Din Kültürü 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevgi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Davaya samimiyetle bağlanmak
 • İbadet etmeye önem vermek
 • Paylaşmak ve yardımlaşmak
 • Sevgi ve hoşgörüyü esas almak
Soru 2

Semah, ilahi aşkı ruhunda duymaya, o aşkla Allah’ın güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmeye denir. Okunan ilahiler eşliğinde elleri gökyüzüne doğru uzatarak Hakk’ın birliğini çokça zikretmektir.
Bu ritüel aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisine aittir?

 • Yesevilik
 • Alevilik
 • Kâdirîlik
 • Mevlevîlik
Soru 3

Deyiş, nefes, muharrem orucu, musahip, pir, takip, cem ve sofracı gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mevlevîlik
 • Nakşibendîlik
 • Bektaşilik
 • Yesevilik
Soru 4

“Pir-i Türkistan” ve “Hz. Türkistan” olarak anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevî
 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş-ı Veli
Soru 5

“(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...”
(Âl-i İmran suresi, 31. ayet)
Bu ayette, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hz. Muhammed’e salavat getirmenin gerekliliği
 • Hz. Muhammed’in Müminlere şefaat edeceği
 • Dinin yorumlanmasında tevhit inancının rolü
 • Allah’a yakınlaşmada sünnetin önemi
REKLAM
Soru 6

• “Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi,10.ayet)
• “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...”
(Sebe suresi, 2.ayet)
Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in(sav.) peygamberliğinin ortak vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evrensellik
 • Uyarıcılık
 • İşlevsellik
 • Kolaylaştırıcılık
Soru 7

Hz. Muhammed’in(sav.) şahit olduğu bir olaya veya kendisine arz edilen bir meseleye karşı çıkmaması, onu tasdik etmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Sözlü sünnet
 • Fiili sünnet
 • Takriri sünnet
 • Örfi sünnet
Soru 8

Sözlükte, “söz, haber, yeni şey” anlamlarına gelir. Terim olarak ise, Hz. Muhammed’in(sav.) değişik olaylar ve sorular karşısında insanları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözlere denir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Hadis
 • Sünnet
 • haber
Soru 9

“Tövbe” konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kişinin iç dünyası ile ilgili bir durumdur.
 • Her zaman ve her yerde yapılabilir.
 • Sevgi temelli bir eylemdir.
 • Bir türbeye giderek af dilemeyi gerektirir.
Soru 10

“İyilik yap, denize at. Balık bilmezseHâlik (Yaratan) bilir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İyilikler deniz gibidir, saymakla bitmez.
 • İyiliğin karşılığı Allah’tan beklenmelidir.
 • En büyük iyilik Yaratan’ı bilmektir.
 • İyilikler incitilmeden yapılmalıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartları arasında yer almaz?

 • Günahı terk etmek
 • Yaptığına pişman olmak
 • Kandil gecelerinde yapmak
 • Bir daha yapmamaya karar vermek
Soru 12

Asıl muhacir (hicret eden), hata ve günahları terk edebilendir.
Bu hadiste, aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Günah
 • Tövbe
 • Hicret
 • İman
Soru 13

• Hatasız kul olmaz.
• Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
• Hata yapmak insana mahsustur.
Bu düşünceleri benimseyen bir kimsenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması öncelikle beklenir?

 • Hoşgörü
 • Samimiyet
 • Dürüstlük
 • İyilik
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi âhirete imanın insan davranışına etkilerinden biri değildir?

 • Hayatı daha düzenli ve disiplinli hale getirir.
 • Sorumluluk duygusunu üst düzeyde geliştirir.
 • Kişinin hayatı anlamlandırmasına katkıda bulunur.
 • Kişiyi dünya nimetlerinden el çekmeye sevk eder.
Soru 15

Her günün hâli, dünkü günün hâline benzemez. Haller ömür, zaman, ırmak gibi akıp gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur.
Hz. Mevlana’nın bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hayat
 • Ölüm
 • Ahiret
 • İnsan
Soru 16

Kültürümüzde Hz. Peygamber’i öven, yücelten ve onun güzel ahlakını anlatan eserlere ne ad verilir?

 • Hadis
 • Şiir
 • Mevlit
 • Kaside
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ölen bir kimsenin arkasından yapılması tavsiye edilen davranışlardan biri değildir?

 • Bağışlanmasını dilemek
 • Sadaka vermek
 • Dua etmek
 • Ağıt yakmak
Soru 18

Sözlükte dikilmek, ayağa kalkmak anlamına gelir. Dini bir terim olarak; içinde yaşadığımız dünyanın ve onun bünyesinde yer aldığı kâinatın parçalanıp yok olması demektir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Ölüm
 • Kıyamet
 • Ecel
 • Haşir
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın günahları “bağışlaması, örtmesi ve affetmesi” ile ilgili isimlerinden biri değildir?

 • El-Gaffar
 • El-Kahhar
 • El-Afüvv
 • Es-Settar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bağış lamayı ilke edinmiş bir toplumda ortaya çıkması beklenebilecek sonuçlardan biri değildir?

 • Toplumsal hoşgörünün yaygınlaşması
 • İnsanın haysiyet ve onurunun korunması
 • Hata ve kusurların daha çok dikkat çekmesi
 • İnsanlar arasında sevgi ve saygının egemen olması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCADACBDBCBADACDBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?