Din Kültürü 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kur’an hakkında en geniş açıklamaların ve ayrıntılı yorumların bulunabileceği kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mealler
 • Hadisler
 • Tercümeler
 • Tefsirler
Soru 2

Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hem insan hem peygamberdir.
 • Peygamberlerin sonuncusudur.
 • İnsanüstü bazı niteliklere sahiptir.
 • Kur’an-ı Kerim’i insanlara tebliğ etmiştir.
Soru 3

İnsanlar kendi akılları ile Allah’ın varlığını anlayabilirlerse de O’nun zatını kavrayamazlar. Allah’ın kendilerinden ne istediğini, O’na nasıl ibadet edeceklerini ve ölümden sonraki hayatı anlayamazlar. Bunun için yol göstericilere ihtiyaçları vardır.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

 • Peygamberlik niçin gereklidir?
 • Peygamberlerin özellikleri nelerdir?
 • Dinde aklı kullanmanın önemi nedir?
 • Dünya ve ahiret hayatının safhaları nelerdir?
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Allah ileiletişim kurma yollarından biri değildir?

 • Dua etmek
 • Tebliğ etmek
 • Tövbe etmek
 • Kur’an okumak
Soru 5

Yaratmak, bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarmak, Allah’a mahsustur. Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır.
Bu cümlede Allah’ın hangi sıfatı açıklanmıştır?

 • Hayat
 • Kıdem
 • Bekâ
 • Tekvin
REKLAM
Soru 6

Tövbe, kişinin yaptığı hatalardan,işlediği günahlardan vazgeçerek piş manlık duyması ve bunları bir daha tekrarlamamaya karar vermesidir. Tövbe için özel bir yere, zamana veya aracıya ihtiyaç yoktur.Tövbe etmenin bazı şartları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

 • Günahı terk etmek
 • Yaptığına pişman olmak
 • Kandil gecelerinde yapmak
 • Bir daha yapmamaya karar vermek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?

 • Hz. Musa
 • Hz. Şit
 • Hz. Yahya
 • Hz. İlyas
Soru 8

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sünnet
 • Hadis
 • Nafile
 • haber
Soru 9

“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır...”
(Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayetle, kurban ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Etleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmalıdır.
 • Allah rızası için samimiyetle yapılmalıdır.
 • Çevre temizliğine özen gösterilmelidir.
 • Usulüne uygun yerine getirilmelidir.
Soru 10

“Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.”
(Hucurat suresi, 6. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

 • Doğru bilgi
 • Doğru inanç
 • Doğru ibadet
 • Doğru davranış
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden biri değildir?

 • Oruç
 • Namaz
 • Hac
 • Sadaka
Soru 12

“Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”
Mehmet Akif ERSOY

Bu dörtlükte Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği vurgulanmaktadır?

 • Tebliğ etmenin
 • Saygı göstermenin
 • Anlayarak okumanın
 • Ölüler için okumanın
Soru 13

“Birden fazla ilah olsaydı kâinatta böyle mükemmel bir düzen olur muydu?” diyen Esra Öğretmen, bu sorusuyla öğrencilerinin dikkatini aşağıdakilerden hangisine çekmek istemiş olamaz?

 • Evrenin yaratılışındaki düzenliliğe
 • Dünya’nın evren içindeki konumuna
 • Allah’ın varlığının ve birliğinin delillerine
 • Allah’ın evreni belirli bir düzene göre yarattığına
REKLAM
Soru 14

Allah’ın varlığının kendisinden olması ve var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymamasıdır.
Tanımlanan zâti sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıdem
 • Bekâ
 • Kıyam bi nefsihi
 • Muhâlefetu’n-li’l-Havâdis
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerdendir?

 • Hz. İlyas
 • Hz. İsmail
 • Hz. Yakup
 • Hz. İbrahim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarındandır?

 • Kıyam
 • İstikbal-i kıble
 • Hadesten taharet
 • Necasetten taharet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

 • Nurdan yaratılmışlardır.
 • Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
 • İrade sahibi varlıklardır.
 • Yemez, içmez ve uyumazlar.
Soru 18

Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilemez?

 • Dayı
 • Amca
 • Kardeş
 • Dede
Soru 19

“Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahy olunuyor...”
(Kehf suresi, 110. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Ahlaklı olması
 • İnsan olması
 • Yetim olması
 • Tebliğde bulunması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının aşamalarından değildir?

 • Mahşer
 • Hesap
 • Mizan
 • İmtihan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDCBABADCBCDACDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?