Din Kültürü 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Vazgeçilmez ve devredilemez haklardır.
II. Sosyal statüye göre belirlenir.
III. İnsan haklarının özüdür.
IV. Sonradan elde edilir.
Özgürlükler ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 2

“Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa suresi, 93.ayet)
Bu ayet, aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Eğitim
 • Yaşam
 • Din ve vicdan
 • Özel yaşamın gizliliğ
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan biri değildir?

 • Haberleşme
 • Sağlık
 • Yaşam
 • Eğitim
Soru 4

“Dinde zorlama yoktur...”
(Bakara suresi, 256. ayet)
“De ki: O Kur’an Rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayetler aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine temel oluşturur?

 • İbadet hakkı
 • Eğitim hakkı
 • İnanma hakkı
 • Yaşam hakkı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında ün yapmış İslam âlimlerinden biridir?

 • Harezmî
 • Uluğ Bey
 • Piri Reis
 • Ali Kuşçu
REKLAM
Soru 6

Sözlükte; gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelir. Dini terim olarak ise, Allah’ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayet
 • Sünnet
 • Vahiy
 • Hadis
Soru 7

“Kitabü’ş-Şifa” ve “El-Kanun fit-Tıp” adlı eserler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

 • Piri Reis
 • Ali Kuşçu
 • Harezmî
 • İbn-i Sina
Soru 8

I. Taklitçilikten uzaklaştırır.
II. Bilgisizlikten kaynaklanır.
III. İlimle ortadan kaldırılabilir.
IV. Toplumsal barışa katkı sağlar.
Taassup hakkında numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 9

“Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bir bak, bir çatlak görebilir misin?”
(Mülk süresi, 3. ayet)
Bu ayetin altı çizili bölümünde Kur’an’daki bilgi kaynaklarından hangisine dikkat çekilmektedir?

 • Akıl
 • Vahiy
 • Duyular
 • İlham
Soru 10

İslam toplumundaki ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suffe
 • Cami
 • Küttaplar
 • Beytü’l-Hikme
Soru 11

Kumar aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin kullanımını doğrudan kısıtlar?

 • Eğitim hakkı
 • Ekonomik haklar
 • Yaşama ve sağlık hakkı
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
Soru 12

Hz. Peygamber genellikle çevresindeki insanların fikirlerine önem vermiş ve onlarla görüş alış-verişinde bulunmuştur. Örneğin, Hendek Savaşı planını yaparken arkadaşlarının fikrini almış ve Selman-ı Farisi isimli sahabenin düşüncesini uygulamıştır.
Bu durum, Hz. Peygamber’in aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir?

 • Eğitim hakkı
 • Yaşama hakkı
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü
Soru 13

Kur’an-ı Kerim, başkalarının özelhayatının ve kusurlarının araştırılmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

 • Gıybet
 • Tecessüs
 • İftira
 • Suizan
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün İslam dini hakkındaki görüşleri arasında yer almaz?

 • Vicdan işidir.
 • Akla yatkındır.
 • Taassubun kaynağıdır.
 • Vazgeçilmez bir kurumdur.
Soru 15

O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir fakat onun adı sonsuza kadar yaşayacaktır.
Atatürk bu sözleri aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?

 • Hz. Muhammed (sav.)
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Hz. Ömer
 • Hz. İsa
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan alışkanlıklardan biri değildir?

 • Alkol
 • Kumar
 • Uyuşturucu
 • Kahve
Soru 17

Dinbilim ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Din, bilimi teşvik eder.
 • Birbirine zıt ve çatışan alanlardır.
 • Her ikisi de insanın anlam arayışı na cevap oluşturur.
 • Her ikisi de insanı özgürleştirir ve mutluluğa götürür.
Soru 18

Hz. Muhammed’e (sav.) vahiyler çoğunlukla hangi yolla gelmiştir?

 • Cebrail vasıtasıyla
 • Rüya halinde
 • Perde arkasından
 • Doğrudan kalbe ilham
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklar kapsamında değerlendirilemez?

 • Mülkiyet
 • Sendika kurma
 • Özel yaşamın gizliliği
 • Çalışma ve kazanma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Kişinin kendisine ve başkasına zarar vermemesi
 • Hak ve özgürlüklerde kimseye ayrıcalık tanınmaması
 • Hak ve özgürlük arayışının hukuki ve yasal yollardan yapılması
 • Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanırken sınır tanımaması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACACDCCABDBCADBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?