GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 7 – Test 112017-2. Dönem

SORU 1

Edebiyatımızda anı türündeki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Seyahatname
 • B) Paris Sefaretnamesi
 • C) Şikâyetname
 • D) Babürname
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde gezi yazılarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • A) Gezi yazılarında anlatılanlar hayal ürünü de olabilir.
 • B) Anlatımda hikâye planına uygunluk gözetilir.
 • C) Gezilen yerler yüzeysel değil, özüne inilerek yazılmalıdır.
 • D) Yalın bir dil, renkli ve sürükleyici bir anlatım kullanılmalıdır.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazdığı fıkralarla dikkati çeken yazarlardan biridir?

 • A) Eflatun Cem Güney
 • B) Orhan Veli Kanık
 • C) Burhan Felek
 • D) Cenap Şahabettin
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in tiyatrolarından biri değildir?

 • A) Keşanlı Ali Destanı
 • B) Fazilet Eczanesi
 • C) Paydos
 • D) Ay Işığında Şamata
SORU 5

Çalıkuşu romanı ile ünlenen ___________ eserlerinde Anadolu kasaba ve şehirlerini fon olarak almış, insanları sorunlarıyla işlemiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • B) Reşat Nuri Güntekin
 • C) Halide Edip Adıvar
 • D) Refik Halit Karay
SORU 6

I. Kesin sonuçlara ulaşma amacı vardır.
II. Konu sınırlaması yoktur.
III. İçten bir anlatıma sahiptir.
IV. Belirli bir plana göre oluşur.
Numaralanmış özelliklerden hangileri denemeye ait değildir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 7

• Sait Faik Abasıyanık, “Halikarnas Balıkçısı” takma adıyla hikâye ve romanlar yazmıştır.
• Tarık Buğra eserlerinde insanı kendi bireyselliği içinde ele alır.
• Haldun Taner’in hikâye ve oyunlarında ironi ve sanat endişesi göze çarpar.
Bu cümlelerde verilen bilgiler doğru - yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – Y – D
 • B) D – D – Y
 • C) D – Y – Y
 • D) Y – D – D
SORU 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun en önemli şairidir?

 • A) Ziya Osman Saba
 • B) Ahmet Hamdi Tanpınar
 • C) Vasfi Mahir Kocatürk
 • D) Necip Fazıl Kısakürek
SORU 9

Dil ve şekil özellikleri bakımından incelendiğinde aşağıdaki dizelerin hangisinin Cumhuriyet Dönemi’nde yazıldığı söylenir?

 • A) Ne dem ki bezmde ol şuh-ı işveger bulunur Hayalhane-i uşşakta neler bulunur
 • B) Beni bende demen, ben bende değilem Bir ben var bende benden içerü
 • C) Saba eyler kudüm-i nev-bahrı kuhtan tebşir Eder tıfl-i muhabbet asiyab-ı alemi tedvir
 • D) İnsan dallarla, bulutlarla bir, Aynı mavilikten geçmiştir İnsan nasıl ölebilir Yaşamak bu kadar güzelken
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

 • A) Faruk Nafiz Çamlıbel
 • B) Yusuf Ziya Ortaç
 • C) Orhan Seyfi Orhon
 • D) Yahya Kemal Beyatlı
SORU 11

Aşağıdaki eserlerin hangisinin türü farklıdır?

 • A) Kahvede Şenlik Var
 • B) Atçalı Kel Mehmet
 • C) Sokrates’in Savunması
 • D) Abdullah Efendi’nin Rüyaları
SORU 12

Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı gazete ve dergi yazılarına ___________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Fıkra
 • B) Deneme
 • C) Makale
 • D) Sohbet
SORU 13

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü gezi yazısı değildir?

 • A) Deniz Aşırı
 • B) Tiryaki Sözleri
 • C) Anadolu Notları
 • D) Akdeniz’de Bir Yaz Gezintisi
SORU 14

İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi’nin 1860’ta çıkardıkları ___________ adlı gazetede ilk makale Şinasi tarafından yazılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşa ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Tercüman-ı Ahval
 • B) Takvim-i Vakayi
 • C) Tasvir-i Efkar
 • D) Tercüman-ı Hakikat
SORU 15

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tiyatro türünün en başarılı isimlerindendir.Eserlerinde yöneticilerin açgözlülü ğünü eleştirmiştir. Eserleri: İstanbul Efendisi, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi.
Bu parçanında kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
 • B) Muhsin Ertuğrul
 • C) Musahipzade Celâl
 • D) Haldun Taner
SORU 16

• Türk şiirinde gerçek yeniliği başlatan isim oldu.
• Şiirden ölçü, uyak gibi bağları atarak şiire özgürlük kazandırdı.
Bu özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • A) Necip Fazıl Kısakürek’e
 • B) Ahmet Muhip Dıranas’a
 • C) Ahmet Hamdi Tanpınar’a
 • D) Nazım Hikmet’e
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şairlerinden biridir?

 • A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • B) Ece Ayhan
 • C) Attila İlhan
 • D) Asaf Halet Çelebi
SORU 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde mizah ögesini ön plana çıkarmıştır?

 • A) Peyami Safa
 • B) Tarık Buğra
 • C) Aziz Nesin
 • D) Yaşar Kemal
SORU 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır?

 • A) Yaşar Kemal
 • B) Selim İleri
 • C) Murathan Mungan
 • D) Orhan Pamuk
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü anıdır?

 • A) Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
 • B) Bizim Akdeniz
 • C) Balıkesir Muhasebecisi
 • D) Karalama Defteri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACCBBDADDDCBACDBCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?