Biyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Canlıların benzer özellik gösterenlerini gruplamak, elde edilenbilgiyi o grubun tamamı için ge çerli saymak zaman kaybını en aza indirir.
II. Sınıflandırma yöntemi ile türlere verilen Latince adlar tüm dünyada ortak olacağından bilim adamları arasında iletişim birliği sağlamaktadır.
III. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışılmasına gerek kalmamaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının faydaları olarak ifade edilebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Doğal sınıflandırmada canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kullanılmaz?

 • Hücre yapıları
 • Analog organları
 • Embriyonik gelişimleri
 • Biyokimyasal özellikleri
Soru 3

Bilimsel adlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • İlk ad cinsi ifade eder ve ilk harfi küçük yazılır.
 • İkinci isim tanımlayıcı ad olup, ilk harfi büyük yazılır.
 • Canlılar arası akrabalık derecesi tanımlayıcı isme bakılarak belirlenir.
 • Bilimsel isimlendirmede canlı isimleri italik (eğik yazı karakteri) harflerle yazılır.
Soru 4

Aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde çeşitliliğin en az olması beklenir?

 • Cins
 • Şube
 • Sınıf
 • Takım
Soru 5

I. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri bulunur.
II. Pilus adı verilen uzantılar bakterilerin çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarında görev alırlar.
III. Plazmitler bulundukları bakterilere antibiyotiklere veya kimyasal maddelere karşı direnç kazandırırlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

I. Metanojenik Arkeler (Metanojenler) zorunlu anaerobik organizmalardır.
II. Aşırı termofiller genellikle 60-80 °C sıcaklığa sahip ortamlarda yaşayabilirler.
III. Soğuk seven (Psikrofilik Arke) suyun donma noktasına yakın sıcaklık aralıklarında yaşamaya uyum sağlamışlardır.
Arkebakterilerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdaki alemlerden hangisindeki tüm canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Protistler
 • Hayvanlar
Soru 8

Birbirine benzer cinslerin bir araya gelerek oluşturdukları sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Tür
 • Aile
 • Sınıf
 • Şube
Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi protista aleminde yer alan bir grup değildir?

 • Silliler
 • Süngerler
 • Kökayaklılar
 • Cıvık mantarlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mantarlara ait bir özelliktir?

 • Depo karbonhidratları glikojendir.
 • Selüloz yapılı hücre çeperleri bulunur.
 • Kök, gövde ve yaprak gibi kısımları vardır.
 • Ototrof olan türleri vardır.
Soru 11

I. İletim demetleri vardır.
II. Gerçek kök, gövde ve yaprakları yoktur.
III. Üremelerinde, eşeyli ve eşeysiz üreme aşamaları bir döngü halinde birbirini takip eder.
Verilenlerden hangileri damarlı tohumsuz bitkilerin özelliklerindendir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Halkalı solucanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Kapalı dolaşım sistemine sahiptir.
 • Sindirim kanalı tek bir açıklığa sahiptir.
 • Vücutlarında baş bölgesi ayırt edilebilir.
 • Sinir sistemleri ve basit yapılı duyu organları vardır.
Soru 13

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde kalp dört odacıklı olup, vücut ısıları sabittir?

 • Kuşlar
 • Balıklar
 • Kurbağalar
 • Sürüngenler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubu içerisinde yer almaz?

 • Solucanlar
 • Amfiyoksüs
 • Yumuşakçalar
 • Eklem bacaklılar
Soru 15

I. Ağır metaller
II. Hayvansal organik atıklar
III. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler
Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

 • Grip
 • AIDS
 • Kuduz
 • Hemofili
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği kaynaklarından biri değildir?

 • İklim
 • Isınma
 • Sanayi
 • Motorlu taşıtlar
Soru 18

I. Gereksiz yere korna çalmamak
II. Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptırmak
III. Düğün ve sünnet merasimlerini çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta bireyleri rahatsız etmemek için kapalı veya ses yalıtımlı mekanlarda yapmak
Verilenlerden hangileri ses kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.
Buna göre;
I. Su
II. Buzul
III. Rüzgâr
etkenlerinden hangileri erozyona neden olur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir kaynak örneği değildir?

 • Toprak
 • Su
 • Antibiyotik
 • Orman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDACDAABACBABCDADDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?