Türk Edebiyatı 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Göktürk Kitabeleri’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yolluğ Tigin
 • Kül Tigin
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Aprunçur Tigin
Soru 2

Yirmisekiz Mehmet Çelebi gittiği Fransa’da sarayları, kaleleri, operayı, hayvanat ve botanik bahçelerini, ayna fabrikasını ve matbaayı inceler. Bir yıl sonra ülkesine dönen Mehmet Çelebi, izlenimlerini yazdığı eserini padişah ve sadrazama sunar.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin yazdığı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • sefaretname
 • tezkire
 • Mesnevi
 • Lügat
Soru 3

Edebiyat tarihi hem bilimdir hem de sanatla ilgilidir. Bilimdir çünkü edebiyat ve tarih belgelerini toplayıp değerlendirerek onlardan özgün bir sentez meydana getirir. Sanatla ilgilidir çünkü -----
Bu parçanınnın son cümlesi düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • araştırmaya dayalıdır.
 • edebiyat metinleri üzerinde çalışır.
 • bilim ve sanat ayrılmaz bir bütündür.
 • yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlar.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

 • Kültürel farklılaşma
 • Dil coğrafyası
 • Din anlayışı
 • Alfabe değişikliği
Soru 5

İslamiyet’ten önce çeşitli Türk boylarında ___________, ___________, ___________ adı verilen şairler özellikle çeşitli törenlerde şiirler söylerdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilemez?

 • Şaman
 • Baksı
 • kopuz
 • Kam
REKLAM
Soru 6

I. Tanzimat Edebiyatı
II. Millî Edebiyat
III. Fecriati Edebiyatı
Numaralanmış edebiyat dönemlerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • III – I – II
 • III – II – I
Soru 7

İslamiyet’ten önce Türk şiirinde ___________, ___________, ___________ gibi konular ele alınmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Kahramanlık
 • Tabiat
 • Savaş
 • Karamsarlık
Soru 8

Birçok sanat eserine esin kaynağı olan Gılgamış Destanı, ___________’nın Tanrılar ve İnsanlar adlı oyununun konusunu oluşturmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Orhan Asena
 • Nevit Kodallı
 • Agâh Sırrı
 • Yahya Kemal Beyatlı
Soru 9

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen adlarından Melih Cevdet Anday “Kolları Bağlı Odysseus”u yazarken çeşitli ozanlardan ve kitaplardan yararlanır. Homeros’un birtakım deyimlerini ve benzetmelerini severek kullandığının altını çizer.
Bu parçanından aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

 • Kolları Bağlı Odysseus’un başarılı bir eser olduğuna
 • Melih Cevdet Anday’ın destan geleneğine bağlı olduğuna
 • Sanatçıların birbirlerinden etkilenebildiklerine
 • Yazmak için araştırma yapmak gerektiğine
Soru 10

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Çakır’ın Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Kurtuluş Savaşı Destanı – Nazım Hikmet
 • Seyran Destanı – Gülten Akın
 • Bozkurtların Destanı – Cahit Külebi
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri bir arada verilmiştir?

 • koşma – sagu – gazel – sav
 • koşuk – destan – sav – sagu
 • sagu – mesnevi – koşuk – türkü
 • destan – ninni – masal – hikâye
Soru 12

Kar buz tümü eridi
Dağların suları akıştı
Mavi bulut yükseldi
Kayık gibi sallanır
Günümüz Türkçesiyle verilen bu koşuk, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Pastoral
 • Epik
 • Didaktik
 • Satirik
Soru 13

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mı
Emdi yürek yırtılur

Bu dörtlüğün ilk üç dizesinde soru sorma yoluna gidilmesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilmediğine cevap arama
 • Yeni kağanın kim olacağını merak etme
 • Şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirme
 • Ölümün kaçınılmaz olduğunu belirtme
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi sav türü nün özelliklerinden değildir?

 • Anonim olması
 • Bilgi ve deneyimlerin yansıtılması
 • Özlü sözler olması
 • Tamamının gerçek anlamlı olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi “sav” kelimesinin Divanü Lûgati’t Türk’teki anlamlarından biri değildir?

 • Kıssa
 • Salık
 • Darb-ı mesel
 • tezkire
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk destanlarındandır?

 • Yaratılış
 • Bozkurt
 • Türeyiş
 • Oğuz Kağan
Soru 17

Uygurlar zamanında oluşmuş destanda inanış, vatan anlayışı ve devlet idaresi yönünden ilgi çekici önemli çizgiler vardır. Destanda vatandan bir parça toprak vermeye kalkmanın zamanla bütün yurdu yok edebilecek bir başlangıç olabileceği vurgulanmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manas
 • Köroğlu
 • Göç
 • Ergenekon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında kullanılan motiflerden değildir?

 • Işık
 • Maden
 • Ağaç
 • Ejderha
Soru 19

Türk destanlarından hayal ve masal ögeleri çıkarıldığında geriye, ait olduğu dönemin ___________ kalır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmesi en uygundur?

 • Tarihî
 • coğrafyası
 • ekonomisi
 • bilimi
Soru 20

Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Türklerin ilk yazılı eseri olduğu
 • Göktürkler Dönemi’ne ait olduğu
 • Sözlü ürünlerin yazıya geçirildiği ilk eser olduğu
 • Türkçenin gelişimini takip etmek açısından önemli bir eser olduğu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABDCBDACDBACDDBCDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler