Din Kültürü 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. İslam’ın ana kaynağıdır.
II. Bütün sahabe tarafından ezberlenmiştir.
III. Hz. Peygamber zamanında yazı­ ya geçirilmiştir.
IV. Hz. Peygamber zamanında iki kapak arasında toplanmıştır.
Kur’an-ı Kerim’le ilgili bilgilerden doğru olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 2

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ahmet Hamdi Akseki
 • Hasan Basri Çantay
 • Muhammed Hamdi Yazır
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeniyle ilgili kavramlar arasında yer almaz?

 • Ayet
 • Sure
 • Tefsir
 • Cüz
Soru 4

Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde İslam dini hızla yayılmış, birçok millet Müslüman olmuştu. Farklı coğ­ rafyalarda yaşayan milletler İslam’ın ilkelerini öğrenmek ve uygulamak için Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç duymuştu. Kur’an-ı Kerim’in farklı okunması da ihtilaflara sebep olmuştu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesine
 • Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasına
 • Kur’an-ı Kerim’in mealinin yapılmasına
 • Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasında toplanmasına
Soru 5

Hz. Muhammed 632 yılında hac ibadetini yapmak üzere Mekke’ye gitti. Hac esnasında 8 Mart 632 Cuma günü Arafat’ta bir araya gelen yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı.
Bu konuşma İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Veda Haccı
 • Mekke vaazı
 • Veda Hutbesi
 • Son hitap
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?

 • Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
 • Şehir dışından bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
 • İki taraftan biri üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak.
 • Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlıkta iki taraftan birer hakem tayin edilecek.
Soru 7

Hz. Peygamber Mekke döneminde bütün engellemelere rağmen, Mekkelilere ve Mekke dışından gelenlere İslam’ı anlatmaya devam etti. Bu çerçevede 620 yılında Medine’den gelen bir grupla görüştü ve onları İslam’a davet etti. Onlar da bu daveti kabul edip Müslüman oldular. Daha sonraki yıl daha kalabalık bir grup Medine’den gelip aynı yerde yine Hz. Peygamber’e biat edip İslam’ı kabul etti.
Metinde geçen olay aşağıdakiyerlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Kâbe
 • Akabe
 • Dârü’l-Erkâm
 • Beni Saide gölgeliği
Soru 8

Sözlükte “bir işi güzel yapma, güzelleştirme, iyi ve güzel söz söyleme” gibi anlamlara gelir. Terim olarak, “Kur’an-ı Kerim’in harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.”
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tecvit
 • Mukabele
 • Hatim
 • Tertîl
Soru 9

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
Oku, Rabb’in sonsuz iyilik sahibidir. Kalemle (yazmayı) öğreten O’dur. İnsana bilmediğini öğreten O’dur.”
(Alak suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Hz. Peygamber’e son inen ayetlerdir.
 • Hz. Peygamber’e ilk inen ayetlerdir.
 • Hicretten sonra inen ilk ayetlerdir.
 • Tevhit inancıyla ilgili ayetlerdir.
Soru 10

Temiz su bulunmadığında veya suyun kullanılmasına engel bir sebep bulunduğunda temiz toprakla alınır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdest
 • Gusül
 • Teyemmüm
 • Tezkiye
Soru 11

“De ki: O Allah birdir. Allah samettir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
(İhlas suresi, 1-4. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Paganizm
 • Politeizm
 • Ateizm
 • Monoteizm
Soru 12

“... Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”
(Nahl suresi, 93. ayet)
“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığı­mızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı zannediyorsunuz?”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Evrenin bir düzen içinde yaratıldığı
 • İnsanın akıl ve irade sahibi olduğu
 • Dünya hayatının amaçsız olmadığı
 • Her türlü eylemin hesabının sorulacağı
Soru 13

Mekke’den Medine’ye hicret edenleri yurtlarına kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Müslümanlardır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhâcir
 • Ensâr
 • Muvahhidûn
 • Muslihûn
REKLAM
Soru 14

Hinduizm’deki üç tanrıdan Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edicidir. Şintoizm’de de Güneş, Ay, Fırtına, Deniz, Ateş ve Gıda tanrıları vardır.
Metinde anlatılan dinlerin aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisine sahip oldukları söylenir?

 • Politeizm
 • Monoteizm
 • Ateizm
 • Pragmatizm
Soru 15

Cuma ve bayram namazları öncesinde gusül abdesti almanın hükmü nedir?

 • Farz-ı Ayn
 • Farz-ı Kifaye
 • Vacib
 • Sünnet
Soru 16

Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e (sav.) vahiy yoluyla bildirilen ve sonsuza kadar değiş­meden devam edecek olan son ilahi mesajdır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

 • Hadis
 • Sünnet
 • Kur’an
 • Tebliğ
Soru 17

• Elleri dirseklere kadar yıkamak
• Yüzü yıkamak
• Başı meshetmek
• Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
Bunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır?

 • Namaz
 • Teyemmüm
 • Gusül
 • Abdest
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?

 • Sorumluluk bilinci kazandırır.
 • Toplumsal refaha katkıda bulunur.
 • Güzel ahlak sahibi olmasını sağlar.
 • İnsanın Allah’a olan sevgi ve saygısını artırır.
Soru 19

Sözlükte saygı, itaat, kulluk, tapınma, boyun eğme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, Yüce Yaratıcı ’ya olan sevgi, saygı ve inancı çeşitli davranışlarla ortaya koymaktır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlâk
 • Tezkiye
 • İbadet
 • Uhuvvet
Soru 20

“Ey iman edenler! Allah’a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin...”
(Nisa suresi, 136. ayet)
Bu ayet, Kur’an’ın ana konularından hangisi ile ilgilidir?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk
 • Muâmelât
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBCDBABCDABADCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?