Din Kültürü 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da onun varlığının delillerindendir ...”
(Rûm suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Sevgi
 • Şefkat
 • Sabır
 • Uyum
Soru 2

“Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Babaların çocuklarına iyi davranması gerektiği
 • Güzel ahlakın insan ilişkilerindeki rolü
 • Anne-baba çocuk iletişiminin önemi
 • Çocuk eğitiminin önemi
Soru 3

Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Ailenin korunması
 • Boşanmanın zorlaştırılması
 • Evlilik ile başlayan sıkıntılar
 • Eşler arası iletişimin önemi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çocukların aile içindeki sorumlulukları arasında yer almaz?

 • Ev işlerinde yardımcı olmak
 • Anne-babasına iyi davranmak
 • Ailesinin geçimini sağlamak
 • Kardeşleriyle iyi geçinmek
Soru 5

• Evlenen çiftler Tanrı tarafından tek bir varlık olarak kabul edilirler.
• Tanrı’nın insanı bir erkek ve kadından yarattığına inanırlar.
• İffeti korumanın ve nesli sürdürmenin yolu olarak görülür.
• Boşanma zina sayılır ve yasaktır.
Evlilikle ilgili bu görüşler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • İslam
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Hinduizm
REKLAM
Soru 6

Bir ailede huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden kaçınılmalıdır?

 • Büyüklere saygılı olmak
 • Çocuklar arasında adaleti gözetmek
 • Sorumluluklarını başkasına yüklemek
 • Eşler arasında sevgi ve saygıyı korumak
Soru 7

İslam kültüründe “sıla-i rahim” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

 • Akrabaların ziyaret edilmesi
 • Kimsesizlere yardım edilmesi
 • Ana babaya hürmet edilmesi
 • Misafire ikram edilmesi
Soru 8

• İslam medeniyetindeki süsleme sanatlarındandır.
• Nigari ve Levni gibi sanatçılar önemli temsilcileridir.
• Kâğıt veya deri üzerine yapılan, ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu resimlere denir.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hat
 • Tezhip
 • Ebru
 • Minyatür
Soru 9

Cami ve mescitlerde din hizmetlerinin yürütülmesinde imamla birlikte sürekli görev yapan din görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaiz
 • Müezzin
 • Müftü
 • Diyanet uzmanı
Soru 10

Camilerde genellikle cuma ve bayram namazı öncesi ve haftanın belli günlerinde halkı aydınlatıcı konuşmalar yapan din görevlisine ________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • kayyım
 • Müftü
 • İmam
 • Vaiz
Soru 11

Bulunduğu il ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derecede sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı personeli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eğitim Merkezi Müdürü
 • Müftü
 • Din Hizmetleri Uzmanı
 • Vaiz
Soru 12

Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

 • 19 Mayıs 1919
 • 20 Nisan 1925
 • 3 Mart 1924
 • 29 Ekim 1923
Soru 13

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
REKLAM
Soru 14

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Hamdi Akseki
 • Elmalılı Hamdi Yazır
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Gönenli Mehmet Efendi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi din âlimlerinin öncelikli görevlerinden biri değildir?

 • Her alanda bilimsel araştırmalar yapmak
 • Kur’an-ı Kerim’i doğru anlayıp yorumlamak
 • Kur’an-ı Kerim’in yanında hadisleri de bilmek
 • İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
Soru 16

“Gökleri yedi kat yaratan odur.Rahman’ın bu yaratmasında bir dü zensizlik bulamazsın...”
(Mülk suresi, 34. ayetler).
Bu ayetlerde aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

 • Evrende başka canlıların da bulunduğuna
 • Evrenin ve canlıların sudan yaratıldığına
 • Evrende bir düzen ve ahenk oldu ğuna
 • Evrenin devamlı olarak genişlediğine
Soru 17

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz...

Bu şiirden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

 • Söz yerinde ve güzel söylenmelidir.
 • Konuşurken yalandan kaçınılmalıdır.
 • Sözler bir kaynağa dayandırılmalıdır.
 • Sözler edebi veya şiirsel olmalıdır.
Soru 18

• Arap harflerinin estetik bir şekilde yazılması sonucu ortaya çıkmıştır.
• Ayetlerin, hadislerin veya dini yazıların güzel ve estetik bir tarzda yazılmasıyla ilgilidir.
Özellikleri verilen sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minyatür
 • Hat
 • Tezhip
 • Ebru
Soru 19

• Altın tozu ve boya kullanılarak yapılır.
• Genellikle sayfa kenarları, kitap başlıklarında kullanılır.
• En güzel örnekleri el yazması Kur’an-ı Kerim’lerde görülür.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebru
 • Minyatür
 • Hat
 • Tezhip
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı din görevlileri arasında yer almaz?

 • İmam-hatip
 • Cenaze yıkayıcısı
 • Müezzin-Kayyım
 • Müftü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDACBCADBDBCDBACABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?