Türk Edebiyatı 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sosyal ve siyasi yapı ile etkileşim hâlindedir.
 • Toplumların yönlendirilmesinde etkili rol oynar.
 • Birçok bilim dalı ile yakın ilişki içerisindedir.
 • Gerçeği ele alan bir bilim dalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın hazırlanma amaçlarından biri değildir?

 • Batı’nın bilim ve teknolojisinden yararlanmanın yolunu açmak
 • Devlet adamlarının gelişmelere ayak uydurmalarını sağlamak
 • Geri kalmışlığı ortadan kaldırmak
 • Yönetim şeklini değiştirmek
Soru 3

Yeni açılan okullar, sayıları artan gazeteler; Avrupa’dan gelen fikirler yenilik hareketlerine daha bir canlılık kazandırmış ve güç katmıştır. Netice itibariyle bu yenilikler zamanın akışı içinde idari ve siyasi sahadan fikir ve sanat hayatına, güzel sanatların çeşitli dallarına sirayet etmiştir. Batı mimarisi, resim, heykel ve musikisi yavaş yavaş Türk dünyasında yeretmeye başlıyordu.------
Bu parçanında boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Bütün bu gelişmelerin edebiyatı etkilememesi imkânsızdı.
 • Edebiyat toplumdaki her türlü de ğişime yön veren bir uğraştır.
 • Güzel sanat dallarından biri olan edebiyat da bu değişimden etkilenmiştir.
 • Sosyal alandaki bu farklılaşma kaçınılmaz olarak edebiyatta da kendini gösterir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerindendir?

 • Bireysel konular tercih edilmiştir.
 • Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • “Toplum için sanat” anlayışı benimsenmiştir.
 • Modern tiyatro türünün ilk örneği verilmiştir.
Soru 5

Manalar, kafiyelerle yek ahenk olmalı.Kafiye hatrı için mananın tabii akı şına halel getirecek anlatım şekillerine iltifat edilmemeli, daima sözlerin manalarına bağlı kalınmalıdır.
Böyle düşünen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

 • Şiirde ahenk her şeyden daha önemlidir.
 • Şiiri şiir yapan şey farklı söyleyiş biçimidir.
 • Şiirde ahenk, anlamı güçlendiren bir unsur olmalıdır.
 • Şiirde önemli olan kulağa hoş gelecek bir ahenk oluşturmaktır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin şiir türündeki eserlerinden biridir?

 • Lügat-ı Naci
 • Şerare
 • Zemzeme
 • Isalahat-ı Edebiyye
Soru 7

Eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet gibi kavramları ele alan sanatçı şiir, roman, tiyatro, tarih ve eleştiri türlerinde ürünler ortaya koymuştur. Halkın bilinçlenip gelişmesi için sanatı bir araç olarak görmüş, yazdığı şiirlerden dolayı “vatan şairi” olarak tanınmıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 8

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Tahrib-i Harabat – Namık Kemal
 • Zafername – Ziya Paşa
 • İçli Kız – Abdülhak Hamit Tarhan
 • Sergüzeşt – Şemsettin Sami
Soru 9

Sanatçı tiyatro türüne farklı bir yaklaşım getirmiştir. Bazı tiyatrolarını düzyazı şeklinde yazmış, bazılarını ise şiir şeklinde yazmıştır. Tiyatro konularını Türk, Asur, Arap, Yunan ve Osmanlı tarihinden almıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Şinasi
 • Şemsettin Sami
 • Ziya Paşa
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 10

Aşağıdaki eserlerin hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Macera-yı Aşk
 • Zavallı Çocuk
 • Küçük Şeyler
 • Afife Anjelik
Soru 11

“Sergüzeşt” eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Romantizmden realizme geçiş özellikleri görülür.
 • Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmıştır.
 • Dönemin toplumsal bir meselesini ele almıştır.
 • Tiyatro türünde kaleme alınmış bir eserdir.
Soru 12

Aşağıdaki eserlerin hangisinde yanlış Batılılaşma konusu ele alınmamıştır?

 • Araba Sevdası
 • Cezmi
 • Şıpsevdi
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi
Soru 13

Şiirde önce divan edebiyatı, sonra da Batı edebiyatı yolunda eserler yazdı. Toplumsal konulara hiç değinmeyen yazar şiirlerinde doğa güzellikleri, aşk gibi günlük hayatta karşılaştığı her tür olayı ele aldı. Hece ölçüsüyle birkaç şiir denemesi bulunan sanatçı genellikle aruz ölçüsünü kullanmış, şiirlerini “Zemzeme” adlı kitapta toplamıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Muallim Naci
 • Namık Kemal
 • Abdülhak Hamit Tarhan
REKLAM
Soru 14

I. Sabr ü Sebat
II. Müntehabat-ı Eşar
III. Şık
IV. Zavallı Çocuk
Numaralanmış eserlerden hangilerinin türü aynıdır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilkler arasında sayılamaz?

 • İlk tiyatro eserinin yazılması
 • İlk realist romanın yazılması
 • Mensur şiir türünün ilk örneklerinin verilmesi
 • Batı edebiyatından ilk kez şiir çevirilerinin yapılması
Soru 16

Tanzimat sanatçıları zulme ve haksızlıklara karşı çıkmış; eserlerinde ___________, ___________, ___________ gibi konuları işlemişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Hürriyet
 • Vatan
 • Kanun
 • Doğa
Soru 17

Aşağıdaki gazetelerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde çıkarılmıştır?

 • Tercüman-ı Hakikat
 • Hakimiyet-i Milliye
 • sırat-ı müstakim
 • Yeni Gün
Soru 18

Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 • Aruz ölçüsü terk edilmiştir.
 • Şiirin konusu genişletilmiştir.
 • Batı’dan şiir çevirileri yapılmıştır.
 • Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir.
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermiştir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Ziya Paşa
 • Şemsettin Sami
 • İbrahim Şinasi
Soru 20

• İlk çeviri roman
• İlk makale
• İlk edebî roman
Aşağıdaki eserlerden hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir?

 • Şair Evlenmesi
 • Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İntibah
 • Telemak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBACBBDDCDBABCDAACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler