GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 8 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Konferansta dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılır?

 • A) Dil ötesi
 • B) Göndergesel
 • C) Sanatsal
 • D) Alıcıyı harekete geçirme
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

 • A) Yarışma havası içinde gerçekleştirilir.
 • B) Konuya hâkim bir başkan tarafından yönetilir.
 • C) Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
 • D) Ortaya atılan düşüncelerin, verilen örneklerin bilimsel geçerliliği olmalıdır.
SORU 3

Sempozyumda yeni bilgiler ile önerilerin açıklandığı ve tartışıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Giriş
 • B) Deney
 • C) Sonuç
 • D) Bulgular
SORU 4

Türkiye’deki mühendislik sorunlarına iki açıdan bakmak mecburiyetindeyiz.
Bunlardan biri, ileri düzeyde teknoloji kullanan ve her zaman için dünyada teknoloji üreten kesimlerle yakın ilişki içerisinde olup sürekli teknoloji üreten ve teknoloji transfer eden kuruluşların bakış açısıdır.
Bu forum metninde kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) Kanıtlayıcı – Tartışmacı
 • B) Açıklayıcı – Öğretici
 • C) Betimleyici – Açıklayıcı
 • D) Öyküleyici – Öğretici
SORU 5

“Sanat toplum için midir yoksa sanat için midir?” sorusunu ele almaya en uygun tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Forum
 • B) Sempozyum
 • C) Münazara
 • D) Konferans
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 • A) Başlık
 • B) Dipnot
 • C) Özet
 • D) Asıl metin
SORU 7

Aşağıdakilerin hangisi bilimsel yazıların giriş bölümünde dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?

 • A) Çalışmanın gerekliliği ortaya konmalıdır.
 • B) Araştırmada ana bulgular dile getirilmeli ve sonuçları belirtilmelidir.
 • C) Yazar neyi, niçin ve nasıl kullandı­ ğını okuyucuya açıklamalıdır.
 • D) Ele alınan konunun daha önceki yayınlarda nasıl ele alındığı anlatılmalıdır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında makale yazan gazetecilerden biri değildir?

 • A) Falih Rıfkı Atay
 • B) Hüseyin Cahit Yalçın
 • C) Ali Naci Karacan
 • D) İbrahim Şinasi
SORU 9

Bilimsel yazılar ve makalelerde dil aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılır?

 • A) Şiirsel (Sanatsal)
 • B) Kanalı kontrol
 • C) Göndergesel
 • D) Alıcıyı harekete geçirme
SORU 10

• Genellikle bilimsel, sanatsal ve ekonomik konularda verilir.
• Alanında uzman bir kişinin görüşlerini aktardığı türdür.
• Açıklayıcı, öğretici, kanıtlayıcı ve tartışmacı anlatım türleri kullanılır.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • A) münazaraya
 • B) foruma
 • C) Konferansa
 • D) sempozyuma
SORU 11

Radyo ve televizyonlarda çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar, açık oturum türünde yapılmaktadır. Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. Bu takdirde açık oturum ________ dönüşmektedir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) foruma
 • B) sempozyuma
 • C) Konferansa
 • D) münazaraya
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanı için söylenemez?

 • A) Sempozyumun sonunda forum yapılırsa sempozyum başkanı o toplantının da başkanı olur.
 • B) Konuyu açıklayarak konuşmacıları tanıtır, daha sonra konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir.
 • C) Sempozyumun sonunda konuş­ malardan çıkarılan sonuçlar, baş­ kan tarafından özetlenir.
 • D) Oturumun başarı ve etkinliğinden sorumludur.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir?

 • A) Düşünceleri ve kabulleri karşılaş­ tırmak.
 • B) Öğrencilerin karşı fikre saygı duymalarını sağlamak.
 • C) Öğrencilerin konuşma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak.
 • D) Dinleyicileri çeşitli konularda bilgilendirmek.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi münazara konusu olabilir?

 • A) Cep telefonlarının Türk toplumu üzerindeki etkileri nelerdir?
 • B) İkili eğitim neden zararlıdır?
 • C) Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?
 • D) Türk toplumunda okuma oranları neden düşüktür?
SORU 15

1940’ta Yüksek Öğretmen Okulunu bitiren Cahit Külebi, Antalya Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanır ve 1941’de evlenir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verilen Cahit Külebi 20 Haziran 1997’de vefat etmiştir.
Bu parçanın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
 • B) Nesnel anlatım söz konusudur.
 • C) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
 • D) Açıklayıcı ve öğretici anlatımdan yararlanılmıştır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak değerlendirilemez?

 • A) Konferans raporları
 • B) Tarama ve değerlendirme makaleleri
 • C) Toplantı özetleri
 • D) Roman özetleri
SORU 17

Bir kitabın veya derginin; kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye ________ adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) İndeks
 • B) Dipnot
 • C) Kaynakça
 • D) alıntı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden biridir?

 • A) Giriş
 • B) Dipnot
 • C) Düğüm
 • D) Sonuç
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi konferans veren kişinin dikkat etmesi gereken özelliklerden değildir?

 • A) Dinleyiciler sıkılabileceğinden bir saatten fazla konuşmamalıdır.
 • B) Dinleyicilerin kültür düzeylerini dikkate almalıdır.
 • C) Sözlü anlatım tekniklerine uymak zorunda değildir.
 • D) Argo ve kaba sözcükler kullanmaktan kaçınmalıdır.
SORU 20

Alınan kararların yayın hâline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Münazara
 • B) Açık oturum
 • C) Sempozyum
 • D) Konferans
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADBCBBDCCABDCCDABCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?