Türk Edebiyatı 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoca Ahmet Yesevi
 • Hoca Dehhâni
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaşi Veli
Soru 2

Karahanlılar Dönemi’nde bilim dili olarak ___________ , edebiyat dili olarak ___________ kullanılmaya başlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Türkçe – Arapça
 • Arapça – Farsça
 • Farsça – Arapça
 • Arapça – Türkçe
Soru 3

Kutadgu Bilig ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Edebiyatımızdaki ilk mesnevidir.
 • Edebiyatımızda aruzla yazılan ilk eserdir.
 • Edebiyatımızdaki ilk siyasetnamedir.
 • İlk Türkçe sözlüktür.
Soru 4

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır. İçinde yazıldığı döneme ait çok sayıda Türkçe sözcük ile Türk halk edebiyatından alınmış çok sayıda şiir örnekleri bulunmaktadır.
Bu parçanında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Atabetü’l Hakayık
Soru 5

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Divan-ı Hikmet – Yunus Emre
 • Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
 • Divanü Lûgati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
 • Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
REKLAM
Soru 6

Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277 yılında “Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” şeklinde bir ferman çıkartmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkçeyi diğer dillerin etkisinden kurtarmak
 • Türkçenin zengin bir dil olduğunu ortaya koymak
 • Türk dili ile ilgili çalışmalara önem vermek
 • Düzyazının gelişimine katkı sağ lamak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 14. yüzyıl şairlerinden olan Ahmedi için söylenemez?

 • Gazel, kaside, mesnevi türünde eserler vermiştir.
 • Tasavvuf konularını ele almıştır.
 • Ağır ve süslü bir dil kullanmıştır.
 • Divan edebiyatındaki mazmunların yerleşmesinde etkili olmuştur.
Soru 8

İstanbul kuşatmasına katılan Emevi komutan Abdullah bin Amr’ın tarihsel gerçeklerden uzaklaşmış ve halkın hayal gücüyle zenginleştirilmiş kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır. Eser Türklerin Anadolu’daki yiğitliklerini, İslamiyetuğruna Bizanslılarla yaptıkları savaş ları anlatır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • Battal Gazi
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • İskendername
 • Ferhat ile Şirin
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi halk edebiyatı geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmamıştır?

 • Tahir ile Zühre
 • Ferhat ile Şirin
 • Arzu ile Kamber
 • Leyla ve Mecnun
Soru 10

I. Eserdeki metinler hikâye-destan özellikleri gösterir.
II. Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
III. Aruz ölçüsüyle yazılmış uzun, manzum bir eserdir.
IV. Müslüman Oğuzların iç ve dış mücadeleleri anlatılmıştır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Dede Korkut Hikâyeleri için söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Danişmentname ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Aruz ölçüsü ile oluşturulmuştur.
 • Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • 19. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Melik Gazi Ahmet’in kahramanlıkları anlatılmıştır.
Soru 12

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Risaletü’n Nushiyye –Yunus Emre
 • Hayrabat – Nabi
 • Hüsn ü Aşk – Fuzuli
 • Edirne Şehrengizi – Keçecizade İzzet Molla
Soru 13

Birçok dile çevrilen “Mesnevi” adlı eserinde ayetler, hadisler, şiirler, kısa öyküler ile Allah’a ulaşmanın yollarını anlatır. Ona göre insan, Allah’a kendini derin bir aşka bırakarak ulaşabilir. Bütün insanlığı kucaklayan mutasavvıf; birliği, iyiliği ve hoşgörüyü öğütler.
Bu parçanında sözü edilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Şeyh Galip
 • Hacı Bayram
 • Süleyman Çelebi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • 17. yüzyılda Nef’i yazdığı kasideleriyle öne çıkmıştır.
 • Şeyhülislam Yahya yalın bir dilin egemen olduğu gazeller yazmıştır.
 • Nedim, şiirlerinde dönemin yaşantısını büyük bir başarıyla yansıtmıştır.
 • Şeyh Galip, sade bir dille din dışı konuları ele almıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kaside türünün özellikleri arasında sayılamaz?

 • Beyit sayısı 33-99 arasında değişir.
 • aa, ba, ca… şeklinde kafiyelenir.
 • Övgü ve yergi konuları da ele alınır.
 • Didaktik yönleri ağır basan şiirlerdir.
Soru 16

Baki, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü bir kasideyle dile getirmiştir.
Bu kasidenin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Methiye
 • Münacaat
 • Mersiye
 • Hicviye
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

 • Uzun süre sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
 • Nazım birimi olarak dörtlük kullanılır.
 • Eserler ağır ve süslü bir dille söylenmiştir.
 • Manzum eserler hece ölçüsü ile oluşturulmuştur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi cinaslı mâniye örnektir?

 • Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Bana zencir kâr etmez Zülfün bağladı beni
 • Yaradan, Tabip bilir yaradan Derdimi kimse bilmez Ancak bilir Yaradan
 • Atım vardır rahtım yok Sana göre tahtım yok Gerdana sinek konmuş Sinek kadar bahtım yok
 • Bu bağlar ulu dağlar Eteği sulu dağlar Herkes yâr ile gezer Yüreğim kara bağlar
Soru 19

Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji gibi alanlarda eserlerinin bir kısmını Arapça bir kısmını Türkçe yazmıştır. Fransızca, Latince veİtalyanca bilen yazar, bilim dünyası na ışık tutan birçok eser yazmıştır. Cihânnüma, Fezleke, Keşfu’z-Zünun bunlardan bazılarıdır.
Bu parçanında sözü edilen yazar aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • Kâtip Çelebi
 • Süleyman Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Ali Şir Nevai
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir?

 • Karagöz
 • Meddah
 • Komedi
 • Orta oyunu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCAABADBCCADDCCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler