GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 6 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Röportaj aşağıdaki türlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

 • A) Makale
 • B) Söylev
 • C) Fıkra
 • D) Anı
SORU 2

― _________ ?
― Şiir bir hissin ifadesi demektir.
Bence gerçek şiir duygu olmalıdır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Şiir topluma yön veren bir tür müdür
 • B) Sizce şiir nedir, ne olmalıdır
 • C) Şiir dilinin özellikleri nelerdir
 • D) Şiirin diğer türlerden farkı nedir
SORU 3

Röportaj türünde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin kullanımı daha azdır?

 • A) Öğretici
 • B) Kanıtlayıcı
 • C) Emredici
 • D) Betimleyici
SORU 4

Aşağıdakilerin hangisinde röportaj ile mülakat türünün karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

 • A) Röportaj yazılı, mülakat sözlü bir anlatım türüdür.
 • B) Röportajlarda öznellik, mülakatlarda nesnellik hâkimdir.
 • C) Röportajlarda derinlemesine inceleme yapılırken mülakatlarda ayrıntıya girilmez.
 • D) Röportajlarda konu dışına çıkılabilirken mülakatlarda konuşulanların dışına çıkılmaz.
SORU 5

Hacı Bayram-ı Veli’yi konu alan bir röportaj, _________ röportaja örnektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) inanışı konu alan
 • B) Eşyayı konu alan
 • C) yeri konu alan
 • D) İnsanı konu alan
SORU 6

― Bunu siz yaşamasaydınız da aynı tepkiyi verirdiniz değil mi?
― Tabii canım, olacak şey mi? Düşünmeye başladım; hiçbir yerde “ engelliler ve yaşlılar” diye bir şey görmedim ben. Hiç! Bu ne demek?
― Engelli ve yaşlıların gezmesi herhâlde pek beklenmiyor Türkiye’de?
― Yaşlılar otursun evde yani! İnadım inat yaşayacağım. İnadım inat, işe devam!
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Deneme
 • B) Mülakat
 • C) Fıkra
 • D) Sohbet
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde düzenlenir.
 • B) Öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerinden yararlanılır.
 • C) Ses kayıtları, belge ve fotoğraflarla desteklenir.
 • D) Anlatımda nesnellik hâkimdir.
SORU 8

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hem röportaj hem de mülakat türünde eserler vermiştir?

 • A) Orhan Veli Kanık
 • B) Ahmet Haşim
 • C) Hikmet Feridun Es
 • D) Faruk Nafiz Çamlıbel
SORU 9

Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık; bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz...
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Konferans
 • B) Söylev
 • C) Açık oturum
 • D) Münazara
SORU 10

”Onuncu Yıl Nutku” aşağıdaki söylev türlerinden hangisiyle yazılmıştır?

 • A) Askeri
 • B) Hukuksal
 • C) akademik
 • D) Siyasi
SORU 11

İbadethanelerde dinî esasları açıklayan, bireysel ve toplumsal sorunları dinsel açıdan yorumlayan söylevlerdir. İslami toplumlarda bu tür söylevlere ________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Hutbe
 • B) Hitabet
 • C) Sohbet
 • D) Ayin
SORU 12

Aşağıdakilerin hangisinde söylev türü ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • A) Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.
 • B) Konuşma boyunca yüksek ses tonu kullanılmalıdır.
 • C) Dinleyicilerin kültür düzeyleri dikkate alınmalıdır.
 • D) Dinleyicinin ilgisini çekecek cümleler kullanılmalıdır.
SORU 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi söylev türünün özelliklerini taşı maktadır?

 • A) Göktürk Yazıtları
 • B) İstiklâl Marşı
 • C) Ankara
 • D) Köroğlu Destanı
SORU 14

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Namık Kemal-Tahrib-i Harâbât
 • B) Ziya Paşa – Harâbât
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem – Sergüzeşt
 • D) Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi mülakat yazarlarından biri değildir?

 • A) Mustafa Baysal
 • B) Sermat Sami Uysal
 • C) Ruşen Eşref Ünaydın
 • D) Attila İlhan
SORU 16

Antalya’yı konu alan bir röportaj, aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik gösterir?

 • A) Mülakat
 • B) Makale
 • C) Gezi yazısı
 • D) Söylev
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın önemli söylevcilerinden biridir?

 • A) Kemal Tahir
 • B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • C) Buket Uzuner
 • D) Orhan Pamuk
SORU 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Toplumların yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda ürettiği eserler, gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır.
 • B) Konuşma ve yazı dili birbirinden bağımsız gelişir.
 • C) Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri, kullandıkları araç-gereçler, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
 • D) Yazı dilinde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
SORU 19

________ yapan kişi, elde ettiği bilgilere kendi görüş ve düşüncelerini de katar. _________ ise yazar kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koymaz.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Röportaj – Mülakatta
 • B) Mülakat – Makalede
 • C) Röportaj – Sohbette
 • D) Mülakat – Denemede
SORU 20

Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi aşağıdaki türlerin hangisinde daha çok görülür?

 • A) röportaj
 • B) Deneme
 • C) Makale
 • D) Söylev
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCADBDCBDABACDCBBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?