GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da onun varlığının delillerindendir ...”
(Rûm suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Sevgi
 • B) Şefkat
 • C) Sabır
 • D) Uyum
SORU 2

“Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Babaların çocuklarına iyi davranması gerektiği
 • B) Güzel ahlakın insan ilişkilerindeki rolü
 • C) Anne-baba çocuk iletişiminin önemi
 • D) Çocuk eğitiminin önemi
SORU 3

Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Ailenin korunması
 • B) Boşanmanın zorlaştırılması
 • C) Evlilik ile başlayan sıkıntılar
 • D) Eşler arası iletişimin önemi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi çocukların aile içindeki sorumlulukları arasında yer almaz?

 • A) Ev işlerinde yardımcı olmak
 • B) Anne-babasına iyi davranmak
 • C) Ailesinin geçimini sağlamak
 • D) Kardeşleriyle iyi geçinmek
SORU 5

• Evlenen çiftler Tanrı tarafından tek bir varlık olarak kabul edilirler.
• Tanrı’nın insanı bir erkek ve kadından yarattığına inanırlar.
• İffeti korumanın ve nesli sürdürmenin yolu olarak görülür.
• Boşanma zina sayılır ve yasaktır.
Evlilikle ilgili bu görüşler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • A) İslam
 • B) Hristiyanlık
 • C) Yahudilik
 • D) Hinduizm
SORU 6

Bir ailede huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden kaçınılmalıdır?

 • A) Büyüklere saygılı olmak
 • B) Çocuklar arasında adaleti gözetmek
 • C) Sorumluluklarını başkasına yüklemek
 • D) Eşler arasında sevgi ve saygıyı korumak
SORU 7

İslam kültüründe “sıla-i rahim” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

 • A) Akrabaların ziyaret edilmesi
 • B) Kimsesizlere yardım edilmesi
 • C) Ana babaya hürmet edilmesi
 • D) Misafire ikram edilmesi
SORU 8

• İslam medeniyetindeki süsleme sanatlarındandır.
• Nigari ve Levni gibi sanatçılar önemli temsilcileridir.
• Kâğıt veya deri üzerine yapılan, ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu resimlere denir.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hat
 • B) Tezhip
 • C) Ebru
 • D) Minyatür
SORU 9

Cami ve mescitlerde din hizmetlerinin yürütülmesinde imamla birlikte sürekli görev yapan din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vaiz
 • B) Müezzin
 • C) Müftü
 • D) Diyanet uzmanı
SORU 10

Camilerde genellikle cuma ve bayram namazı öncesi ve haftanın belli günlerinde halkı aydınlatıcı konuşmalar yapan din görevlisine ________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) kayyım
 • B) Müftü
 • C) İmam
 • D) Vaiz
SORU 11

Bulunduğu il ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derecede sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı personeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eğitim Merkezi Müdürü
 • B) Müftü
 • C) Din Hizmetleri Uzmanı
 • D) Vaiz
SORU 12

Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

 • A) 19 Mayıs 1919
 • B) 20 Nisan 1925
 • C) 3 Mart 1924
 • D) 29 Ekim 1923
SORU 13

Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Din İşleri Yüksek Kurulu
SORU 14

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahmet Hamdi Akseki
 • B) Elmalılı Hamdi Yazır
 • C) Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • D) Gönenli Mehmet Efendi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi din âlimlerinin öncelikli görevlerinden biri değildir?

 • A) Her alanda bilimsel araştırmalar yapmak
 • B) Kur’an-ı Kerim’i doğru anlayıp yorumlamak
 • C) Kur’an-ı Kerim’in yanında hadisleri de bilmek
 • D) İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
SORU 16

“Gökleri yedi kat yaratan odur.Rahman’ın bu yaratmasında bir dü zensizlik bulamazsın...”
(Mülk suresi, 34. ayetler).
Bu ayetlerde aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

 • A) Evrende başka canlıların da bulunduğuna
 • B) Evrenin ve canlıların sudan yaratıldığına
 • C) Evrende bir düzen ve ahenk oldu ğuna
 • D) Evrenin devamlı olarak genişlediğine
SORU 17

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz...

Bu şiirden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

 • A) Söz yerinde ve güzel söylenmelidir.
 • B) Konuşurken yalandan kaçınılmalıdır.
 • C) Sözler bir kaynağa dayandırılmalıdır.
 • D) Sözler edebi veya şiirsel olmalıdır.
SORU 18

• Arap harflerinin estetik bir şekilde yazılması sonucu ortaya çıkmıştır.
• Ayetlerin, hadislerin veya dini yazıların güzel ve estetik bir tarzda yazılmasıyla ilgilidir.
Özellikleri verilen sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Minyatür
 • B) Hat
 • C) Tezhip
 • D) Ebru
SORU 19

• Altın tozu ve boya kullanılarak yapılır.
• Genellikle sayfa kenarları, kitap başlıklarında kullanılır.
• En güzel örnekleri el yazması Kur’an-ı Kerim’lerde görülür.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebru
 • B) Minyatür
 • C) Hat
 • D) Tezhip
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlileri arasında yer almaz?

 • A) Kitabu’t Tevhit
 • B) Cenaze yıkayıcısı
 • C) Müezzin-Kayyım
 • D) Müftü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDACBCADBDBCDBACABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?