Felsefe 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Değerlerden oluşan kurallar bü tünüdür.
 • Ahlakın özünü ve temellerini araş tırır.
 • İnsan eylemlerinin dayandığı ilkeleri konu alır.
 • İnsan için neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamaya çalışır.
Soru 2

I. Hak
II. Erdem
III. Vicdan
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Determinizme göre, insan davranışlarını iç ve dış faktörlerin etkisi altında gerçekleştirir. Bu yüzden kararlarında ve eylemlerinde özgür değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi determinizme uygun bir ifadedir?

 • Her şey önceden belirlenmiştir.
 • İnsan aklını kullanarak özgürle şebilir.
 • Özgürlük bize doğanın bir armağanıdır.
 • İnsan tercihlerini belirleme gücüne sahiptir.
Soru 4

Utilitarizme göre insan eylemlerinin ahlaki değeri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

 • Kişiye verdiği hazla
 • Kişiye sağladığı faydayla
 • Kişiye sunduğu özgürlükle
 • Kişiye kazandırdığı bilgiyle
Soru 5

I. İnsan doğası gereği bencildir.
II. Evrensel bir ahlak yasası yoktur.
III. Ahlaki eylem ödeve uygun olan eylemdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Kant’ın ahlak görüşüne uygundur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III
REKLAM
Soru 6

Farabi’ye göre, ahlak yasasının temelinde akla dayanan rasyonel bilgi vardır. En yüksek iyi mutluluktur. İnsana en büyük mutluluğu veren bilgi de Tanrı’nın bilgisidir.
Buna göre Farabi’nin aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 • Ahlaki eylem haz sağlayan eylemdir.
 • Bir eylem iyi ideasına uygunsa iyidir.
 • Fayda sağlayan eylemler insanın özüne uygundur.
 • İyiyi gerçekleştirecek eylemler Tanrısal bilgiyle olanaklıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?

 • Erdem nedir?
 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • İktidar kaynağını nereden alır?
 • En iyi yönetim şekli hangisidir?
Soru 8

Egemenlik kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylemin hakka hukuka uygun olmasıdır.
 • Bireyin başka bireylerden isteyebileceği her şeydir.
 • Devletin iktidar gücünü baskı olmadan kullanabilmesidir.
 • Bireyler arası ilişkileri düzenlemek için konulmuş kurallardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Devlet insanlar tarafından oluşturulmuş yapay bir varlıktır.” görüşünü savunan filozoflar arasında yer alır?

 • Sokrates
 • Gorgias
 • Aristoteles
 • J. J. Rousseau
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni reddeden düşünürlerdendir?

 • Campanella
 • Thrasymakhos
 • Farabî
 • Platon
Soru 11

Hobbes’a göre, insan insanın kurdudur. Devlet olmadan insanlar birbirlerine zarar verirler.
Buna göre insanların devlet kurmaktaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlıklarını sürdürmek
 • Geleneklere uygun davranmak
 • Toplumda karmaşaya yol açmak
 • Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir?

 • Erdemli Toplum
 • Yeni Dünya
 • Devlet
 • Ütopya
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi birey, devlet ve yaşamı konu edinen “Kutadgu Bilig” adlı eserin yazarıdır?

 • İbn-i Sina
 • Yunus Emre
 • Yusuf Has Hacib
 • Hacı Bektaş Velî
REKLAM
Soru 14

Schiller’e göre, sanat bir oyundur. Her ikisi de insanı kaygılardan sıkıntılardan uzaklaştırır. Ayrıca ikisi de fayda amacı gütmez ve insana zevk verir.
Bu parçanından çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat taklidin taklididir.
 • Sanat bir yaratma işidir.
 • Sanat gereksiz bir alandır.
 • Sanatla oyun benzer uğraşlardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel soruları arasında yer almaz?

 • Sanat nedir?
 • Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
 • Sanat eserinin özellikleri nelerdir?
Soru 16

“Güzel, matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır.”
Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kant
 • Croce
 • Aristoteles
 • Baumgarten
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eserinin temel işlevlerindendir?

 • Toplumu ahlaki açıdan eğitmesi
 • Kişinin yaşamını kolaylaştırması
 • Toplum dayanışmasını artırması
 • Kişide estetik bir duygu oluşturması
Soru 18

• Tanrıya, buyruklarına ve kutsal kitaptaki dogmalara olan inançtır.
• Saygı ve sevgi duyulan en kutsal ve üstün varlığın niteliğidir.
Bu tanımlar sırasıyla din felsefesinin hangi kavramlarına aittir?

 • İman - yüce
 • Vahiy - yüce
 • İman -Tanrı
 • İbadet - Tanrı
Soru 19

I. Tutarlılık
II. Tarafsızlık
III. Rasyonellik
Yukarıdakilerden hangileri din felsefesinin özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır. Bu düşüncede Tanrı evrene içkindir.
Sözü edilen Tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deizm
 • Ateizm
 • Panteizm
 • Politeizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACABBDACDBABCDBCDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?