Coğrafya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçlardandır?

 • Kalker
 • Granit
 • Andezit
 • Konglomera
Soru 2

Tortul ve püskürük kayaçların, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başka kayaçlara dönüşmesi sonucu oluşan kayaç türüne ne ad verilir?

 • Magmatik kayaçlar
 • Metamorfik kayaçlar
 • Sedimanter kayaçlar
 • Fiziksel tortul kayaçlar
Soru 3

Kıtaların hareketlerini açıklamak için birçok teori ileri sürülmüştür.
Bunlardan biri Kıtaların Kayması Teorisi’dir. Bu teoriye göre; Karalar ayrılmadan önce Pangea adı verilen tek kıtadan oluşuyordu. Bugünkü kıtalar büyük ölçüde Pangea’dan kopan parçaların birbirinden uzaklaşmasıyla oluşmuştur.
Bu teoriyi ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nikola Tesla
 • Albert Einstein
 • Alfred Wegener
 • Stephan Hawking
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deprem riski daha yüksektir?

 • İtalya
 • İngiltere
 • Rusya
 • Finlandiya
Soru 5

Yeryüzündeki sıcak su kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile paralellik gösterir?

 • Sıradağlar
 • Fay hatları
 • Verimli araziler
 • Sıcak iklim bölgeleri
REKLAM
Soru 6

Türkiye aşağıdaki levhaların hangisi üzerinde yer alır?

 • Pasifik Levhası
 • Nazka Levhası
 • Avrasya Levhası
 • Avustralya Levhası
Soru 7

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı (I) _________ , buna bağlı olarak tuzluluk oranı da (II) _________ .
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II

 • Azalır -- > Artar
 • Artar -- > Azalır
 • artar -- > artar
 • Azalır -- > Azalır
Soru 8

Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumu diğerinden farklı bir nedene bağlıdır?

 • Aral Gölü
 • Hazar Gölü
 • Baykal Gölü
 • Nemrut Gölü
Soru 9

I. Ganj
II. İndus
III. Kongo
IV. Amazon
Yukarıdaki akarsulardan hangileri düzensiz rejime sahiptir?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV.
 • I ve IV.
Soru 10

İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?

 • Humus
 • Akifer
 • Horizon
 • Fay hattı
Soru 11

Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?

 • Arazinin eğimi
 • Kayacın geçirimliliği
 • Kayacın gözeneklilik derecesi
 • Arazinin yükseltisi
Soru 12

Gülay : Dağ yamacı boyunca aynı karakterde toprak oluşur.
Zafer : Ana kayanın cinsi ve bileşimi toprağın yapısını etkiler.
Turgut : Eğimli yamaçlarda toprak örtüsü incedir.
Berna : Yağış miktarındaki farklılık değişik toprak türleri oluşmasında etkilidir.
Toprak oluşumuna etki eden faktörleri açıklayan öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?

 • Gülay
 • Turgut
 • Zafer
 • Berna
Soru 13

Eski göl tabanlarında killi ve kireç li depolar üzerinde oluşan topraklara ne ad verilir?

 • Morenler
 • Vertisoller
 • Regosoller
 • Rendzinalar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfussayımının amaçlarından biri değildir?

 • Nüfus artış hızını tespit etmek
 • Kır ve kent nüfusunu belirlemek
 • Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
 • Halkın yöresel alışkanlıklarını belirlemek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonuna ait bitki topluluğudur?

 • Maki
 • Çayır
 • Savan
 • Tundra
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez?

 • Okur-yazar oranı
 • Ortalama ömür süresi
 • Aritmetik nüfus yoğunluğu
 • Çalışanların sektörel dağılımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • İş gücünün artması
 • Dışa göçün artması
 • Konut ihtiyacının artması
 • Doğal kaynak kullanımının artması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biridir?

 • Eğitim
 • İş imkanları
 • Güvenlik
 • Deprem
Soru 19

Hammaddenin işlenerek kullanıma sunulduğu sanayi ile ilgili çalışmalar hangi ekonomik faaliyet grubuna girer?

 • Birincil
 • İkincil
 • Üçüncül
 • Dördüncül
Soru 20

Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak bölgelerde, şiddetli erozyon ve sel sularının etkisi ile oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Falez
 • Dev kazanı
 • Kırgıbayır
 • Birikinti konisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCABCDDABDABDACADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?