GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam biçimine ters düşer?

 • A) Farklı düşünce ve inanışlara hoş görü ile yaklaşılması
 • B) Kişilerin yönetime yalnızca seçimler yoluyla katılması
 • C) Başkalarının haklarına saygılı olma bilincinin yaygınlaşması
 • D) Her vatandaşın ilgi alanlarına uygun sivil toplum örgütlerine katılması
SORU 2

Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haktır?

 • A) Kişi dokunulmazlığı
 • B) Eğitim ve öğrenim
 • C) Çalışma ve sözleşme özgürlüğü
 • D) Kamu hizmetlerine girme
SORU 3

I. Vatandaşlık hakkı
II. Çalışma hakkı
III. Dilekçe hakkı
Yukarıdakilerden hangileri katılma haklarındandır?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 4

İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dokunulmaz ve vazgeçilmez haklardır.
 • B) Bazı durumlarda devredilebilir haklardır.
 • C) Irk, dil, din, milliyet ayrımı gözetilmeksizin sahip olunan haklardır.
 • D) İnsanların salt insan olmaktan dolayı sahip oldukları haklardır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

 • A) Kanun önünde eşitlik
 • B) İnanç ve ibadet özgürlüğü
 • C) Mahkemelerin bağımsızlığı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi devletin öncelikli varlık koşullarından değildir?

 • A) Halk
 • B) Ülke
 • C) Hukuk
 • D) Egemenlik
SORU 7

Seçmen olmanın yeteneğe, belli bir eğitim düzeyine ya da cinsiyetedayandırıldığı oy kullanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Genel oy
 • B) Kısıtlı oy
 • C) Gizli oy
 • D) Halk oylaması
SORU 8

İnsan haklarına aykırı davranış ve uygulamalara maruz kalan bireylerin, mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleridir.
Yukarıdaki ifade temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

 • A) Dilekçe
 • B) Yaşama
 • C) Sağlık
 • D) Eğitim
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sözleşme anlayışını ortaya koyan düşünürdür?

 • A) J. Locke
 • B) F. Bacon
 • C) T. Hobbes
 • D) Cesaret ve kararlılığı artırma
SORU 10

Adalet kavramını “dağıtıcı” ve “denkleştirici” olarak ayıran ve buna göre tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aristoteles
 • B) Grotius
 • C) Hobbes
 • D) Kant
SORU 11

I. Seçim
II. Eşitlik
III. Katılım
Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

24 maddeden oluşan ve diğer adı “Teşkilat-ı Esasi Kanunu” olan Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1982
 • B) 1961
 • C) 1921
 • D) 1924
SORU 13

Kişilerin ırk, cinsiyet, etnik köken, asalet, servet ayrımı gözetilmeksizin yasalar karşısında aynı muameleyi görmesidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • A) Özgürlük
 • B) Eşitlik
 • C) Hukuk
 • D) Hak
SORU 14

I. Nizam-ı Cedit
II. Sened-i İttifak
III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet dönemi öncesine ait belgelerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1698
 • B) 1789
 • C) 1919
 • D) 1948
SORU 16

Demokrasinin tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) İlk kezAntik Roma’da uygulanmıştır.
 • B) Orta Çağ’daki bütün devletler demokratiktir.
 • C) Rönesans döneminde demokrasi fikri gelişmiştir.
 • D) İlk uygulamalarında köleler de oy kullanmıştır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır?

 • A) Anayasa
 • B) Yönetmelik
 • C) Kanun
 • D) Tüzük
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerden değildir?

 • A) Geleneklerden kaynaklanan engeller
 • B) İnsan hakları konusunda alınan eğitimler
 • C) Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliği
 • D) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
SORU 19

I. Yerel seçimlerde oy kullanma
II. İmza kampanyalarına katılma
III. Yardım kuruluşlarına para bağışlama
Yukarıdakilerden hangileri demokratik katılıma örnektir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 20

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin denetim organıdır?

 • A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • B) İnsan Hakları Komitesi
 • C) Avrupa Konseyi
 • D) Avrupa Birliği
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBDCBADADCBDDCABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?