GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Hakça gelir dağılımı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 2

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • A) Yönlendirici
 • B) Nicelik Belirleyen
 • C) Nitelik Belirleyen
 • D) Emredici
SORU 3

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • A) Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • B) Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • C) Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • D) Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
SORU 4

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • A) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • C) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • D) İhtiyaçlar değişmektedir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
SORU 6

Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Servet görecelidir.
 • B) Servet bir miktardır.
 • C) Toplam olarak ifade edilir.
 • D) Servetin göstergesi sadece paradır.
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?

 • A) Faaliyet süresince malın şekli değişir.
 • B) Madde yerine başka bir madde geçer.
 • C) Eski maddelerin değerleri daha büyük olur.
 • D) Faaliyet sonunda malın değeri artar.
SORU 8

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

 • A) Doğa
 • B) Emek
 • C) Sermaye
 • D) Girişimci
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • A) Doğal gaz
 • B) Biogaz
 • C) Nükleer enerji
 • D) Rüzgar enerjisi
SORU 10

Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?

 • A) Dağ sporu yapmak
 • B) Otomobil kullanmak
 • C) Bir şoförün faaliyetleri
 • D) Zevk için kürek çekmek
SORU 11

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

 • A) Özel tekel
 • B) İdari tekel
 • C) Yasal tekel
 • D) Fiili tekel
SORU 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Büyüklük
 • B) Kalite
 • C) Fiyat
 • D) Maliyet
SORU 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

 • A) Ekonomik gelişmenin hızlanması
 • B) İş alanlarının artması
 • C) Yatırımların kısılması
 • D) İşsizliğin azalması
SORU 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

 • A) Harcama
 • B) Tahmini
 • C) Üretim
 • D) Gelir
SORU 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

 • A) Gelir
 • B) Ücret
 • C) Rant
 • D) Kâr
SORU 16

I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

 • A) I ve IV.
 • B) II ve III
 • C) I, II ve IV.
 • D) I, II, III ve IV.
SORU 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • A) Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • C) İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • D) Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
SORU 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

 • A) Serbest faiz
 • B) Nominal faiz
 • C) Yasal faiz
 • D) Reel faiz
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

 • A) Kamu giderleri
 • B) İhracat gelirleri
 • C) Turizm gelirleri
 • D) İthalat giderleri
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • A) Faiz oranlarının düşmesi
 • B) Ürün maliyetlerinin azalması
 • C) Dolaşımdaki para miktarının artması
 • D) Mal ve hizmet üretiminin artması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCACDCABCCDCBADABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?