GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dış püskürük kayaçlardandır?

 • A) Kalker
 • B) Granit
 • C) Andezit
 • D) Konglomera
SORU 2

Tortul ve püskürük kayaçların, yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başka kayaçlara dönüşmesi sonucu oluşan kayaç türüne ne ad verilir?

 • A) Magmatik kayaçlar
 • B) Metamorfik kayaçlar
 • C) Sedimanter kayaçlar
 • D) Fiziksel tortul kayaçlar
SORU 3

Kıtaların hareketlerini açıklamak için birçok teori ileri sürülmüştür.
Bunlardan biri Kıtaların Kayması Teorisi’dir. Bu teoriye göre; Karalar ayrılmadan önce Pangea adı verilen tek kıtadan oluşuyordu. Bugünkü kıtalar büyük ölçüde Pangea’dan kopan parçaların birbirinden uzaklaşmasıyla oluşmuştur.
Bu teoriyi ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nikola Tesla
 • B) Albert Einstein
 • C) Alfred Wegener
 • D) Stephan Hawking
SORU 4

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deprem riski daha yüksektir?

 • A) İtalya
 • B) İngiltere
 • C) Rusya
 • D) Finlandiya
SORU 5

Yeryüzündeki sıcak su kaynakları aşağıdakilerden hangisi ile paralellik gösterir?

 • A) Sıradağlar
 • B) Fay hatları
 • C) Verimli araziler
 • D) Sıcak iklim bölgeleri
SORU 6

Türkiye aşağıdaki levhaların hangisi üzerinde yer alır?

 • A) Pasifik Levhası
 • B) Nazka Levhası
 • C) Avrasya Levhası
 • D) Avustralya Levhası
SORU 7

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyu sıcaklığı (I) _________ , buna bağlı olarak tuzluluk oranı da (II) _________ .
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II

 • A) Azalır -- > Artar
 • B) Artar -- > Azalır
 • C) artar -- > artar
 • D) Azalır -- > Azalır
SORU 8

Aşağıdaki göllerden hangisinin oluşumu diğerinden farklı bir nedene bağlıdır?

 • A) Aral Gölü
 • B) Hazar Gölü
 • C) Baykal Gölü
 • D) Nemrut Gölü
SORU 9

I. Ganj
II. İndus
III. Kongo
IV. Amazon
Yukarıdaki akarsulardan hangileri düzensiz rejime sahiptir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV.
 • D) I ve IV.
SORU 10

İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya ne ad verilir?

 • A) Humus
 • B) Akifer
 • C) Horizon
 • D) Fay hattı
SORU 11

Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarını aşağıdakilerden hangisi en az etkiler?

 • A) Arazinin eğimi
 • B) Kayacın geçirimliliği
 • C) Kayacın gözeneklilik derecesi
 • D) Arazinin yükseltisi
SORU 12

Gülay : Dağ yamacı boyunca aynı karakterde toprak oluşur.
Zafer : Ana kayanın cinsi ve bileşimi toprağın yapısını etkiler.
Turgut : Eğimli yamaçlarda toprak örtüsü incedir.
Berna : Yağış miktarındaki farklılık değişik toprak türleri oluşmasında etkilidir.
Toprak oluşumuna etki eden faktörleri açıklayan öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?

 • A) Gülay
 • B) Turgut
 • C) Zafer
 • D) Berna
SORU 13

Eski göl tabanlarında killi ve kireç li depolar üzerinde oluşan topraklara ne ad verilir?

 • A) Morenler
 • B) Vertisoller
 • C) Regosoller
 • D) Rendzinalar
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfussayımının amaçlarından biri değildir?

 • A) Nüfus artış hızını tespit etmek
 • B) Kır ve kent nüfusunu belirlemek
 • C) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
 • D) Halkın yöresel alışkanlıklarını belirlemek
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonuna ait bitki topluluğudur?

 • A) Maki
 • B) Çayır
 • C) Savan
 • D) Tundra
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez?

 • A) Okur-yazar oranı
 • B) Ortalama ömür süresi
 • C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
 • D) Çalışanların sektörel dağılımı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • A) İş gücünün artması
 • B) Dışa göçün artması
 • C) Konut ihtiyacının artması
 • D) Doğal kaynak kullanımının artması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biridir?

 • A) Eğitim
 • B) İş imkanları
 • C) Güvenlik
 • D) Deprem
SORU 19

Hammaddenin işlenerek kullanıma sunulduğu sanayi ile ilgili çalışmalar hangi ekonomik faaliyet grubuna girer?

 • A) Birincil
 • B) İkincil
 • C) Üçüncül
 • D) Dördüncül
SORU 20

Bitki örtüsünden yoksun yarı kurak bölgelerde, şiddetli erozyon ve sel sularının etkisi ile oluşan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Falez
 • B) Dev kazanı
 • C) Kırgıbayır
 • D) Birikinti konisi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCABCDDABDABDACADBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?