III. Didaktik yönü ağır basan şiirlerdir.
IV. Her birimden sonra tekrarlanan dize veya dizeler bulunur.
Numaralanmış özelliklerden hangisi türkü türü için söylenemez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mâni tü rüne örnek olarak gösterilebilir?

 • Sözü geri alma, verdikten sonra Kıymet düşer, yere serdikten sonra Yaralayıp gönül kırdıktan sonra Sarsan neye yarar, sarmasan neye?
 • Demem, işlemedim hata Türküleri seksen kıta Çalışan yeter fırsata Tarihte, yılda söylenir.
 • Yârim ceylan bakışlıdır Göğsü keklik nakışlıdır Anamın gözü yaşlıdır Belki babam çıkar yola
 • Ya deli Ya divane ya deli Mezarda ruhum titrer Yâra değse yad eli
Soru 19

Dizelerinin ortalarında uyak bulunan gazellere ___________ gazel denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Musammat
 • yek avaz
 • yek ahenk
 • taç
Soru 20

Ayrı düştüm vatanımdan uzağa
Anam ağlar, babam ağlar, el ağlar.
Baykuşlar konarmış virane bağa
Bahçe ağlar, bağban ağlar, gül ağlar.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaybetme korkusu
 • Gurbet acısı
 • Yalnızlık
 • Aile sevgisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCCBDADBAACCBBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler