Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinlerin diğer dinlerle münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini tarafsız bir biçimde karşılaş­tırmalı olarak ele alan bilim dalıdır.
Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din felsefesi
 • Din Psikolojisi
 • Mukayeseli İslam Hukuku
 • Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmeye yönlendiren nedenler arasında yer almaz?

 • Kur’an-ı Kerim’de diğer dinlerden bahsedilmesi
 • Hadislerde diğer dinlerin öğrenilmesinin teşvik edilmesi
 • Diğer din mensuplarıyla çeşitli konularda yapılan tartışmalar
 • İslam’a giren bazı kesimlerin daha önceden inançlarından kalıntıları taşımaları
Soru 3

Vahiy temelli görüşe göre dinin kaynağı nedir?

 • Allah
 • İlham
 • Vicdan
 • Peygamber
Soru 4

1912 yılına kadar Çin’in resmî devlet dini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şintoizm
 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Taoizm
Soru 5

“Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir.”
Emile Durkheim
Bu tanım aşağıdaki din bilimlerinden hangisinin kapsamındadır?

 • Din felsefesi
 • Din Sosyolojisi
 • Din Psikolojisi
 • Din Fenomenolojisi
REKLAM
Soru 6

Türkiye’de Dinler Tarihi’nin örgün eğitimde ders olarak okutulması hangi dönemde başlamıştır?

 • Selçuklu dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Osmanlının son dönemi
 • Fatih Sultan Mehmet dönemi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Yayılmacı karakterlidir.
 • Roma’da ortaya çıkmıştır.
 • Hz. İsa merkezli bir dindir.
 • Yunan kültüründen etkilenmiştir.
Soru 8

Tarihi süreç içerisinde farklı sebeplere bağlı olarak Hristiyanlıkta birçok yorum ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Katolik
 • Ortodoks
 • Protestan
 • Mason
Soru 9

Türkiye’de yaşayan Hristiyan gruplarda en kalabalık topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rumlar
 • Ermeniler
 • Süryaniler
 • Arap Ortodokslar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Karşılaştırmalı Dinler Tarihi’nin Hadis’e sağladığı yararlar içinde değerlendirilemez?

 • Hadis ilminin tarihsel gelişimini anlamaya yardımcı olur.
 • Geçmiş kavim ve inançlarla ilgili bilgi veren hadislerin doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olur.
 • Kur’an’ın özüne uymayan bazı hadislerin sahih olup olmadığının tespit edilmesine katkı sağlar.
 • İslam’ın özüne ters düşen bazı hadislerin kaynağına tespitte katkı sağlar.
Soru 11

Yahudilere göre Tanrı; ataları İbrahim, İshak ve Yakup’la bir ahit yapmış ve onların soyunu kendisi için özel bir millet olarak seçmiştir. Bu yüzden Tanrı, tarihte onlara daima yardım etmiştir. Onları Mısır esaretinden kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiş ve kendisi de onların kurtuluşuna müdahale de bulunmuş­ tur. Tevrat’ı başka milletlere vermemiş onlara vermiştir.
Bu metinde Yahudiliğin temel özelliklerinin hangisinden bahsedilmektedir?

 • Mesihçilik
 • Seçilmişlik
 • Kutsal Toprak
 • Mabet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile İslam arasındaki ortak noktalardan biri değildir?

 • Sünnet olmak
 • Domuz eti yememek
 • Kâbe’yi kutsal kabul etmek
 • Mabetlerine suret sokmamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Musevilerin tarih boyunca anıldığı isimlerden biri değildir?

 • İsevî
 • İbranî
 • İsrail
 • Yahudi
REKLAM
Soru 14

M.Ö 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır. “Öte tarafın insanları” anlamına gelir. Bununla Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir.
Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk, bu kabileye aşağıdaki isimlerden hangisini vermiştir?

 • Yahudi
 • Musevi
 • İbranî
 • İsrail
Soru 15

Dinin kaynağı hakkındaki evrimci görüşe karşı eleştiri getirip, tek tanrı­cı görüşü savunan bilim adamlarının benimsedikleri tezdir.
Bu tez aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

 • Politeist
 • Agnostist
 • Gnostis
 • Monoteist
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi HintYarımadası’nda doğmuş ve geliş miş dinlerden biri değildir?

 • Hinduizm
 • Şintoizm
 • Sihizm
 • Caynizm
Soru 17

• Etnik kökenlidir.
• En belirgin özelliklerinden biri kast sistemidir.
• Kendilerini “Sanatana Dharma” terimiyle ifade ederler.
Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Budizm
 • Caynizm
 • Sihizm
 • Hinduizm
Soru 18

Hz. Süleyman’ın, Kudüs’teki Moriah Dağı’nda inşa ettirdiği Bet Hamikdaş mabedinin İslam geleneğindeki adı nedir?

 • Beytullah
 • Beytü’l- İzze
 • Beytü’l-Haram
 • Beytü’l-Makdis
Soru 19

Mazdaizm ve Mecusilik olarak da adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zerdüştlük
 • Brahmanizm
 • Sihizm
 • Taoizm
Soru 20

• Ülgen
• Kuday
• Tanara
• Çalap
Bu kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Türk boylarının isimleridir.
 • Orta Asya’daki yer isimleridir.
 • Eski Türklerde Tanrı için kullanılmış kavramlardır.
 • Eski Türklerde kullanılan ibadetlerle ilgili kavramlardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBCBDBABCACDBDDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?