Biyoloji 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilim insanları;
I. Ön yargıdan uzak ve tarafsız olmalıdır.
II. Çalışmaları için en uygun yöntemi belirleyebilmelidir.
III. Akılcı ve gerçekçi olmalıdır.
verilen özelliklerden hangilerini taşımalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlem örneğidir?

 • Bugün hava sıcaktır.
 • Sınıf duvarının boyu 6 metredir.
 • Ahmet’in kütlesi 45 kilogramdır.
 • Ocak ayında 1 metrekareye 15 kg yağış düşmüştür.
Soru 3

Bitkilerin büyümesine karbondioksitin etkisini araştıran bir öğrenci, hazırladığı bitkilere aynı miktarda gübre ve su vermekte fakat bitkileri değişik oranlarda karbondioksit içeren ortamlarda tutmaktadır.
Bu öğrencinin yaptığı deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su
 • Toprak
 • Karbondioksit
 • Bitkilerin büyüme oranı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin alt bilim dallarından biri olan moleküler biyoloji ve genetik çalışma alanının konularından birisidir?

 • Suç teşkil eden adli olayları aydınlatacak incelemeler yapmak.
 • İnsan vücudunda kullanılan hormon ve antibiyotiklerin üretilmesini sağlamak.
 • Sucul ortamlardaki canlıların sınıflandırmasını yapmak.
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması için çözümler üretmek.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sadece cansız varlıklarda görülen bir özelliktir?

 • Çoğalamazlar.
 • Kütleleri vardır.
 • Hacimleri vardır.
 • Belli şekil ve büyüklükleri vardır.
REKLAM
Soru 6

I. Doku
II. Organ
III. Hücre
IV. Molekül V. Organel
Yukarıda verilen yapı ve organizasyon birimlerinin küçükten büyüğe sıralanışı nasıl olmalıdır?

 • I – II – III – IV – V
 • IV – I – V – III – II
 • II – I – IV – V – III
 • IV – V – III – I – II
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir beslenme tipidir?

 • Herbivor
 • Omnivor
 • Karnivor
 • Ototrof
Soru 8

Su moleküllerinin birbirinden kopmadan bir arada kalmaları özelliğine kohezyon adı verilir.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelmesinde suyun bu özelliğinden yararlanılır?

 • Mineral maddelerin taşınması
 • Vücut ısısının düzenlenmesi
 • Sıcaklığın dengelenmesi ve korunması
 • Metabolizma artıklarının seyreltilmesi
Soru 9

• Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.
• Solunum gazlarına bağlanarak ta­ şınmasında etkili olur.
• Bitkilerde klorofil sentezinde etkilidir.
Verilen özellikleri taşıyan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fosfor (P)
 • Demir (Fe)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Magnezyum (Mg)
Soru 10

Enerji açığa çıkaran reaksiyonlar ekzergonik reaksiyonlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlara örnek gösterilebilir?

 • Sinirsel iletim
 • Kas kasılması
 • Oksijenli solunum
 • Biyosentez reaksiyonları
Soru 11

Selüloz molekülüyle ilgili;
I. Suda çözünmez.
II. Azotlu polisakkarittir.
III. Düz zincirli bir moleküldür.
IV. Bitkilerde hücre çeperinin yapısı­na katılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I, II ve IV.
 • I, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 12

I. Fosfat grubu içeren bir baş ve buna bağlı iki yağ asidinden meydana gelirler.
II. Suda fosfat grubu çözünürken, yağ asitleri çözünmez.
III. Fosfat grupları suyla temas edecek şekilde zarın iç ve dış yüzeyine dizilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri fosfolipitler ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

I. Bileşik enzimlerdeki protein kısma apoenzim denir.
II. Yardımcı kısım mineral ise kofaktör olarak isimlendirilir.
III. Yardımcı kısım protein kısma göre daha büyüktür.
Yukarıdakilerden hangileri bileşik enzimlerin özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Yukarıda bir amino asidin basit şekli verilmiştir.
Buna göre harflerle gösterilen kısımların doğru isimlendirilmesi nasıl olmalıdır?
a -- > b -- > c

 • Amin grubu -- > Radikal grup -- > Karboksil grubu
 • Radikal grup -- > Karboksil grubu -- > Amin grubu
 • Amin grubu -- > Karboksil grubu -- > Radikal grup
 • Karboksil grubu -- > Amin grubu -- > Radikal grup
Soru 15

Enzimlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Enzim miktarı arttıkça reaksiyon hızı artar.
 • Ortam sıcaklığının 0°C’ye düşmesi enzim yapısını bozar.
 • Enzimlerin çalıştığı en uygun sı­caklığa optimum sıcaklık denir.
 • Ortamdaki su miktarı % 15’in altı­na düşünce enzimler çalışamaz.
Soru 16

I. Genç bitki hücrelerinde koful çok sayıda fakat küçüktür.
II. Yaşlı bitki hücrelerinde merkezi kofula dönüşür.
III. Endoplazmik retikulum, golgi, hücre ve çekirdek zarından meydana gelebilirler.
Yukarıdakilerden hangileri kofulun özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Aşağıda verilenlerden hangisi RNA (Ribonükleik asit)’nın yapı ve özelliklerinden biri değildir?

 • Kendini eşleyebilir.
 • Tek zincirden oluşur.
 • Protein sentezinde görev alır.
 • Yapısında riboz şekeri bulunur.
Soru 18

Hücre içi sindirimde görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koful
 • Ribozom
 • Lizozom
 • Golgi aygıtı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili yanlış bir ifadedir?

 • Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar.
 • Por sayısı arttıkça difüzyon hızı artar.
 • İyonlar, nötr moleküllere göre daha hızlı difüzyona uğrarlar.
 • Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır.
Soru 20

I. Aktin proteininin üst üste sarmal şekilde dizilmesiyle oluşur.
II. Hücre içinde oluşup ayrışabilme özellikleri yoktur.
III. Hücre bölünmesi sırasında sitoplazma boğumlanmasını sağlarlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre iskeleti elemanı olan mikrofilamentler için doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADDABCCDBABDACCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?