Din Kültürü 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan biri değildir?

 • Hilafet
 • Nübüvvet
 • Tevhit
 • Ahiret
Soru 2

I. Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.
II. Ekonomik kalkınma sağlar.
III. Kötülüklerden alıkoyar.
IV. İlmin gelişmesine katkıda bulunur.
Bunlardan hangileri ibadetlerin doğrudan faydaları arasında değerlendirilemez?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 3

Sözlükte görüş, akım, gidilen ve takip edilen yol anlamına gelir. Dini terim olarak kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olan, belli fikirler ve şahıslar etrafında oluşan itikadî veya fıkhî oluşumlardır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Mezhep
 • İnanç
 • Kültür
Soru 4

• Sıffin Savaşı sonucunda ortaya çıkan siyasi - itikadî mezheptir.
• Bu mezhebe göre ameller, imanın bir parçasıdır.
• İbadetleri terk eden veya büyük gü­nah işleyen kimse Müslümanlıktan çıkar.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş’arilik
 • Mutezile
 • Haricîlik
 • Şia
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki ameli- fıkhi mezheplerdendir?

 • Haricîlik
 • Caferilik
 • Mutezile
 • Eş’arilik
REKLAM
Soru 6

Kur’an’da bazı müteşabih ayetlerde; ”Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareket ederek Allah’ın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüştür. Bazıları da bu ifadeleri “Allah’ın kudreti”, “Allah’ın Zatı” şeklinde yorumlamışlardır.
Bu durum farklı mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu metin İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnek oluşturur?

 • İnsanın yapısı
 • Ortam ve Kültür
 • Dinî metinler
 • Sosyal ve siyasi sebepler
Soru 7

Kültürümüzde “gül” aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgiyi sembolize eder?

 • Allah’a
 • Kur’an’ı Kerim’e
 • Sahabeye
 • Hz. Muhammed’e
Soru 8

Necranlı Hristiyanlardan bir heyet Hz. Peygamberle görüşmek için Medine’ye gelmişti. O sırada Hz. Peygamber Mescid-i Nebi’de bulunuyordu. Hz. Peygamber onları karşıladı. Bir süre sonra Necranlı Hristiyanlar ibadet vakitlerinin geldiğini söylediler ve ayağa kalktılar. Hep birlikte doğuya yönelerek mescitte ibadet etmek istediler. Hz. Peygamber onların mescitte ibadet etmelerine izin verdi.
Hz. Peygamber’in bu tutumu O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Adalet
 • Hoşgörü
 • Kararlılık
 • Sabır
Soru 9

Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,
Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.
Bu dörtlük aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

 • Sahabe
 • Ehl-i kitap
 • Ehl-i Beyt
 • Ashab-ı Suffe
Soru 10

Sahabelerden bazıları, dini daha iyi yaşamak için geceleri namaz kılıp, gündüzleri oruç tutmaya, evlenmemeye, dünya nimetlerinden uzak durmaya karar vermişlerdi. Bunu duyan Hz. Peygamber onları uyarmış ve şöyle buyurmuştur: “Biliniz ki, ben Allah’a hepinizden daha saygılıyım. Bununla birlikte bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Namaz da kılarım, uyku da uyurum, evlenirim de...”
Bu olayda Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 • Merhametli olmayı
 • Adaletli davranmayı
 • Zorluklara sabretmeyi
 • Aşırılıktan kaçınmayı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam’da ibadetlerle ilgili temel ilkeler arasında yer almaz?

 • İsteklilik ve samimiyet
 • Gösterişten uzak olmak
 • Bireysellik ve gizlilik
 • Kolaylık ve güç yetirebilirlik
Soru 12

I. Birliktelik şuuru oluşturur.
II. İç huzurunu güçlendirir.
III. Vicdan duygusunu geliştirir.
IV. Kaynaşmayı teşvik eder.
Numaralanmış ifadelerden hangileri ibadetlerin toplumsal yararlarındandır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 13

Mu’tezile’nin beş temel esasından olan “el-Va’d ve’l-Vaid”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyük günah işleyen ne mümin ne kâfirdir.
 • İnsan kendi eylemlerinde tamamen özgürdür.
 • İnsanlara iyiliği emredip kötülüklerden alıkoymak herkesin görevidir.
 • İyilik ve kötülüğün mutlaka karşılığı vardır. İyiliğe ödül, kötülüğe ceza yaratıcı için zorunluluktur.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara ibadetlerde sağlanan kolaylıklardan biri değildir?

 • Hasta ve yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri
 • Yolcuların dört rekâtlı farz namazlarını iki rekât kılabilmeleri
 • Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
 • Uzun yaz günlerinde Ramazan orucunun kış aylarına ertelenebilmesi
Soru 15

Bir amaca ulaşmak için gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp O’ndan yardım dilemektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Tevekkül
 • Şükür
 • Kader
 • Zikir
Soru 16

“... İnsan için ancak çalıştığının karşı­ lığı vardır.”
(Necm suresi, 39. ayet)
“Hiçbir kimse elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir kazanç yememiştir...”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadis, kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Hayır ve şer
 • Ecel ve ömür
 • Emek ve rızık
 • Hastalık ve sağlık
Soru 17

“Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kader
 • Ömür
 • Ecel
 • Kaza
Soru 18

İnsanın erkek veya kadın oluşu, boyu, ırkı, anne-babası, nefes alışı, kalp atışı vb. olaylarda insan iradesinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi, bunlardan sorumlu tutulmamıştır.
Bu metinde verilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Külli irade
 • Tevekkül
 • Cüz-i irade
 • Hayır ve şer
Soru 19

Sözlükte ölçü, miktar, tayin etme, planlama gibi anlamlara gelir. Terim olarak, Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini ve zamanını bilip takdir etmesine denir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Kaza
 • Ecel
 • Kader
 • Tevekkül
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kader ve kaza ile ilişkili kavramlardan biri değildir?

 • Tebliğ
 • Tevekkül
 • Rızık
 • Özgürlük
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBCDBCDCBDDACBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?