Din Kültürü 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Noel ve Paskalya aşağıdaki dinlerden hangisinin dini bayramlarıdır?

 • Yahudilik
 • Hinduizm
 • Budizm
 • Hristiyanlık
Soru 2

• Çok tanrılı bir dindir.
• Atalara saygı önemlidir.
• Tanrıların yolu anlamına gelir.
• Herhangi bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konfüçyanizm
 • Şintoizm
 • Budizm
 • Taoizm
Soru 3

Gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış olan, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelerin inanç dünyalarını oluşturan dinlerdir. Bu dinlerin belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı yoktur. Bunlara ilkel kabile dinleri de denir.
Aşağıdaki dinlerden hangisi bu tanımın kapsamına girmez?

 • Tao
 • Dinka
 • Maori
 • Ga
Soru 4

XVI. yüzyılda Hindistan’da Guru Nanak tarafından kurulmuş olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caynizm
 • Taoizm
 • Şintoizm
 • Sihizm
Soru 5

• Kutsal metinlerine Tipitaka (Üç Sepet) denir.
• Kutsal mekânlarına pagoda denir.
• Bu dinde asıl amaç, Nirvana’ya ulaşmaktır.
Özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caynizm
 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Sihizm
REKLAM
Soru 6

• Tevhit inancı vardır.
• Mesajları evrenseldir.
• Bütün insanlar Allah katında eşittir.
• Tüm insanlar doğuştan masum ve günahsızdır.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Budizm
Soru 7

Dünyanın yaşayan en eski dinlerinden biridir. Mensuplarının etnik kültürel birikimlerini ve yaşam tarzlarını yansıtır. Bu dine Brahmanizm de denir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konfüçyanizm
 • Hinduizm
 • Budizm
 • Şintoizm
Soru 8

Barışın hâkim olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 • Huzurlu bir ortamın oluşması
 • Karşılıklı güvenin yerleşmesi
 • Güvenlik tedbirlerinin artması
 • Saygı ve hoşgörünün yaygınlaşması
Soru 9

Hristiyanlık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Haftalık ibadetleri pazar günüdür.
 • Bütün insanlar günahsız olarak doğar.
 • İbadet yerlerine kilise ve katedral denir.
 • Eski ve Yeni Ahit’i kutsal kitapları olarak kabul ederler.
Soru 10

Hristiyanlıktaki “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh” inancını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Noel
 • Yortu
 • Teslis
 • Mesih
Soru 11

• Günlük ve haftalık ibadet vardır.
• Haftalık ibadet cumartesi yapılır.
• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa denilen küçük bir takke giyer.
• Çocuklar on üç yaşından sonra ayine katılırlar.
Özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hristiyanlık
 • Sihizm
 • Hinduizm
 • Yahudilik
Soru 12

“(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
“(Resulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et...”
(Nahl suresi,125. ayet)
Bu ayetlerden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

 • Tebliğle görevlendirildiği
 • Getirdiği mesajın evrenselliği
 • Peygamberlerin sonuncusu olduğu
 • Davranışlarının iyi ve güzel olması gerektiği
Soru 13

“Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da ---”
Atatürk bu sözünü aşağıdakilerden hangisiyle bitirmiştir?

 • okuldur.
 • camidir.
 • tekkedir.
 • Kur’an kursudur.
REKLAM
Soru 14

İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şerafettin Yaltkaya
 • Ahmet Hamdi Akseki
 • Mehmet Rıfat Börekçi
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Soru 15

Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek, yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.
Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır?

 • İlahiyat Fakültelerinin açılmasına
 • İmam-Hatip Liselerinin kurulmasına
 • Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasına
 • Din derslerinin zorunlu olarak okutulmasına
Soru 16

Hz. Muhammed (sav.), savaşmak ve insanlara korku vermek için değil bilakis rahmetin ve barışın en güzel örneği olarak gönderilmiştir. O, hayatı boyunca barışa yönelik çaba göstermiş ve sahip olduğu ahlaki erdemlerle de insanlığa örnek olmuştur.
Bu metinden Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

 • Affediciliği
 • Hoşgörüsü
 • Merhameti
 • Cesareti
Soru 17

İslam dünyasındaki birçok şehirde kilise, havra ve cami yan yana bulunmuştur. Örneğin, Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin şehirlerinde farklı dinlere ait ibadet mekânları hâlâ varlığını korumaktadır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Müslümanlar dini mimaride ilerlemiştir.
 • İlahi dinler ibadethane yapımında yardımlaşmıştır.
 • İslam diğer din ve ibadetlere karşı hoşgörü göstermiştir.
 • Müslümanlar ibadethaneler kadar eğitim kurumları da inşa etmiştir.
Soru 18

“Hepiniz toptan Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın... Sizler birbirinize düşman iken Allah’ın nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz!...”
(Al-i İmran Suresi, 103. ayet)
İslam toplumuna tavsiye edilen aşağıdaki davranışların hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

 • Kur’an’a bağlı kalmaları
 • Kardeşlik içinde yaşamaları
 • Farklı inançlara saygı duymaları
 • Birlik ve beraberliğe önem vermeleri
Soru 19

İslam inancına göre, Yüce Allah’ın var ve bir olduğuna inanmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevhit
 • Tekvin
 • Tekbir
 • Teşhid
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki On Emir’den biri değildir?

 • Çalmayacaksın.
 • Ahirete iman edeceksin.
 • Annene ve babana hürmet edeceksin.
 • Yehova’nın ismini boş yere ağza almayacaksın.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADBABCBCDCACADCCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?