GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kurala denir.
Bu cümle ile tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adet
 • B) Örf
 • C) Kültür
 • D) Değer
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özellikleri arasında yer almaz?

 • A) Bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren unsurlardır.
 • B) Toplum ya da fertler tarafından benimsenen birleştirici unsurlardır.
 • C) Birey ve toplumun maddi ihtiyaç­ larını karşılamak için getirilmiş yargılardır.
 • D) Toplumun manevi ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve fertlerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir.
SORU 3

Çocuğun dünyayı anlama çabası içerisinde çevresinden gördüğü etkiler önemlidir. Çünkü paylaşım, sevgi, saygı, adalet ve hoşgörü gibi birçok değer çocuklukta davranışlara yerleşerek zamanla karakter haline gelmektedir.
Bu metinde, aşağıdakilerden hangisinin değerlerin oluşumuna etkisi vurgulanmaktadır?

 • A) Din
 • B) Aile
 • C) Eğitim
 • D) Örf
SORU 4

Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara örf denir. Dolayısıyla örf insanların çoğunluğunun benimseyip alışkanlık haline getirdiği işlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi örfe örnek oluşturur?

 • A) Evliliklerde düğün yapmak
 • B) Kabirleri ziyaret etmek
 • C) Bayramlarda ziyaretleşmek
 • D) Erkek çocukları sünnet ettirmek
SORU 5

O, milletimizin varlığı, hürriyeti ve istiklali demektir. Onda bu yüce milletin imanı, destanlaşmış kahramanlığı, bağımsızlığı ve bağımsızlığının şanlı tarihi anlatılır.
Bu metinde milletimizi birleştiren hangi temel değerden bahsedilmektedir?

 • A) Bayrak Şiiri
 • B) Çanakkale Şiiri
 • C) İstiklâl Marşı
 • D) Kurtuluş Destanı
SORU 6

I. Din
II. Cinsiyet
III. Aile
IV. Sağlık
Bunlardan hangileri değerlerin oluşumu üzerinde doğrudan etkili değildir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 7

Hz. Peygamber veda hutbesinde kan davası, kölelik, faiz ve tefeciliği yasaklamış, kadınların haklarının korunmasını istemiştir. İnsanların can, mal, namus ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğunu bildirmiştir. Buradan hareketle İslam bilginleri dinin amacının “zarûrât-ı hamse” denilen beş temel ilkeyi korumak olduğunu ifade etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

 • A) Örf
 • B) Akıl
 • C) Din
 • D) Can
SORU 8

“Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Din duygusu fıtrîdir.
 • B) Din bireyi muhatap alır.
 • C) Dinin amacı güzel ahlaktır.
 • D) Din, birey ve toplum dengesini kurar.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında değerlendirilemez?

 • A) Dinde ruhbanlık anlayışının oluş­masını önlemek
 • B) Kişilerin din ve inanç hürriyetini güvence altına almak
 • C) Her vatandaşa eğitimden eşit öl­çüde yararlanma imkânı sunmak
 • D) Devletin din ve mezhepler karşı­sındaki tarafsızlığını sağlamak
SORU 10

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarının dinlerini öğrenme taleplerini karşılamak ve öğrenmelerine yardımcı olmak için çeşitli imkânlar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • A) İlahiyat fakültelerinin açılması
 • B) İmam-Hatip okullarının kurulması
 • C) Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
 • D) Din adamlarının özel bir statüye kavuşturulması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebepler arasında yer almaz?

 • A) Gök Tanrı inancı ile Tevhit inancı arasındaki benzerlik
 • B) İslam devletinin sağladığı ekonomik avantajlar
 • C) Sûfi geleneğe bağlı dervişlerin yaşayışları
 • D) İslam dininin hoşgörü ve sevgi anlayışı
SORU 12

Türklerde İslam anlayışının oluş­masında etkisi olan âlimlerdendir. Kûfe’de doğmuştur. Asıl adı Nûman b. Sâbit’tir. Birçok talebe yetiştirmiştir. En önemli eseri Fıkh-ı Ekber’dir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Hanife
 • B) Maturidi
 • C) İmam Şafii
 • D) Ebu Yusuf
SORU 13

“er-Risale” ve “el-Ümm” adlı eserler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Maturidi
 • B) Eş’arî
 • C) Ebu Hanife
 • D) Şafii
SORU 14

Türkistan’da “Hazreti Türkistan” olarak tanınan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahmet Yesevî
 • B) Ahmet Yükneki
 • C) Yusuf Has Hacib
 • D) Hacı Bektaş-ı Veli
SORU 15

13. yüzyılda Anadolu’da kurulmuş­tur. Prensipleri, temelde Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Dini, ahlaki kurallarla iktisâdi kuralları birleştiren ve sosyal yapıya kavuşturan bir teşkilattır.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hisbe
 • B) Debbağlık
 • C) Bâcıyan-ı Türk
 • D) Ahilik
SORU 16

Anadolu’da tasavvuf anlayışının yerleşmesinde etkili olan âlimlerdendir. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Dini eğitimini Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinden almıştır.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yunus Emre
 • B) Hacı Bektaş-ı Veli
 • C) Hacı Bayram-ı Veli
 • D) Mevlâna Celaleddin-i Rumi
SORU 17

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.
Bu dörtlük Türklerin İslam anlayı şının oluşmasında etkili olan hangi âlime aittir?

 • A) Ahî Evran
 • B) Ahmet Yesevî
 • C) Yunus Emre
 • D) Hacı Bektaş-ı Veli
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında önemli hizmetleri olan âlimlerdendir?

 • A) Uluğ Bey
 • B) Ali Kuşçu
 • C) Biruni
 • D) İbn-i Sina
SORU 19

Mevlana Farsça yazmış olduğu eserinde veciz şiirlerle, kısa ibretlik hikâyelerle insanların gönüllerine hitap etmiş ve İslam dinini sevdirmeye çalışmıştır.
Bu metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mesnevi
 • B) Makalat
 • C) Divan-ı Kebir
 • D) Risaletü’n-Nushiyye
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi ahiliğin temel prensiplerinden değildir?

 • A) Sözünde vefalı olacaksın!
 • B) Akrabalarını gözeteceksin!
 • C) İyi kalpli ve cömert olacaksın!
 • D) İftira ve gıybetten sakınacaksın!
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBACDABCDBADADBCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?