Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise yeni seçileceklerle birlikte Mebusan Meclisi’nden Ankara’ya gelebilen milletvekillerinin de katılabileceğini belirtmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Millet iradesine saygılı olduğu
II. Birlik ve beraberliğe önem verdiği
III. Meclisin yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına almadıkları gibi savaşta tarafsız kalmasını istemişlerdir. Hatta Osmanlı Devleti’ni olayların dışında kalması için her türlü planlamaları yapmışlardır.
Buna göre İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı nasıl bir politika izlemişlerdir?

 • Osmanlı Devleti’ni yalnızlaştırmaya çalışmışlardır.
 • Osmanlı Devleti’ne askeri yardımları kesmişlerdir.
 • Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmek istemişlerdir.
 • Halifeliğin gücünden faydalanmaya çalışmışlardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden birisidir?

 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Taşnak-Sütyun Cemiyeti
Soru 4

Rusya’nın, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirme politikası aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Turancılık
 • Panslavizm
 • Batıcılık
Soru 5

I. Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna yenilmeleri üzerine yardım alamayan Rusya’da Çarlık rejiminin yıkılmasına ve I. Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çanakkale
 • Filistin
 • Süveyş
 • Kafkas
REKLAM
Soru 6

• Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemeyi amaçlamışlardır.
• İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti İzmir ve çevresinin Yunanistan’a katılmasını engel olmak amacıyla kurulmuştur.
Buna göre bu cemiyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İstanbul Hükûmeti tarafından desteklendikleri
 • Bölgesel hareket ettikleri
 • Bağımsızlık bilinciyle hareket ettikleri
 • Azınlıkların faaliyetlerini engellemeye çalıştıkları
Soru 7

TBMM 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında Sevr Antlaşması’nı imzalayanları vatan haini olarak ilan etmiştir.
TBMM’nin bu kararı almasında Sevr Antlaşması’nın hangi özelliği etkili olmuştur?

 • Maddelerin açık ve net olmaması
 • Meclis tarafından onaylanmamış olması
 • Bağımsızlığımıza ve milli varlığı mıza aykırı olması
 • Azınlıkların haklarını gözetmiş olması
Soru 8

Mustafa Kemal, Aralık 1911’de Trablusgarp’a gönüllü olarak gitti ve İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etti.
Bu durum Mustafa Kemal’in;
I. Liderlik
II. Vatanseverlik
III. Açık sözlülüğü
kişisel özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulamaya konmasıyla Türk milleti işgallere karşı direnişe geçmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin işgallere karşı direnişe geçmesinde etkili olmamıştır?

 • Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
 • Osmanlı Devleti’nin duruma sessiz kalması
 • Ülkenin farklı bölgelerinde işgallerin olması
 • Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Soru 10

Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bölgesel kurtuluşu sağlamak
 • Osmanlı Devleti’nin desteğini sağlamak
 • Milli mücadeleyi tek bir merkezden yönetmek
 • Saltanatı kaldırmak
Soru 11

Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı özelliği taşıyan Gümrü Antlaşması’nı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Ermenistan
 • Rusya
 • Fransa
 • İtalya
Soru 12

I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Bulgaristan
 • Romanya
 • Sırbistan
 • Yunanistan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşan konulardan birisi değildir?

 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Tam bağımsızlık
 • Irak sınırı ve Musul sorunu
 • Uluslararası alanda hukuki eşitlik
REKLAM
Soru 14

Lozan Konferansı’na İtilaf Devletleri’nin hem İstanbul Hükûmeti’nin hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni davet etmeleri aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasına zemin hazırlamıştır?

 • Saltanatın
 • Halifeliğin
 • Kapitülasyonların
 • Kuvayımilliyenin
Soru 15

Mudanya ve Lozan Konferansları’nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâzım Karabekir
 • Rauf Orbay
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • İsmet İnönü
Soru 16

Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

 • Tevhiditedrisat Kanunu çıkarıldı.
 • Tekalifimilliye Emirleri yayınlandı.
 • Hıyanetivataniye Kanunu çıkarıldı.
 • İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
Soru 17

Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiği için “Başkomutan Meydan Muharebesi” adını alan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sakarya
 • Dumlupınar
 • Kütahya-Eskişehir
 • Çanakkale
Soru 18

Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti başkanlığına seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Erzurum
 • Alaşehir
 • Balıkesir
 • Amasya
Soru 19

Misakı millî de yer alan; “Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır” maddesi ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Tam bağımsızlık
 • Milli Egemenlik
 • Milli kültür
 • Birlik ve beraberlik
Soru 20

Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sakarya
 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Kütahya-Eskişehir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCAACBDCABCADBBAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?