Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada izlediği ilkelerden biri değildir?

 • Bağımsızlığı her şeyin üstünde tutmak
 • Gerçekleşmeyecek emeller peşinde koşmamak
 • Dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak
 • Milletler arası ilişkilerde barışa önem vermek
Soru 2

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi tarımı geliştirmek için yapılmıştır?

 • Sanayi-i Nefise Mektebinin açılması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Kabotaj kanunun kabülü
 • Aşar vergisinin kaldırılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanının nedenlerinden biri değildir?

 • Devlet başkanlığı sorununu çözmek
 • Milli egemenliği gerçekleştirmek
 • Hükûmet bunalımını önlemek
 • Halifeliğin yetkilerini kullanmak
Soru 4

1929 yılında Amerika’da başlayan ve dünyaya yayılan büyük ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri Türkiye olmuştur.
Bu durum hangi ilkenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Laiklik
Soru 5

Sadabat Paktı içerisinde yer almayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran
 • Irak
 • Suriye
 • Afganistan
REKLAM
Soru 6

Ülkemizde kadınların mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında erkeklerle eşit hâle geldiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medeni kanun
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Takrir-i Sükûn Kanunu
 • Soyadı Kanunu
Soru 7

Aşağıdaki inkılaplardan hangisieğitim ve kültür alanı ile ilgili değildir?

 • Millet mekteplerinin açılması
 • Medreselerin kapatılması
 • Yeni Türk Harflerinin kabulü
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
Soru 8

Yeni Türk Devleti’nde milli dil ve tarih araştırmalarına ağırlık verilerek mili bilincin oluşturulmaya çalışılması Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?

 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
 • Devletçilik
Soru 9

Soyadı Kanunu’nun kabulü ile efendi, bey, paşa, hoca, molla, hafız, şeyh vb. toplumda ayrıcalık ifade eden lakap ve unvanların kullanılması yasaklandı.
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • Ekonomik bağımsızlık
 • Milli Egemenlik
 • Toplumsal eşitlik
 • Vatan sevgisinin geliştirilmesi
Soru 10

Bireylerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin güvence altına alınması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
Soru 11

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya _________ Devletler grubunu oluşturmuştur.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Mihver
 • Müttefik
 • İtilaf
 • İttifak
Soru 12

Atatürkçü düşüncede eğitilmiş ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güç unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

 • Askeri
 • Ekonomik
 • Siyasi
 • Sosyo-kültürel
Soru 13

İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin Ortadoğu ve Avrupa’da girmiş olduğu yayılmacı faaliyetlerine engel olmak için Batılı ülkelerin kurduğu askeri teşkilat aşağıdakilerin hangisidir?

 • Birleşmiş Milletler
 • NATO
 • Varşova Paktı
 • Avrupa Birliği
REKLAM
Soru 14

“Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?

 • Görüş ayrılıklarına son verilmesi gerektiğine
 • Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına
 • Farklı görüşlerin mecliste temsil edilebilmesine
 • Seçimlerde oy vermenin gereğine
Soru 15

Ülke içinde ekonomik karışıklığı önlemek, özellikle Avrupa ile ticari ilişkilerimizi uyumlu hale getirmek için aşağıdaki inkılaplardan hangisi yapılmıştır?

 • Kabotaj Kanunu çıkarıldı.
 • Kılık kıyafette değişiklik yapıldı.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.
 • Ölçü, saat ve takvimde değişiklik yapıldı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi dış politika olaylarından birisi değildir?

 • Kore Savaşı
 • Montrö Sözleşmesi
 • Sadabat Paktı
 • Musul sorunu
Soru 17

İkinci Dünya Savaşı’na girmesi ile savaşın seyrini değiştiren, Japonya’nın iki kentine attığı atom bombası ile teslim olmasını sağlayan ülke aşağıdakilerin hangisidir?

 • Rusya
 • ABD
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 18

Ülkemiz limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkının batılı devletlerden anılıp Türk vatandaşlarına verilmesi aşağıdakilerin hangisi ile gerçekleşmiştir?

 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Medeni kanun
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru 19

Türk kadını 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine katılma, 26 Ekim 1933’de muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde seçme seçilme hakkı, 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen kanunla da milletvekili seçme seçilme hakkını elde etmiştir.
Bu gelişmelerle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerin hangisidir?

 • Kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak
 • Seçme ve seçilmeyi zorunlu hale getirmek
 • Demokrasiyi tam anlamıyla ger çekleştirmek
 • Çok partili hayata geçmek
Soru 20

“Türk ulusu, yaşadığı çağın uygarlık düzeyinin gereklerini yerine getirmek zorundadır”
Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • İnkılapçılık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDACADBCAADBCDABBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?