GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 6 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinde dil ve ölçüyle başlayan ___________, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin gibi yazarlarla geliştirilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • B) Millî Edebiyat
 • C) Servetifünun
 • D) Fecriâti
SORU 2

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Bu dörtlüğün şekil ve içerik bakımından incelendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinde yazıldığı söylenir?

 • A) Divan edebiyatı
 • B) Fecriati Edebiyatı
 • C) Servetifünun Edebiyatı
 • D) Millî Edebiyat
SORU 3

“Edebiyatıcedide” olarak da bilinen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Servetifünun Edebiyatı
 • B) Divan edebiyatı
 • C) Fecriati Edebiyatı
 • D) Millî Edebiyat
SORU 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisifikirleriyle Servetifünun edebiyatı nın oluşmasını sağlamıştır?

 • A) Namık Kemal
 • B) İbrahim Şinasi
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem
 • D) Muallim Naci
SORU 5

Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir
Berg-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter
Dök ey semâ-revân-ı tabiat gunûdedir
Hâk-i siyâhın üstüne sâfi şükûfeler

Bu dizeler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 • A) Servetifünun Dönemi zihniyetini yansıtmaktadır.
 • B) Kafiye ve redife yer verilmiştir.
 • C) Oldukça sanatlı ve ağır bir dil kullanılmıştır.
 • D) Toplumsal fayda amacı güdülmektedir.
SORU 6

• Servet-i Fünun dergisi “Şiirimiz” adlı makalenin yayımlanmasıyla kapatılmıştır.
• Edebiyatımızdaki ilk bildiri Millî Edebiyat Dönemi’nde yayımlanmıştır.
• Fecriati sanatçıları “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” anlayışını savunmuştur.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Y – D – Y
 • B) Y – Y – D
 • C) D – D – Y
 • D) D – Y – Y
SORU 7

“Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazandı. Şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülür. Az da olsa Âti ve Servet-i Fünun dergilerinde tiyatro eleştirileri de yazmıştır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tahsin Nahit
 • B) Şahabettin Süleyman
 • C) Mehmet Rauf
 • D) Faik Ali
SORU 8

Edebiyatımızda mensur şiirin ilk ba şarılı örneklerini ___________ vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • B) İbrahim Şinasi
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem
 • D) Halit Ziya Uşaklıgil
SORU 9

Aşağıdaki romanlardan hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait değildir?

 • A) Nur Baba
 • B) Sinekli Bakkal
 • C) Kiralık Konak
 • D) Sodom ve Gomore
SORU 10

I. Tüm şiirlerini “Eğil Dağlar” adlı eserinde toplamıştır.
II. “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
III. Manzum hikâyelerinde insanların yaşamını gerçekçi bir şekilde anlatmıştır.
IV. Romanlarıyla Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemi işlemiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “Mehmet Akif Ersoy” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 11

19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur. Deneysel bilimlerin gelişmesiyle ortaya çıkan bu akım insanın bütün oluş çizgilerini nedenleriyle görmek, göstermek isteyen; olanı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir akımdır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Klasisizm
 • B) Natüralizm
 • C) Realizm
 • D) Sembolizm
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımına hizmet eden dergilerden biri değildir?

 • A) Türk Derneği
 • B) Türk Yurdu
 • C) Genç Kalemler
 • D) Aydede
SORU 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır?

 • A) Ahmet Haşim
 • B) Fuat Köprülü
 • C) Ömer Seyfettin
 • D) Ressam – boya
SORU 14

I. Türkçülük akımını düzenleyip bir sisteme bağladı.
II. Ulusal ölçümüzün aruz olduğunu savundu.
III. Şiirlerinde sanat ve estetiği ön plana çıkardı.
IV. Konuşma ve yazı dilinin bir olması gerektiğini söyledi.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Ziya Gökalp için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) III ve IV.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi genel özelliklerinden değildir?

 • A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • B) Halkın sorunları dile getirilmiştir.
 • C) Dilde sadeleşme esas alınmıştır.
 • D) Halk edebiyatı nazım biçimleri tercih edilmiştir.
SORU 16

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Halide Edip Adıvar – Dudaktan Kalbe
 • B) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
 • C) Yahya Kemal Beyatlı – Aziz İstanbul
 • D) Faruk Nafiz Çamlıbel – Şarkın Sultanları
SORU 17

Öz şiir anlayışının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ___________ ve ___________.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) Ziya Gökalp – Nazım Hikmet’tir
 • B) Ahmet Haşim – Yahya Kemal Beyatlı’dır
 • C) Mehmet Akif Ersoy – Mehmet Emin Yurdakul’dur
 • D) Cenap Şahabettin – Tevfik Fikret’tir
SORU 18

• Dönemin siyasal baskısı nedeniyle tiyatro türü pek gelişmemiştir.
• Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılıp Fransız edebiyatından alınan sone, terza rima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
• “Kulağa göre kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî dö nemlerin hangisine aittir?

 • A) Millî Edebiyat
 • B) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • C) Tanzimat edebiyatı
 • D) Servetifünun Edebiyatı
SORU 19

Süreyya Bey’le Suad Hanım beş yıldan beri evlidir. Bakırköy’deki evlerinde sakin bir yaşam sürerler. Ancak Süreyya her yaz “bu taş ocakları” diye nitelendirdiği evden sıkılır. Suad da kocası Süreyya’nın mutlu olması için Boğaziçi’nde küçük bir ev kiralar ve buraya taşınırlar. Her ikisi de çok mutludur. Süreyya’nın yakın arkadaşı Necip de sık sık gelip yanlarında kalmaktadır.
Bu parçanında kısa özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kiralık Konak
 • B) Aşk-ı Memnu
 • C) Eylül
 • D) Mai ve Siyah
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi nazmın nesre yaklaştırılmasında başarılı olmuş sanatçılardan biridir?

 • A) Yahya Kemal Beyatlı
 • B) Necip Fazıl Kısakürek
 • C) Mehmet Emin Yurdakul
 • D) Tevfik Fikret
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACDBADBBCDBCAABDCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?