Dil ve Anlatim 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?

 • Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 • Sanatlı ve süslü bir anlatım vardır.
 • Duygu ve hayaller aktarılır.
 • Etkisi okuyucunun kültür düzeyine göre değişiklik gösterir.
Soru 2

Dar bir koridora girdik, kapının önündeki uğultu iyice arttı. Artık okunan Kur’an’ın sözcüklerini seçebiliyorduk, duanın dışında ne ağlama sesi vardı ne de ayılıp bayılanların çığlıkları. Ev halkı, metanetle karşılamış olmalıydı Mukadder Kınacı’nın ölümünü.
Bu parçanında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

 • Mekân
 • Olay
 • Zaman
 • Kişi
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
Soru 4

Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl türüne örnek gösterilemez?

 • Kelile ve Dimne
 • Pançatantra
 • Divanü Lûgat’it Türk
 • Gülistan
Soru 5

Aşağıdaki parçalardan hangisi bir masalın serim bölümünden alınmıştır?

 • Komşular, balıkçının oğlunun hâllerinden şüpheye düşmüşler.
 • Bir varmış, bir yokmuş; evvel zamanların birinde, bir padişahın ülkesinde fukara bir balıkçı varmış.
 • Balıkçının oğlu elli gün sazınan, altmış gün davulbazınan öylesine gösterişli bir düğün yaptırmış ki konanlar göçmüş, yiyenler içmiş, maşallah diyen geçmiş.
 • “Bana üç cennet elması getirirsen esvaplarını veririm.” demiş. Huri kızı, elmaları getireceğine söz verdikten sonra esvaplarını giymiş, cennete varıp heybenin terkisini elma ile doldurmuş, bütün huri kızlarıyla vedalaşıp delikanlının yanına dönmüş.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Batı’da masalların kökenini ilk araştıran derlemecidir?

 • Wilhelm Grimm
 • La Fontaine
 • Andersen
 • Oscar Wilde
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Anlatımda nazım ve nesir bir arada bulunur.
 • Yöresel tabirlerin yer aldığı yalın bir dil kullanılır.
 • Anlatımında ilahi bakış açısı söz konusudur.
 • Okuyucuda acıma ve korku duyguları uyandırmak için yazılan metinlerdir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin temsilcilerinden biridir?

 • Memduh Şevket Esendal
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Namık Kemal
 • Buket Uzuner
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hikâye türünün ögelerinden değildir?

 • Olay
 • Yer
 • Serim
 • Zaman
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden biridir?

 • Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.
 • Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
 • Hikâyelerde merak ögesi ikinci plandadır.
 • Anlatımda sıkça rastlantılara yer verilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi benmerkezli hikâyenin özelliklerinden değildir?

 • Yazarın kişiliğiyle kahramanın kişiliği iç içe girmiştir.
 • Gerçeklikle hayaller bir arada verilir.
 • Hikâyeler genellikle ilahi bakış açısıyla yazılır.
 • Hikâyeler beklenmedik bir sonla bitirilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılı anlamda ilk öykü örneğidir?

 • Küçük Şeyler
 • Kerem ile Aslı
 • Kıssadan Hisse
 • Yaz Yağmuru
Soru 13

Gazete kupürleri, radyo haberleri, reklamlar ve farklı metinlerin bir araya getirilmesinden oluşan bir tekniktir.
Bu cümlede tanımı verilen çağdaşBatı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilinç akımı
 • Leitmotiv
 • Görece zaman anlayışı
 • Montaj
REKLAM
Soru 14

Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süslülüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlığı işleyen romanlardır. Victor Hugo’nun Sefiller’i, Namık Kemal’in İntibah’ı bu türde roman örnekleridir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasik
 • Romantik
 • Realist
 • Natüralist
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?

 • Araba Sevdası
 • İntibah
 • Yaban
 • Felatun Bey’le Rakım Efendi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tragedya ile komedinin ortak özelliklerinden biridir?

 • Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.
 • Kişiler çoklukla halktan insanlardır.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Erdeme ve ahlaka üstün değer verilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi manzume ile şiir arasındaki farklardan biri değildir?

 • Şiirler daha çok didaktik, manzumeler ise lirik metinlerdir.
 • Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
 • Şiirde çok anlamlılık ağır basarken manzumede sözcükler genelde gerçek anlamda kullanılır.
 • Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede yaşanmış veya yaşanabilecek olaylar işlenir.
Soru 18

I. Gazel
II. Koşma
III. Mesnevi
IV. İlahi
Numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri klasik Türk şiirine aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 19

Mor menevşe boynun eğmiş
Yapracığı suya değmiş

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşhis (kişileştirme)
 • Tariz (iğneleme)
 • İntak (konuşturma)
 • Teşbih (benzetme)
Soru 20

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.
Bekçileri gibiyiz, ebanced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Lirik
 • Pastoral
 • Didaktik
 • Dramatik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDCBADBCACADBCCABAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler