Felsefe 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Değerlerden oluşan kurallar bü tünüdür.
 • Ahlakın özünü ve temellerini araş tırır.
 • İnsan eylemlerinin dayandığı ilkeleri konu alır.
 • İnsan için neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamaya çalışır.
Soru 2

I. Hak
II. Erdem
III. Vicdan
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Determinizme göre, insan davranışlarını iç ve dış faktörlerin etkisi altında gerçekleştirir. Bu yüzden kararlarında ve eylemlerinde özgür değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi determinizme uygun bir ifadedir?

 • Her şey önceden belirlenmiştir.
 • İnsan aklını kullanarak özgürle şebilir.
 • Özgürlük bize doğanın bir armağanıdır.
 • İnsan tercihlerini belirleme gücüne sahiptir.
Soru 4

Utilitarizme göre insan eylemlerinin ahlaki değeri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

 • Kişiye verdiği hazla
 • Kişiye sağladığı faydayla
 • Kişiye sunduğu özgürlükle
 • Kişiye kazandırdığı bilgiyle
Soru 5

I. İnsan doğası gereği bencildir.
II. Evrensel bir ahlak yasası yoktur.
III. Ahlaki eylem ödeve uygun olan eylemdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Kant’ın ahlak görüşüne uygundur?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III
SORU R
Soru 6

Farabi’ye göre, ahlak yasasının temelinde akla dayanan rasyonel bilgi vardır. En yüksek iyi mutluluktur. İnsana en büyük mutluluğu veren bilgi de Tanrı’nın bilgisidir.
Buna göre Farabi’nin aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 • Ahlaki eylem haz sağlayan eylemdir.
 • Bir eylem iyi ideasına uygunsa iyidir.
 • Fayda sağlayan eylemler insanın özüne uygundur.
 • İyiyi gerçekleştirecek eylemler Tanrısal bilgiyle olanaklıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?

 • Erdem nedir?
 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • İktidar kaynağını nereden alır?
 • En iyi yönetim şekli hangisidir?
Soru 8

Egemenlik kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eylemin hakka hukuka uygun olmasıdır.
 • Bireyin başka bireylerden isteyebileceği her şeydir.
 • Devletin iktidar gücünü baskı olmadan kullanabilmesidir.
 • Bireyler arası ilişkileri düzenlemek için konulmuş kurallardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Devlet insanlar tarafından oluşturulmuş yapay bir varlıktır.” görüşünü savunan filozoflar arasında yer alır?

 • Sokrates
 • Gorgias
 • Aristoteles
 • J. J. Rousseau
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni reddeden düşünürlerdendir?

 • Campanella
 • Thrasymakhos
 • Farabî
 • Platon
Soru 11

Hobbes’a göre, insan insanın kurdudur. Devlet olmadan insanlar birbirlerine zarar verirler.
Buna göre insanların devlet kurmaktaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlıklarını sürdürmek
 • Geleneklere uygun davranmak
 • Toplumda karmaşaya yol açmak
 • Tanrı’nın emirlerini yerine getirmek
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir?

 • Erdemli Toplum
 • Yeni Dünya
 • Devlet
 • Ütopya
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi birey, devlet ve yaşamı konu edinen “Kutadgu Bilig” adlı eserin yazarıdır?

 • İbn-i Sina
 • Yunus Emre
 • Yusuf Has Hacib
 • Hacı Bektaş Velî
SORU R
Soru 14

Schiller’e göre, sanat bir oyundur. Her ikisi de insanı kaygılardan sıkıntılardan uzaklaştırır. Ayrıca ikisi de fayda amacı gütmez ve insana zevk verir.
Bu parçanından çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat taklidin taklididir.
 • Sanat bir yaratma işidir.
 • Sanat gereksiz bir alandır.
 • Sanatla oyun benzer uğraşlardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel soruları arasında yer almaz?

 • Sanat nedir?
 • Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
 • Sanat eserinin özellikleri nelerdir?
Soru 16

“Güzel, matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır.”
Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kant
 • Croce
 • Aristoteles
 • Baumgarten
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eserinin temel işlevlerindendir?

 • Toplumu ahlaki açıdan eğitmesi
 • Kişinin yaşamını kolaylaştırması
 • Toplum dayanışmasını artırması
 • Kişide estetik bir duygu oluşturması
Soru 18

• Tanrıya, buyruklarına ve kutsal kitaptaki dogmalara olan inançtır.
• Saygı ve sevgi duyulan en kutsal ve üstün varlığın niteliğidir.
Bu tanımlar sırasıyla din felsefesinin hangi kavramlarına aittir?

 • İman - yüce
 • Vahiy - yüce
 • İman -Tanrı
 • İbadet - Tanrı
Soru 19

I. Tutarlılık
II. Tarafsızlık
III. Rasyonellik
Yukarıdakilerden hangileri din felsefesinin özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı’dır. Bu düşüncede Tanrı evrene içkindir.
Sözü edilen Tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deizm
 • Ateizm
 • Panteizm
 • Politeizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACABBDACDBABCDBCDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?